STRATEGIE

SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ
NA ROKY 2020 - 2023

 

I. ZAJIŠTĚNÍ SOULADU

Strategie činnosti Sekce veřejné správy (dále jen "SVS") Českého institutu interních auditorů (dále jen "ČIIA") byla vypracována v souladu:

 1. se Stanovami ČIIA a Strategií ČIIA;
 2. se Statutem SVS;
 3. s dohodou o spolupráci mezi Ministerstvem financí (dále jen "MF") a ČIIA uzavřenou dne 13. 6. 2008, která vymezuje spolupráci související s rozvojem služby interního auditu ve veřejné správě ČR, a s dalšími dohodami uzavřenými s ústředními orgány státní správy (Ministerstvem vnitra, Ministerstvem pro místní rozvoj).

II. CHARAKTERISTIKA STRATEGIE

Strategie činnosti SVS ČIIA (dále jen "Strategie") je charakterizována úsilím všech zainteresovaných stran o to, aby SVS jako integrovaná součást ČIIA, jejímiž členy jsou zejména interní auditoři vykonávající tuto profesi ve veřejné správě ČR, byla platformu, ve které jsou

 1. soustředěny nejlepší zkušenosti z výkonu interního auditu ve veřejné správě ČR;
 2. zajišťovány aktivity zaměřené na rozvoj a zdokonalování úrovně výkonu interního auditu ve veřejné správě ČR.

III. VÝCHODISKA STRATEGIE

Strategie vychází

 1. Mezinárodního rámce profesní praxe interního auditu zejména z:
  1. formulace poslání interního auditu;
  2. hlavních principů a standardů profesní praxe interního auditu.
 2. poslání a vize ČIIA jako národní profesní organizace interních auditorů:
  1. zaštiťující informace pro výkon činnosti interních auditorů v ČR na nejlepší světové úrovni;
  2. soustřeďující interní auditory ze všech oblastí, ve kterých se jejich služeb využívá.
 3. potřeb členů ČIIA z veřejné správy ČR, kterými jsou:
  1. podpora a rozvoj činnosti ČIIA pro interní auditory veřejné správy;
  2. zajištění příležitosti pro profesní rozvoj interních auditorů veřejné správy na takové úrovni, která by odpovídala nejlepším světovým zkušenostem.
 4. potřeb interního auditu ve veřejné správě ČR, kterými jsou:
  1. zajištění činnosti interního auditu ve veřejné správě ČR na úrovni, odpovídající požadavkům kladeným na interní audit, vyplývajícím z nejlepší praxe pro výkon interního auditu, z národních a evropských právních předpisů a mezinárodně uznávaných standardů;
  2. vytvoření systému profesního rozvoje zaměstnanců veřejné správy ČR, kteří se připravují na výkon profese interního auditora nebo ji vykonávají (dále jen "interní auditoři veřejné správy");
  3. sdílení zkušeností, odborná podpora výkonu interního auditu ve veřejné správě ČR, výměna informací a vzájemná komunikace interních auditorů veřejné správy.

IV. KROKY K NAPLNĚNÍ STRATEGIE

Strategie je vypracována pro období 2020 – 2023, ve kterém má postupně dojít k dosažení pěti následujících cílů:

 1. být informačním a komunikačním centrem pro interní auditory ve veřejné správě ČR za účelem:
  1. soustřeďovat informace o stavu interního auditu ve veřejné správě ČR;
  2. pokračovat v pomoci ČIIA při tvorbě komunikační strategie, která bude vhodná pro členy ČIIA z veřejné správy ČR;
  3. využívat v ČIIA takové metody a formy komunikace s interními auditory ve veřejné správě, které zvýší jeho vliv na výkon a kvalitu interního auditu ve veřejné správě ČR.
 2. soustřeďovat interní auditory veřejné správy ČR za účelem:
  1. rozvíjet aktivity komunit interních auditorů veřejné správy na všech úrovních veřejné správy ČR, zvyšovat zapojování komunit do práce SVS;
  2. pokračovat v začleňování všech začínajících a nezapojených interních auditorů veřejné správy do profesní a organizační působnosti ČIIA;
  3. aktivně komunikovat se všemi interními auditory veřejné správy a propagovat profesi interního auditu ve veřejné správě.
 3. být centrem nejlepších zkušenosti z výkonu interního auditu ve veřejné správě ČR za účelem:
  1. udržovat ve spolupráci s ústředními orgány veřejné správy (zejména MF, MV, MMR) podmínky pro zapojení většího počtu interních auditorů veřejné správy do činnosti SVS a ČIIA;
  2. využívat svých schopností a možností pro organizování výměn zkušeností národní a mezinárodní dobré praxe ve veřejné správě ČR, včetně mentoringu pro interní auditory ve veřejné správě.
 4. být aktivním účastníkem procesu výkonu interního auditu ve veřejné správě ČR a garantem zvyšování jeho úrovně za účelem:
  1. zajistit praktické uplatňování potřeb interních auditorů veřejné správy ČR při vzdělávacích a jiných aktivitách ČIIA;
  2. prosazovat ukotvení profese interního auditora ve veřejné správě v příslušných legislativních, metodických a dalších obdobných dokumentech;
  3. pokračovat v započaté inovaci programů stávajících forem vzdělávání interních auditorů veřejné správy, které reagují na změny v legislativním rámci ochrany veřejných financí a  nastavování řídícího a kontrolního systému veřejné správy ČR;
  4. vytvářet ve spolupráci s MF komplexní kvalifikační a certifikační program vzdělávání pro interní auditory od nejnižší odbornosti až po nejvyšší auditorské manažerské pozice.
 5. hrát aktivní roli při nastavení a fungování interního auditu ve veřejné správě za účelem:
  1. vytvořit podmínky pro další podporu interních auditorů ve veřejné správě;
  2. rozvíjet a podporovat legislativní nastavení a metodické postupy interního auditu ve veřejné správě ČR;
  3. rozvíjet spolupráci s dalšími organizacemi ve veřejné správě s cílem propagace a osvěty profese interního auditu pro řádnou správu a řízení financování orgánů a organizací veřejné správy ČR;
  4.  spolupracovat s příbuznými profesemi ve veřejné správě s důrazem na vykonávání kontrolní činnosti pro sdílení výsledků a koordinaci činností.

V. ORGANIZAČNÍ RÁMEC NAPLŇOVÁNÍ STRATEGIE

Při naplňování aktualizované Strategie musí SVS pokračovat ve spolupráci s orgány ČIIA a s kanceláří ČIIA za účelem:

 1. pokrytí nezbytných nákladů na aktivity SVS;
 2. udržení dobrého jména ČIIA;
 3. účelné, transparentní a řádné správy finančních prostředků a majetku ČIIA.

Tato Strategie byla projednána a schválena na jednání Výboru SVS, které se konalo v Praze dne 21. 11. 2019.