STANOVY ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ, z. s.

 

Článek I

Název a sídlo

Český institut interních auditorů, z. s.
Praha 2, Karlovo náměstí 319/3, PSČ 120 00

(v dalším textu těchto Stanov též jako "Institut" nebo "ČIIA")

je zapsaným spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jehož prostřednictvím vykonávají členové spolku společnou činnost.

Článek II

Poslání Institutu

Základním posláním Institutu je propagace a rozvoj profese interního auditu a profesí příbuzných, kultivace vnitřních řídících a kontrolních systémů v rámci správy a řízení společností a organizací v České republice. Své poslání Institut naplňuje výchovně vzdělávací, normativní, metodickou a konzultační činnost v oblasti interního auditu, správy, kontroly a řízení společností a organizací.

Za účelem naplňování tohoto poslání Institut:

  • soustřeďuje osoby, které pracují jak v oblasti interního auditu, tak v oblastech příbuzných,
  • zprostředkuje informace o stavu a rozvoji interního auditu v České republice i v zahraničí k podpoře společných postupů a řešení problémů interního auditu a činností příbuzných,
  • propaguje význam interního auditu a příbuzných činností v rámci správy a řízení společností a organizací, zvyšuje prestiž a povědomí o této profesi,
  • podílí se na tvorbě standardů pro auditorskou činnost, asistuje při tvorbě a implementaci legislativního rámce pro rozvoj interního auditu a příbuzných činností,
  • poskytuje a organizuje vzdělávací a konzultační služby,
  • provozuje kancelář a odbornou knihovnu,
  • vykonává nákup zboží a služeb za účelem dalšího prodeje a prodej,
  • provádí ediční a publikační činnost,
  • je součástí mezinárodních auditorských struktur Institute of Internal Auditors Inc., European Confederation of Institutes of Internal Auditing a reprezentuje v nich profesi interního auditu České republiky,
  • spolupracuje s ostatními organizacemi působícími v oblasti auditu, řízení, kontroly a správy společností,
  • iniciuje a podporuje výzkumnou činnost v oblasti interního auditu a příbuzných činností.

Článek III

Právní způsobilost

Institut je právnickou osobou. Získává, vlastní, zatěžuje a zcizuje statky a práva. V souvislosti s naplňováním svého poslání vstupuje do smluvních vztahů a kapitálových účastí.

Institut, jako právnická osoba může za účelem financování své hlavní činnosti provozovat podnikatelskou činnost jako činnost vedlejší, a to zejména v oblasti uspořádání odborných školení, seminářů, pořádání odborných konferencí, vydávání odborných publikací apod. Veškerý zisk z této vedlejší činnosti může být použit výhradně na financování hlavní činnosti Institutu.

Článek IV

Členství

Řádným členem Institutu může být každá fyzická i právnická osoba, která má zájem podílet se na rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování interního auditu nebo tento proces podporovat.

Právnická osoba pro účely výkonu svých členských práv a povinností určí jednu nebo více fyzických osob jako své zástupce, zpravidla z řad svých zaměstnanců, z nichž každý má stejné postavení jako individuální člen.

Čestným členem se může stát osoba, která má zájem podporovat Institut při plnění jeho cílů a o jejíž členství projeví Institut zájem.

Článek V

Vznik a zánik členství

O přijetí řádného člena rozhoduje Rada (článek IX Stanov) na základě písemné/elektronické přihlášky.  Nedílnou součástí přihlášky je závazek dodržovat Etický kodex vydaný jako součást Mezinárodního rámce profesní praxe interního auditu vydaný Institute of Internal Auditors, Inc. (dále jen „Etický kodex“).
Přijatý člen Institutu se stává současně členem Institute of Internal Auditors, Inc.

O přijetí nebo odmítnutí přihlášky Radou vyrozumí Institut žadatele písemně/elektronicky, v případě odmítnutí uvede důvody takového rozhodnutí.

