NEJSEM INTERNÍ AUDITOR

 

 • Interní audit je nezávislá, objektivně ujišťovací a poradenská činnost zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat jejich cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti systému řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a řízení a správy organizace (Definice interního auditu dle Rámce profesní praxe interního auditu).

 

 • Interní audit je v České republice poměrně mladá profese, která se zde ve svém moderním pojetí rozvinula až teprve v polovině devadesátých let minulého století. Výrazný rozvoj zaznamenala profese interního auditu díky zákon u č. 320/01 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě (Zákon o finanční kontrole), který vymezil působnost interního auditu ve veřejné správě.

 

 • Interní audit se zaměřuje na hodnocení vnitřního kontrolního systému v organizaci tím, že orgánům společností a vrcholovému managementu poskytuje informace, hodnocení, analýzy, doporučení a konzultace pro efektivní plnění jejich úkolů. Současně s nejnovějšími světovými trendy pak interní audit poskytuje ujištění o tom, že společnost si je vědoma rizik, kterým je vystavena, a zvládá je.

Informační a propagační leták
o interním auditu

 


CO JE INTERNÍ AUDIT?

 • Interní audit je jednou z klíčových složek správy a řízení organizace (Corporate Governance).
 • Interní audit asistuje vedení a orgánům společností a organizací při plnění jejich odpovědností. Primární odpovědnosti interního auditu je posuzování adekvátnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému (VŘKS), tj. interní audit zjišťuje, zda zavedený VŘKS poskytuje přiměřenou záruku toho, že záměry a cíle organizace budou realizovány účinně a hospodárně.
 • Interní audit rovněž plní poradenskou roli tak, aby pomáhal managementu v implementaci doporučovaných zlepšení.

PROČ MÍT INTERNÍ AUDIT?

 • Interní audit funguje nezávisle, což umožňuje přistupovat k firmě/instituci z pozice ideálního dobrého hospodáře.
 • Interní audit kultivuje kontrolní prostředí ve společnosti/organizaci a zlepšuje etické chování zaměstnanců a soulad s legislativou.
 • Interní audit přidává hodnotu tím, že pomáhá zlepšovat procesy – šetří náklady, zvyšuje příležitosti na tržby a pomáhá řídit rizika.

VÍTE, ŽE?

 • Profese interního auditu je již přes 70 let globální a interní auditoři mají svou mezinárodní profesní organizaci - Mezinárodní institut interních auditorů (www.globaliia.org), ve které je organizováno cca 180 tisíc interních auditorů ve 190 zemích.
 • Mezinárodní institut interních auditorů vydal Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu – International Professional Practices Framework (IPPF), který zahrnuje nejdůležitější dokumenty jako jednotné principy a postupy auditorské praxe.
 • Mezinárodní institut interních auditorů vydává mezinárodně platné a celosvětově uznávané certifikace, z nichž pro interní audit nejvýznamnější je CIA (Certified Internal Auditor).
 • Na evropské úrovni jsou národní instituty (včetně ČIIA) sdruženy do European Conferendation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA).
 • V České republice existuje pobočka Mezinárodního institutu interních auditorů, která sdužuje má cca 1 000 členů a jmenuje se Český institut interních auditorů.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Sdružení evropských institutů ECIIA a sdružení evropských institutů členů správních orgánů ecoDa uspořádali 3. prosince 2012 konferenci:

 • "Jak maximalizovat užitek z funkce interního auditu"

Konference vydala deset konkrétních praktických doporučení včetně vzorového statutu auditního výboru či statutu oddělení interního auditu:

 

Český institut interních auditorů zajistil následující české překlady užitečných dokumentů: