PROGRAM

1. BLOK

PONDĚLÍ
9:00 - 12:00
Mgr. Filip Vančo (Home Credit )
Témata:

COMPLIANCE A ŘÍZENÍ ORGANIZACE

 • Využití compliance v rámci řídicího akontrolního systému a z pohledu legislativy:
  Etika a integrita, cíl ŘKS dle COSO, corporate governance, regulace dle oborů
 • Co, kdo a jak dělá při řízení rizika nesouladu, identifikaci, hodnocení a řízení:
  Role RM, OM, IA, MANAGEMENTU

PONDĚLÍ

13:00 - 16:00 

Ing. Věra Mazánková (Česká národní banka)
Témata:

COMPLIANCE OČIMA REGULÁTORA FINANČNÍHO TRHU

 • Pilíře regulace compliance na finančním trhu:
  Regulatorní pojetí a vymezení compliance
  Vnitřní působnosti, usporádání a procesy při zajišťování compliance očima regulátora
  Střípky z dohledové praxe

ÚTERÝ

9:00 - 12:00 

JUDr. Vladimír Valenta (ČEZ)
Témata:

COMPLIANCE OČIMA COMPLIANCE OFFICERA

 • Role compliance v internal governance, compliance jako funkce vnitří kontroly ke zvládání rizik nesouladu, institucionální pokrytí compliance v různých typech organizací
  Pojetí a vymezení compliance v soukromém sektoru a finančních institucích
  Organizační uspořádání a požadavky na zajišťování compliance, hodnocení a reporting

ÚTERÝ

13:00 - 16:00

 

Mgr. Filip Zelingr (Letiště Praha)

Témata:

COMPLIANCE A ŘÍZENÍ RIZIK

COMPLIANCE A JEHO ZAOJENÍ DO ŘÍZENÍ RIZIK V ORGANIZACI, IDENTIFIKACE A ANALÝZA RIZIK
Compliance risk managementu, zabezpečení legislativních a regulatorních požadavků, řízení střetu zájmů, úloha compliance v oblasti fraud prevention

STŘEDA
9:00 - 12:00

Ing. Tereza Kubínová, CFE (EY)

Témata:

COMPLIANCE A TRESTNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST FIREM V PRAXI

    Vymezení problematiky trestněprávní odpovědnosti firem v České republice
    Legislativní rámec a zkušenosti s trestněprávní odpovědností v zahraničí:
    Americký zákon Foreign Corrupt Practices Act, britský UK Bribery Act a známé kauzy
    Aktuální trendy trestněprávní odpovědnosti v České republice - statistiky a případy z praxe
    Nástroje předcházení možným trestním postihům firem

2. BLOK

STŘEDA
9:00 - 12:00

JUDr. Anna Stejskalová (Česká spořitelna)
Témata:

COMPLIANCE A VNITŘNÍ PŘEDPISY

 • Soustava vnitřních předpisů:
  Úloha vnitřních předpisů v organizaci z pohledu compliance, optiámlní nastavení a udržování soustavy předpisů
 • Proškolování, informace a reporting o předpisech:
  Zásady compliance v oblasti práce s vntřními předpisy

STŘEDA

13:00 - 16:00 

 Ing. Jaroslav Chlouba (Pojišťovna VZP)
Témata:

COMPLIANCE KONTROLY ZÁSAD A POSTUPŮ

 • Zajišťování kontrol compliance:
  Nastavení odpovědnosti za dodržování vnitřních předpisů,průběžné compliance kontroly, formalizace jejich zajišťování

ČTVRTEK

9:00 - 12:00 

Ing. Rodan Svoboda, CIA, CRMA (Eurodan)
Témata:

COMPLIANCE AUDIT ŘÍZENÍ COMPLIANCE RIZIK

Vymezení compliance auditu, co vše z compliance je možné auditovat:
Compliance audit jako jeden z typů auditů, předcházení riziku nesouladu dodržování předpisů, aplikace pro pravidelné ověřování regulovaných systémů (např. GDPR)

ČTVRTEK

13:00 - 16:00

 

Ing. Petr Grešl (Rogit)

Témata:

COMPLIANCE AUDIT OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ SOULADU

 • Nástroje a techniky pro provádění auditů operací compliance:
  Běžné využívané formuláře, automatizovaná podpora testování souladu

PÁTEK
9:00 - 12:00

JUDr. Jiří Heneberk (Compllex)

Témata:

VÝKON COMPLIANCE V PRAXI

 • Zásady a postupy zajišťování funkce compliance, praktické zkušenosti ze zajišťování compliance v různých typech organizací (finanční instituce, soukromý sektor, veřejný sektor, farmacie)
  Inspirace dle zkušeností lektora, zavádění a výkon s využitím outsourcingu, co-sourcingu
Závěrečný test