O přijetí čestného člena rozhoduje Sněm (viz článek VIII Stanov) na návrh Rady. Čestní členové tvoří Čestné prezidium Institutu (viz článek VII Stanov).

Členství v Institutu vzniká dnem rozhodnutí příslušného orgánu.

Členství v Institutu zaniká:

  • doručením prohlášení člena o jeho vystoupení z Institutu,
  • marným uplynutím lhůty pro zaplacení členského příspěvku, stanovené v dodatečné výzvě,
  • vyloučením z rozhodnutí Rady z důvodu neplnění povinností člena, a to na návrh jiného člena Institutu,
  • rozhodnutím Sněmu o ukončení členství čestného člena, a to výlučně na návrh Rady.

V případě zániku členství rozhodnutím Rady či Sněmu:

  • je rozhodnutí zdůvodněno a členu Institutu doručeno. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Kontrolní komise. Kontrolní komise o přezkoumání rozhodne do 60 dnů od obdržení návrhu na přezkoumání. Kontrolní komise zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech.

Pro evidenci členů Institutu vede Institut elektronicky seznam členů. Záznamy v seznamu členů (zápisy, výmazy) provádí kancelář Institutu (viz čl. XIII Stanov) na základě rozhodnutí a skutečností uvedených shora v tomto článku Stanov.  Seznam členů není zpřístupněn (tj. veřejně přístupný).

Článek VI

Práva a povinnosti členů

Člen Institutu má tato práva:

  • podílet se na činnosti Institutu,
  • účastnit se Sněmu, vyjadřovat se ke všem projednávaným bodům, požadovat i dostat vysvětlení týkající se záležitostí Institutu, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání (požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Institutu způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout).
  • vykonávat na zasedání Sněmu své hlasovací právo,
  • být volen do orgánů Institutu,
  • získávat informace o činnosti Institutu,
  • účastnit se pořádaných akcí a užívat poskytovaných služeb,
  • předkládat své návrhy, podněty, připomínky a stížnosti orgánům Institutu,
  • ukončit členství v Institutu.

a zejména tyto povinnosti:

  • platit řádně členské příspěvky podle Příspěvkového řádu,
  • dodržovat tyto Stanovy a další vnitřní pravidla schválená a vydaná orgány Institutu,
  • uplatňovat v praxi standardy profesní praxe interního auditu a dodržovat Etický kodex,
  • plnit povinnosti vyplývající z přijaté funkce v řídících, poradních nebo pracovních orgánech Institutu a podat rezignaci v případě, že ji nemůže řádně vykonávat,
  • poskytovat informace pro seznam členů.

Čestný člen má tato práva:

  • účastnit se Sněmu, vyjadřovat se ke všem projednávaným bodům a vykonávat na něm své hlasovací právo,
  • účastnit se jednání Čestného prezídia (článek XI Stanov) a zasedání Rady a vyjadřovat se k projednávaným bodům,
  • získávat informace o činnosti Institutu a účastnit se jím pořádaných akcí,
  • ukončit členství v Institutu,

a tyto povinnosti:

  • dodržovat tyto Stanovy a další vnitřní pravidla schválená a vydaná orgány Institutu,
  • dodržovat Etický kodex,
  • propagovat profesi interního auditu a Institut,
  • poskytovat informace pro seznam členů.

Článek VII

Orgány Institutu

Orgány Institutu jsou:

  • Sněm,
  • Rada,
  • Kontrolní komise,
  • Čestné prezidium.

Článek VIII

Sněm

Sněm je nejvyšším orgánem Institutu a je tvořen všemi členy Institutu. Jeho prostřednictvím členové spolku uplatňují své právo řídit, spravovat a kontrolovat činnost Institutu.

Do výlučné pravomoci Sněmu patří:

  • schvalovat Stanovy Institutu, jejich změny a doplňky,
  • schvalovat Příspěvkový řád Institutu,
  • schvalovat Jednací řád Sněmu a program jednání Sněmu,
  • schvalovat hlavní směry činnosti na příslušný rok,
  • volit a odvolávat členy Rady, Kontrolní komise a Čestného prezidia Institutu, a potvrzovat kooptaci členů Rady a Kontrolní komise,
  • projednávat zprávy Rady o činnosti, hospodaření a dalších úkolech Institutu,
  • projednávat zprávy Kontrolní komise o kontrole hospodaření, činnosti Rady a plnění usnesení Sněmu,
  • schvalovat roční účetní závěrku,
  • schvalovat rozpočet na příslušný rok,
  • rozhodovat o zrušení Institutu s likvidací nebo o jeho přeměně,
  • rozhodovat o dalších věcech, které si vyhradí.

Řádný Sněm svolává Rada nejméně jednou ročně. Termín a místo konání Sněmu a navrhovaný program jednání oznámí Rada členům prostřednictvím kanceláře Institutu vhodným způsobem, nejméně 30 dnů před konáním Sněmu.

Sněm je usnášeníschopný, je-li na něm přítomna většina všech řádných členů Institutu, vedených v seznamu členů ke dni konání Sněmu.

Nebude-li řádně svolaný Sněm usnášeníschopný, může Rada svolat náhradní Sněm, a to následujícím způsobem:

  • na ten samý den, na který byl svolán řádný Sněm – v tomto případě je svolání náhradního Sněmu učiněno ústním oznámením pověřeného člena Rady přítomným členům Institutu.
  • Na jiný termín – v tomto případě se musí konat náhradní Sněm nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání Sněmu předtím svoláno (oznámení členům zajistí Rada prostřednictvím kanceláře Institutu vhodným způsobem).

Náhradní Sněm je usnášeníschopný bez ohledu na počet přítomných členů, může se však konat pouze v rozsahu programu jednání navrženého pro původně svolaný Sněm.

Mimořádný Sněm je povinna svolat Rada, pokud o to požádá nejméně polovina členů Rady nebo nejméně jedna třetina členů Institutu nebo nadpoloviční většina členů Kontrolní komise.  Nesvolá-li Rada Sněm do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat Sněm na náklady Institutu sám.

Jednání Sněmu se řídí Jednacím řádem Sněmu Institutu a programem jednání Sněmu.

Volby do Rady, Kontrolní komise a Čestného prezidia institutu se řídí Volebním řádem sněmu ČIIA.

V případě, že konání Sněmu je znemožněno nebo podstatně znesnadněno a nevylučuje to zákon nebo tyto stanovy, Rada může rozhodnout, že Sněm rozhodne o navržených záležitostech spadajících do působnosti Sněmu mimo zasedání s využitím technických prostředků elektronickým hlasováním, a to formou videokonference umožňující současný přenos zvuku, obrazu a dat mezi členy Institutu (dále jen „videokonference").

V případě videokonference Rada (kancelář Institutu) členům Institutu spolu s návrhem usnesení oznámí i přesný termín konání videokonference, body programu, údaj, kde jsou uveřejněny nebo uloženy k nahlédnutí podklady potřebné pro posouzení návrhu usnesení a způsob přihlášení člena Institutu k této videokonferenci, a to nejméně 30 dnů před konáním videokonference.

Výsledek hlasování (v případě přijetí usnesení též celý obsah přijatého usnesení) bude oznámen členům Institutu, pokud to bude možné průběžně nebo na konci videokonference, a též způsobem pro oznámení návrhu rozhodnutí. Podrobnosti konání Sněmu formou videokonference se řídí Jednacím řádem Sněmu. Technickou podobu konání sněmu formou videokonference a hlasování (přijímání usnesení) včertně zabezpečení nezaměnitelnosti hlasujících členů Institutu schválí Rada Institutu usnesením.

Článek IX

Rada

Rada je kolektivním statutárním orgánem Institutu. Má nejméně devět členů a nejvíce patnáct členů volených Sněmem. Členem Rady může být jen člen Institutu. Funkční období členů Rady je dvouleté a počíná volbou člena nebo potvrzením jeho kooptace Sněmem.

