STATUT SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY

PŘI ČESKÉM INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ, z. s.

PREAMBULE

Sekce veřejné správy při Českém institutu interních auditorů, z. s. (dále jen „SVS“), sdružuje členy Českého institutu interních auditorů, o.s. (dále jen „ČIIA“) působící v orgánech veřejné správy[1] a je zřízená Radou ČIIA.
Cílem činnosti SVS je zajistit podporu rozvoji interního auditu ve veřejné správě ČR a vytvářet podmínky pro těsnější spolupráci ČIIA a subjektů ve veřejné správě při řešení potřeb vzdělávání a certifikace zaměstnanců veřejné správy ČR, kteří se připravují na výkon profese interního auditora nebo ji vykonávají (dále jen „veřejní auditoři“).
Spolupráce ČIIA a subjektů veřejné správy, zajišťovaná prostřednictvím SVS a jejích orgánů, je:

 • založena na plném respektování právních poměrů ČR jako členského státu EU,
 • plní své poslání v souladu s mezinárodní definicí interního auditu, Etickým kodexem a Standardy pro profesní praxi interních auditorů,
 • orientována na potřeby všech auditorů v různých typech orgánů a organizacích a na různých úrovních veřejné správy ČR,
 • zaměřena na vývoj a realizaci vzdělávacích programů ČIIA pro výkon auditorské činnosti a její zdokonalování, a to od nejnižší odbornosti až po nejvyšší auditorské manažerské pozice.

ČL. 1
POSTAVENÍ SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY

 • SVS v ČIIA má, v souladu s čl. IX stanov ČIIA, postavení poradního odborného orgánu Rady ČIIA.
 • Činnost SVS se řídí schválenými dokumenty Sněmu ČIIA a Rady ČIIA.
 • Výkon funkcí v SVS je dobrovolný.

ČL. 2
ORGÁNY SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY

Orgány SVS jsou:

 1. Plénum SVS
 2. Přípravný výbor (přechodný orgán do ustavení Výboru SVS)
 3. Výbor SVS
 4. Odborné komise SVS

ČL. 3
PLÉNUM SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY

 • Plénum SVS je nejvyšším orgánem sekce a je tvořeno všemi členy ČIIA, kteří jsou činní v oblasti interního auditu ve veřejné správě ČR.
 • Do kompetence pléna SVS patří:
 • volit členy Výboru SVS, s výjimkou předsedy, kterého jmenuje Rada,
 • navrhovat členy do odborných komisí,
 • navrhovat zaměření a programovou náplň konferencí a kulatých stolů ČIIA,  
 • navrhovat obsah vzdělávacích programů a jejich aktualizaci.
 • Hlasování o přijetí rozhodnutí probíhá korespondenčně, elektronicky nebo prostřednictvím zmocněných zástupců.
 • Rozhodnutí pléna je přijato, pokud se proti přijetí nevyjádří více, než je polovina jeho členů.
 • Zájmy pléna SVS se realizují prostřednictvím přípravného výboru SVS, výboru SVS nebo jeho předsedy u Rady ČIIA, anebo na sněmu ČIIA.

ČL. 4
PŘÍPRAVNÝ VÝBOR SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY

 • Přípravný výbor řídí činnost SVS v období od schválení vzniku SVS do prvního jednání pléna SVS.
 • Úkolem přípravného výboru je připravit a navrhnout plénu SVS:
  1. koncepci práce SVS,
  2. kandidátku Výboru SVS,
  3. zřízení odborných komisí SVS,
  4. zaměření odborných komisí SVS,
  5. komunikační plán, včetně představení koncepce práce SVS všem zainteresovaným stranám.
 • Činnost přípravného výboru končí zvolením Výboru SVS.

ČL. 5
VÝBOR SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY

 • Výbor SVS (dále také „Výbor”) je koordinačním orgánem SVS, má nejméně 5 členů. 
 • Radou pověřený její člen zastává funkci předsedy Výboru, ostatní členové Výboru jsou voleni plénem. Volby těchto členů Výboru probíhají korespondenčně, elektronicky nebo prostřednictvím zmocněných zástupců.
 • Místopředsedu Výboru volí Výbor většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.. Místopředseda Výboru má právo se zúčastnit jednání Rady ČIIA v bodech programu týkající se veřejné správy, kdykoliv o to požádá, avšak bez hlasovacího práva.
 • Do kompetencí Výboru patří:
  1. zřizovat odborné komise SVS (viz článek 6),
  2. koordinovat činnost SVS a jejích odborných komisí v mezidobí mezi jednáními pléna,
  3. předkládat plénu návrh kandidátky na členy Výboru SVS,
  4. předkládat plénu návrh činnosti SVS a návrh zaměření činnosti jeho odborných komisí na příští roční období,
  5. informovat Radu ČIIA o závěrech svých jednání,.
 • Výbor je usnášeníschopný pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů a k přijetí závazného rozhodnutí je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. V případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy.
 • Při rezignaci některého ze členů Výboru, je Výbor oprávněn doplnit počet svých členů kooptací. Tato kooptace končí dnem jednání nejbližšího pléna.
 • Jednání Výboru je oprávněn se zúčastnit kterýkoli člen Rady ČIIA, kdykoliv o to předem Výbor SVS požádá.
 • Výbor SVS má právo být informován o všech iniciativách Rady ČIIA nebo Kanceláře, které se týkají členů SVS.

ČL. 6
ODBORNÉ KOMISE

Pro zajištění konkrétních činností, projektů a aktivit může Výbor (přípravný výbor) zřizovat odborné komise SVS, ukládat jim úkoly a koordinovat jejich činnost.

ČL. 7
VZTAHY VÝBORU SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY A KANCELÁŘE ČIIA

Kancelář ČIIA jako exekutivní složka ČIIA, zajišťuje pro SVS veškeré administrativní činnosti v souladu s požadavky předsedy Výboru. Jednání výboru sekce veřejné správy má právo se zúčastnit ředitel ČIIA nebo jím pověřený zaměstnanec kanceláře ČIIA.

ČL. 8
HOSPODAŘENÍ SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY

 • SVS nemá v rámci ČIIA svůj vlastní rozpočet, na každý rok však předseda SVS předkládá výši předpokládaných výdajů Radě ČIIA.
 • Členové Výboru SVS nejsou oprávněni uzavírat jménem ČIIA. jakékoli závazky.
 • Požadavky na finanční krytí aktivit SVS předkládá Radě ČIIA předseda Výboru v období přípravy rozpočtu ČIIA na každý následující rok. V rámci rozpočtu ČIIA schválená finanční částka na finanční krytí aktivit SVS v běžném roce může být čerpána v souladu s platným oběhem účetních dokladů ČIIA
 • Členové Výboru mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s výkonem funkce ve Výboru. Oprávněnost a účelnost vynaložených nákladů posuzuje a o úhradě rozhoduje Rada ČIIA.

ČL. 9
ZÁNIK SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY

Činnost SVS může být ukončena a SVS zaniká:

 • rozhodnutím Rady ČIIA,
 • rozhodnutím pléna SVS.

ČL. 10
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Změny ve statutu SVS podléhají schválení Radou ČIIA.

Tento statut SVS byl schválen Radou ČIIA dne 8. 9. 2009.

 

[1] Viz § 2 písmeno a) zákona č. 320/2001, Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění.