Nominační proces Českého institutu interních auditorů

1. Cíle nominačního procesu

 • 1.1. Nominační proces definuje jednoznačná pravidla navrhování kandidátů do Rady ČIIA s cílem zprůhlednit tento postup.
 • 1.2. Nominační proces žádným způsobem neovlivňuje přímé navrhování kandidátů do orgánů ČIIA tak, jak je to zakotveno ve 1.3. Volebním řádu Sněmu ČIIA (§ 4, odst. 3).
 • 1.3. Nominační proces neupravuje žádným způsobem navrhování kandidátů do Kontrolní komise ČIIA ani do Čestného prezidia ČIIA.

2. Hlavní prvky a zásady nominačního procesu

 • 2.1. Návrhy na volbu do Rady ČIIA může podávat každý člen ČIIA.
 • 2.2. Návrhy jsou projednávány Nominačním výborem. Každý návrh obsahuje zdůvodnění návrhu, krátký profesní životopis navrhovaného, vizi navrhovaného o jeho/jejím působení v Radě ČIIA a jeho souhlas s navržením a další požadavky dle Volebního řádu Sněmu ČIIA uvedené v § 3. Pokud jde o návrh znovuzvolení člena Rady (tj. volbu na další funkční období) je oprávněn úřadující prezident k návrhu připojit informace o činnosti člena Rady v uplynulém funkčním období. Takto shromážděné návrhy tvoří tzv. kandidátní listinu.
 • 2.3. Kandidátní listinu, kterou z podaných návrhů vytvoří Nominační výbor, schvaluje Rada. Nominační výbor a Rada odpovídají za to, že kandidátní listina bude oznámena členům ČIIA prostřednictvím kanceláře ČIIA vhodným způsobem (mail, webové stránky), nejméně 15 dnů před konáním volby.
 • 2.4. V souladu se Stanovami ČIIA o zvolení kandidátů navržených Radou rozhoduje Sněm ČIIA.

3. Nominační výbor

 • 3.1. Nominační výbor má klíčovou úlohu v procesu nominace.
 • 3.2. Dohlíží na oznámení možnosti podávat návrhy na kandidáty členům ČIIA.
 • 3.3. Projednává podané návrhy na obsazované pozice.
 • 3.4. Nominační výbor se skládá z past-prezidentů ČIIA Ivo Středy, Vladimíra Valenty, Bohuslava Podušky, Pavla Váchy a z úřadujícího prezidenta. Tito členové jsou schvalováni Radou znovu pro každé nominační období. Jednání Nominačního výboru se zúčastní i ředitel kanceláře ČIIA, pokud Nominační výbor nerozhodne jinak. Jednání Nominačního výboru se mohou také zúčastnit, na základě pozvání, další hosté.
 • 3.5. V úvodu jednání Nominačního výboru si členové Nominačního výboru ze svých řad zvolí předsedu Nominačního výboru, který jednání dále řídí a schvaluje zápis z jednání Nominačního výboru, který pořizuje ředitel kanceláře ČIIA, pokud není rozhodnuto jinak.
 • 3.6. Nominační výbor sestaví návrh kandidátní listiny, kterou předloží Radě. Přílohou návrhu kandidátní listiny je seznam všech návrhů, které byly Nominačnímu výboru předloženy.
 • 3.7. V případě hlasování má hlasovací právo jen člen Nominačního výboru. V případě, že úřadující prezident je uveden na aktuálně projednávané kandidátní listině, tak nemá oprávnění hlasovat (z důvodu možného střetu zájmů).

4. Úloha a postavení Rady ČIIA v procesu nominace

 • 4.1. Rada, v souladu s jejím postavením, projedná návrh kandidátní listiny a schválí její konečnou podobu.
 • 4.2. Tento návrh je předložen Sněmu ČIIA k volbě.

5. Úloha a postavení členů ČIIA v procesu nominace

 • 5.1. Člen ČIIA má právo předkládat své návrhy na kandidáty Nominačnímu výboru.

6. Závěrečná usnesení

 • 6.1. Nominační proces nabývá účinnosti jeho přijetím Radou dne 13. 1. 2022.
 • 6.2. Změny v nominačním procesu podléhají schválení Rady.

 

V Praze, dne 13. 1. 2022

Rada ČIIA