Rada ze svých členů volí:

  • prezidenta
  • a potřebný počet viceprezidentů,

Rada je za svoji činnost odpovědná Sněmu. Je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech Institutu, které nejsou těmito Stanovami nebo usnesením Sněmu svěřeny jinému orgánu.

Jménem Rady jedná prezident, viceprezident, případně další člen Rady k tomu pověřený rozhodnutím Rady v rozsahu tohoto pověření.

Rada zejména:

  • rozhoduje o svolání Sněmu,
  • připravuje podklady pro jednání Sněmu,
  • zajišťuje výkon usnesení Sněmu,
  • rozhoduje o přijetí a vyloučení člena Institutu,
  • schvaluje Jednací řád Rady Institutu, Podpisový řád Institutu, Organizační řád Institutu a Jednací řád Redakční rady Institutu,
  • přijímá ostatní vnitřní normy kanceláře Institutu a kontroluje její činnost,
  • zřizuje v případě potřeby k zajištění svých úkolů řídící, poradní nebo pracovní orgány, koordinuje jejich činnost a zajišťuje mezinárodní spolupráci,
  • jmenuje a odvolává ředitele kanceláře Institutu (článek XIII Stanov),
  • rozhoduje o hospodaření s majetkem Institutu
  • poskytuje členům Institutu pravidelné informace o činnosti orgánů Institutu, o hospodaření Institutu a o dalších záležitostech profese.
  • rozhoduje o použití zisku z vedlejší podnikatelské činnosti,
  • schvaluje Pravidla etického jednání Institutu.

Radu svolává a její jednání řídí prezident, v době jeho nepřítomnosti viceprezident nebo určený člen Rady, podle Jednacího řádu Rady.

Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina všech jejích členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

Jednání Rady se mohou účastnit s hlasem poradním členové Čestného prezídia Institutu, členové Kontrolní komise a ředitel kanceláře Institutu.

Rada může prezidenta nebo viceprezidenta z uvedených funkcí odvolat; jejich členství v Radě tím nezaniká.

Člen Rady je oprávněn na volenou funkci v Radě anebo své členství v Radě rezignovat písemným prohlášením adresovaným Radě. Rada projedná takové prohlášení na nejbližším následujícím zasedání. Rezignace je účinná dnem, kdy Rada takové prohlášení projednala nebo projednat měla. Členství v Radě zaniká okamžikem zániku členství v Institutu.

Rada je oprávněna v období mezi jednáními Sněmu, v případě rezignace nebo zániku členství člena Rady, doplnit počet svých členů kooptací. Počet kooptovaných členů Rady nesmí překročit polovinu všech členů Rady. Kooptace se provádí na dobu zbývající do konce volebního období člena Rady, který rezignoval, nebo mu zaniklo členství. Nejblíže následující Sněm projedná a potvrdí kooptaci nebo provede volbu nového člena Rady.

Článek X

Kontrolní komise

Kontrolní komise je kontrolním orgánem Institutu. Má tři členy, kteří jsou voleni Sněmem. Funkční období členů kontrolní komise je dvouleté. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, který řídí její činnost.

Členství v Kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v Radě.

Kontrolní komise je za svoji činnost odpovědná Sněmu. Do pravomoci Kontrolní komise náleží zejména kontrola hospodaření s majetkem Institutu, kontrola činnosti Rady, kontrola plnění usnesení Sněmu Radou, kontrola činnosti kanceláře Institutu a přezkoumání rozhodnutí o vyloučení člena Institutu (viz článek V Stanov).

Kontrolní komise má právo nahlížet do všech dokladů Institutu a vyžadovat od členů Rady a zaměstnanců kanceláře Institutu potřebné informace.

Kontrolní komise předkládá Sněmu Zprávu kontrolní komise za uplynulé období.

Kontrolní komise má právo navrhovat Sněmu a Radě opatření, která považuje za potřebná.

