CPE (Continuing professional education)

 • Hlášení se odevzdává každý rok za období od 1. ledna do 31. prosince
 • K nahlášení v systému CCMS je potřeba mít aktivní voucher, který vystavuje ČIIA na vyžádání. Vouchery je možné vystavit pouze do 15. prosince 2023.
 • Hlášení musí být odevzdáno v CCMS nejpozději 31. prosince.
 • Řádné hlášení podané nejpozději k 31. 12. je pro členy zdarma, pro nečleny je zpoplatněno 120 USD (+ 21% DPH).
 • Pokud není hlášení odevzdáno včas, přejde Vaše certifikace do stavu „Neaktivní – Grace Period“. Grace period trvá maximálně 2 kalendářní roky, pokud nebude certifikace během této doby obnovena, bude úplně zrušena a odebrnána.
 • Obnovení certifikace z Grace period je zpoplatněno pro členy i nečleny, aktuální výši poplatků najdete zde.

 

 

Od 1. září 2023 je v platnosti nová Annual Certification Renewal Policy!

 

Hlavní změny:

 

- Všechny nadbytečné CPE hodiny (získané v průběhu jednoho kalendářního roku navíc nad rámec požadovaného počtu hodin) mohou být použity v následujícím kalendářním roce (maximálně může být přeneseno do dalšího roku 20 hodin pro CIA a 10 hodin pro ostatní certifikace).

 

- Grace period (období, kdy je možné bezplatně zpětně doplnit neodevzdané hlášení za kalendářní rok) se prodlužuje na dobu 24 měsíců (místo dosavadních 12).

 

- Od 1. ledna 2024 bude zrušena možnost obnovit certifikaci ze stavu Expired. To znamená, že pokud do uplynutí Grace Period (tedy 3 po sobě jdoucí roky) nebude odevzdáno žádné hlášení CPE bude certifikace nevratně zrušena. Zrušenou certifikaci nebude možné jakkoli obnovit, bude případně nutné projít znovu celým procesem certifikace a složit všechny zkoušky.

 

Pro podrobnější informace navštivte Certification Renewal Policy.

 

INFORMACE O CPE

CPE představuje povinný systém soustavného vývoje a zdokonalování odborných znalostí a dovedností, které jsou nezbytným předpokladem pro úspěšný výkon profese.

Od všech certifikovaných je požadováno udržovat a průběžně zdokonalovat své znalosti a dovednosti, aby bylo zajištěno, že v dynamicky se rozvíjející profesi interního auditu nadále zůstávají kompetentními odborníky. Držitelé certifikátů Certified Internal Auditor® (CIA®), Certification in Control Self-Assessment® (CCSA®), Certified Government Auditing Professional® (CGAP®), Certified Financial Services Auditor® (CFSA®) a Certification in Risk Management Assurance® (CRMA®) musí pravidelně potvrzovat za svou osobu absolvování vyžadovaného počtu hodin průběžného vzdělávání. Je odpovědností každé certifikované osoby zajistit, aby hlášené hodiny CPE byly v souladu s pokyny stanovenými Radou IIA pro profesní certifikaci.

ROČNÍ HLÁŠENÍ CPE

Roční hlášení CPE se podává vždy za období od 1. ledna do 31. prosince. Hlášení CPE musí být odevzdáno v systému CCMS každý rok nejpozději 31. prosince.

V rámci hlášení potvrzujete, že:

 • jste za daný kalendářní rok získali celkem požadovaný počet hodin,
 • jste získali minimálně 2 hodiny z oblasti etiky,
 • vykonáváte svou činnost v souladu se Standardy
 • dodržujete Etický kodex IIA.

CPE HODINY

 • Pro držitele CIA platí, že praktikující interní auditoři hlásí 40 hodin ročně, nepraktikující hlásí 20 hodin ročně.
 • Pro držitele ostatních certifikací platí, že praktikující hlásí 20 hodin ročně, nepraktikující 10 hodin ročně.
 • Osoby na rodičovské dovolené nevykazují hodiny žádné, pokud doloží, že po celý rok nevykonávali pracovní činnost.
 • Pokud získáte za daný kalendářní rok více hodin, než je potřeba, můžete si je „ušetřit“ do příštího kalendářního roku (max. 20 hodin pro CIA, max. 10 hodin pro ostatní certifikace).
 • Jaké aktivity lze do hlášení CPE zahrnout a v jaké výši specifikuji přesně Continuing Professional Education Policy.

CPE AUDIT

Každá certifikovaná osoba by měla v souladu s požadavky CPE být schopna doložit nahlášené hodiny, a to prostřednictvím oficiálního certifikátu nebo potvrzení v podobě prohlášení pořadatele vzdělávací akce nebo personalisty/nadřízeného. Tato dokumentace se nepředkládá přímo s hlášením, ale až na vyžádání v případě, že certifikovaný bude vybrán daný rok pro CPE Audit. Taková dokumentace pak musí obsahovat zejména:

 • Jméno absolvujícího.
 • Název programu a/nebo popis jeho obsahu.
 • Datum absolvování.
 • Pořádající organizaci.
 • Počet CPE hodin za dobu školení dle doporučení pořadatele kurzu.

Certifikovaní jsou povinni uchovat záznamy o nahlášených CPE hodinách a dokumentaci prokazující jejich získání minimálně po dobu 3 let.

Důsledky neodevzdání hlášení

Pokud není hlášení odevzdáno včas, přejde Vaše certifikace do stavu „Neaktivní – Grace Period“. Osoba s neaktivní certifikací nesmí nikde uvádět svůj titul ani se certifikací jakkoli prezentovat. Certifikaci je možné obnovit zpětným doplněním neodevzdaného hlášení CPE a zaplacením příslušného poplatku. V případě nedostatku hodin za daný kalendářní rok je možné získat hodiny v následujícím kalendářním roce a hlášení jimi doplnit. Tyto hodiny pak ale nesmí být znovu uplatněny v následujícím hlášení. Pokud není po dobu 24 měsíců odevzdáno chybějící hlášení, bude Grace Period ukončena a certifikace nevratně zrušena bez možnosti obnovení.