SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY (SVS)

PŘI ČESKÉM INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ, z. S.

Sekce veřejné správy při Českém institutu interních auditorů, z. s. sdružuje členy Českého institutu interních auditorů, z. s. působící v orgánech veřejné správy a je zřízená Radou ČIIA.

Statut sekce veřejné správy naleznete ZDE.

Smyslem činnosti SVS je zajistit podporu rozvoji interního auditu ve veřejné správě ČR a vytvářet podmínky pro těsnější spolupráci ČIIA a subjektů ve veřejné správě při řešení potřeb vzdělávání a certifikace zaměstnanců veřejné správy ČR, kteří se připravují na výkon profese interního auditora nebo ji vykonávají.

Hlavním cílem SVS je poskytnout možnosti zapojit se do činnosti všem auditorům ve veřejné správě tzv. pléna. Důležitým je, aby se každý, kdo bude mít zájem na rozvíjení profese interního auditora, se mohl zapojit a přispět svým názorem ke zlepšení interního auditu ve veřejné správě. Na druhé straně je cílem zajistit efektivní způsob, jak zviditelnit potřeby interních auditorů ve veřejné správě, které jsou nezbytné pro jeho každodenní práci. SVS se stává postupně nedílnou součástí ČIIA a v oblasti veřejné správy přitahuje zájem dalších odborníků nejen z oblasti interního auditu.

Proto, abychom zpřístupnili a prohloubili vzájemnou komunikaci našich členů, začali jsme organizovat SVS, a to nejen vzájemnou komunikací mezi členy Výboru SVS, prací odborných komisí a pořádáním kulatých stolů.

Strategii činnosti sekce veřejné správy ČIIA a kroky k jejímu naplnění naleznete ZDE.

Orgány SVS jsou:

 1. Plénum SVS
 2. Výbor SVS
 3. Odborné komise SVS
 4. Komunity

Struktura výboru je rozdělena na dvě ucelené oblasti. První část se skládá z odborně zaměřených pracovních komisí a výboru pro certifikaci. Druhá část výboru zahrnuje zástupce jednotlivých komunit interních auditorů z veřejné správy.

Struktura_VS.png

Komise pro primární systém dohledu, resp. rozvoj programu pro FM&C (mechanismy finančního řízení a kontroly), po podrobné analýze definice primárního systému dohledu rozdělila tuto oblast na devět relativně samostatných části resp. komponent:

 • Strategické řízení
 • Rozpočet
 • Účetnictví
 • Informační systémy
 • Rizika
 • Řídící a kontrolní mechanismy
 • Kritéria 3E
 • Nesrovnalosti
 • Řízení kvality

  Komise pro sekundární systém dohledu má za úkol přenášet a propagovat dobrou praxi interního auditu ve veřejné správě, dále vytvoření obecně využitelných návrhů šablon nebo postupů pro tvorbu jednotlivých dokumentů užívaných pří realizaci interního auditu.

  Mimo odborné pracovní komise jsou stěžejní součástí výboru sekce veřejné správy tzv. komunity. Komunity tvoří zástupci zkušených manažerů interního auditu z jednotlivých segmentů veřejné správy, kteří mohou identifikovat a soustřeďovat potřeby svých kolegů a jsou schopni zajistit efektivní obousměrnou komunikaci. Hlavním cílem tohoto našeho přístupu je poskytnutí možnosti zapojit se do činnosti některé z komunit všem auditorům ve veřejné správě tzv. pléna. Důležité je, aby se každý, kdo bude mít zájem na rozvíjení profese interního auditora, mohl zapojit a přispět svým názorem ke zlepšení interního auditu ve veřejné správě.

Největší výzvy

 • Jako největší aktuální výzvy pro činnost SVS vidíme zejména následující oblasti:
  • vytvoření komplexního kvalifikačního programu vzdělávání pro veřejné auditory od nejnižší odbornosti až po nejvyšší auditorské manažerské pozice;
  • přenášení a propagování dobré praxe ve veřejné správě mezi interními auditory a odbornou veřejností;
  • zajištění národního systému certifikace.

   Podrobnější dlouhodobé záměry jsou uvedeny ve Strategii činnosti Sekce veřejné správy Českého institutu interních auditorů a kroky k jejímu naplnění.

   Jestliže byste měli zájem aktivně se podílet na společné práci v kterékoliv z výše uvedených odborných komisích nebo komunit, velice uvítáme Vaše zapojení. Obraťte se prosím přímo na předsedu SVS Františka Beckerta (frantisek.beckert@outlook.com) nebo místopředsedu Výboru Miroslava Čtvrtlíka (miroslav.ctvrtlik@cuzk.cz).