Kontrolní komise plní roli pověřeného orgánu Institutu v procesu whistleblowingu, který je definován v Pravidlech etického jednání Institutu.

Pravidla rozhodování, rezignace a kooptace, stanovená pro Radu, platí shodně i pro Kontrolní komisi.

Článek XI

Čestné prezidium

Čestné prezídium je poradním orgánem Institutu, složeným z čestných členů, kteří svými znalostmi, zkušenostmi, postavením a zájmem mohou významně přispět k rozšiřování interního auditu a rozvoji této profese i činnosti Institutu. Čestné prezídium spolupracuje zejména s Radou.

Článek XII

Jednání za Institut

Jménem Institutu jedná a podepisuje ve všech věcech náležejících do působnosti Rady prezident.

Viceprezident, člen Rady, či jiná zmocněná osoba jednají a podepisují samostatně ve všech věcech náležejících do působnosti Rady pouze v rozsahu zmocnění stanoveném Radou.

Jednání a podpisování za Institut je možné pouze v souladu s těmito Stanovami, nebo Podpisovým řádem Institutu ČIIA.

Článek XIII

Operativní řízení Institutu

Operativní řízení činnosti Institutu zajišťuje kancelář Institutu, zřízená v sídle Institutu v čele s ředitelem kanceláře Institutu. Ředitel kanceláře Institutu je jmenován a odvoláván Radou.

Ředitel kanceláře Institutu odpovídá za realizaci usnesení Rady a za zajišťování výkonných činností Institutu. Pravomoci a odpovědnosti kanceláře Institutu, ředitele kanceláře Institutu a vztahy mezi Radou a kanceláří Institutu vymezuje Organizační řád.

Článek XIV

Hospodaření Institutu

Hospodaření Institutu se řídí obecně závaznými právními předpisy, Stanovami a usneseními Sněmu.

Institut hospodaří podle ročního rozpočtu schváleného Sněmem. Rozpočet je sestavován zpravidla jako vyrovnaný.

Příjmy Institutu tvoří:

  • příspěvky členů,
  • tržby za poskytované služby a zboží členům i nečlenům Institutu,
  • finanční a věcné dary.

Za řádné hospodaření Institutu podle schváleného rozpočtu a za vedení účetnictví podle obecně závazných předpisů odpovídá Rada.

Účetní závěrku Institutu schvaluje Sněm, který současně rozhodne o případném vypořádání rozdílu mezi příjmy a výdaji na návrh Rady v rámci návrhu rozpočtu a zaměření činnosti na následující rok.

Výkon funkcí v orgánech Institutu je dobrovolný. Členové orgánů Institutu a řídících, poradních nebo pracovních orgánů Institutu však mají nárok na úhradu účelně vynaložených výdajů, které jim vzniknou v souvislosti s plněním úkolů vyplývajících z výkonu jejich funkce. Oprávněnost a účelnost vynaložených výdajů posuzuje a o úhradě rozhoduje Rada.

Článek XV

Zrušení Institutu

O dobrovolném zrušení Institutu s likvidací nebo o jeho přeměně rozhoduje Sněm. V případě likvidace rozhoduje Sněm i o jmenování (povolání) likvidátora a stanovení jeho odměny.

Podmínky zrušení s likvidací, přeměně Institutu a další způsoby zániku Institutu stanoví platný právní předpis (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Článek XVI

Závěrečná a přechodná ustanovení

Změny vyplývající ze zákonných ustanovení nebo požadavků registračního orgánu zapracuje do Stanov Rada a předloží je ke schválení nejbližšímu Sněmu dodatečně.

Toto znění Stanov je přijímáno na dobu neurčitou od 27. května 2021.

Tento spolek plně nahrazuje dosavadní občanské sdružení Český institut interních auditorů, přičemž právní poměry tohoto občanského sdružení založené a trvající přede dnem 28. března 2014 zůstávají zachovány i po 28. březnu 2014, a to vč. členství v orgánech spolku a práv a povinností z pracovněprávních vztahů.