Příspěvkový řád Českého institutu interních auditorů, z.s.

 

Článek I

  1. Základní výše členského příspěvku za individuálního člena (fyzickou osobu) a za jednoho zástupce právnické osoby (dále jen příspěvek) na jeden kalendářní rok činí: Kč 3.000,-. Výše členského příspěvku BENEFIT (zajišťující členská práva ve standardním rozsahu a benefity v rozšířeném rozsahu) za individuálního člena (fyzickou osobu) a za jednoho zástupce právnické osoby (dále jen příspěvek) na jeden kalendářní rok činí: Kč 5.000,-.
  2. 50% základní výše členského příspěvku / členského příspěvku BENEFIT dle bodu I a), rozhodla-li Rada o vzniku členství po 30. 6. kalendářního roku, za který má být příspěvek zaplacen.

Článek II

Právnická osoba hradí příspěvek ve výši odpovídající násobku základní výše příspěvku / příspěvku BENEFIT dle bodu I a) a počtu zástupců, podílejících se v jeho zastoupení na činnosti institutu, přitom za každého prvého až čtvrtého zástupce hradí násobek 100% základní výše příspěvku, za každého pátého až devátého zástupce násobek 60% základní výše příspěvku / 76% výše příspěvku BENEFIT, za každého desátého až dvacátého devátého zástupce násobek 40% základní výše příspěvku / 64% výše příspěvku BENEFIT, za každého třicátého až čtyřicátého devátého zástupce násobek 33,3% základní výše příspěvku / 60% výše příspěvku BENEFIT a za každého padesátého a dalšího zástupce násobek 23,3% základní výše příspěvku / 54% výše příspěvku BENEFIT.

Stejný postup se použije pro výpočet výše příspěvku hrazeného zaměstnavatelem za vlastní interní auditory, kteří jsou individuálními členy.

Konkrétní výše základních příspěvků členů ČIIA je uvedena v příloze.

Článek III

Rozšíří-li právnická osoba počet svých zástupců, podílejících se v jeho zastoupení na činnosti institutu tak, že vznik členství tohoto zástupce nastane z rozhodnutí Rady po 30. 6. kalendářního roku, uhradí za tohoto zástupce, je-li prvým až čtvrtým zástupcem 50 % základní výše členského příspěvku dle bodu I a), pátým až devátým zástupcem 30 % základní výše členského příspěvku / 38 % výše příspěvku BENEFIT dle bodu I a), desátým až dvacátým devátým zástupcem 20 % základní výše členského příspěvku / 32 % výše příspěvku BENEFIT dle bodu I a), třicátým až čtyřicátým devátým zástupcem 16,7% základní výše členského příspěvku / 30% výše příspěvku BENEFIT dle bodu I a) a padesátým a dalším zástupcem 11,7% základní výše členského příspěvku / 27% výše příspěvku BENEFIT dle bodu I a) pro kalendářní rok, za který má být příspěvek zaplacen.

Stejný postup se použije pro výpočet výše příspěvku hrazeného zaměstnavatelem za vlastní interní auditory, kteří jsou individuálními členy.

Konkrétní výše základních příspěvků členů ČIIA – příspěvek BENEFIT je uvedena v příloze.

Článek IV

Čestný člen není povinen hradit příspěvky.

Článek V

Rada je oprávněna rozhodnout, podle předem stanovených a zveřejněných podmínek, že studenti nejsou povinni hradit příspěvky.

Článek VI

Příspěvek je splatný do čtrnácti dnů od data vystavení faktury.

Článek VII

V případě zániku členství se příspěvek zaplacený v kalendářním roce, ve kterém členství zaniká, nevrací.

Článek VIII

Právnická osoba může v průběhu kalendářního roku v rámci uhrazeného příspěvku změnit svého zástupce, který ho v institutu bude zastupovat. Tato změna nastane dnem rozhodnutí Rady o vzniku členství nového zástupce.

Článek IX

V případě, že právnická osoba hradí členský příspěvek za alespoň 100 svých zástupců, tak každý další zaměstnanec právnické osoby, za kterého není hrazen členský příspěvek, má nárok uplatnit finanční slevy na akce institutu jako zástupce právnické osoby, za kterého je hrazen členský příspěvek. Práva a povinnosti členů dle Stanov ČIIA (Článek VI) se na tohoto zástupce právnické osoby nevztahují.

Článek X

Schválení Příspěvkového řádu, jeho změn a doplňků přísluší Sněmu.

Článek Xi

Toto znění Příspěvkového řádu nabývá účinnosti 21. března 2024

 

 

Výše základních příspěvků členů ČIIA

Počet zástupců skupinového člena nebo počet členů ČIIA,
za které příspěvky platí zaměstnavatel
Celková částka
příspěvku
Příspěvky po 30.6.
Individuální člen/jeden zástupce 3.000,- Kč 1.500,- Kč
Dva zástupci skupinového člena 6.000,- Kč 3.000,- Kč
Tři zástupci skupinového člena 9.000,- Kč 4.500,- Kč
Čtyři zástupci skupinového člena 12.000,- Kč 6.000,- Kč
Pět zástupců skupinového člena 13.800,- Kč 6.900,- Kč
Šest zástupců skupinového člena 15.600,- Kč 7.800,- Kč
Sedm zástupců skupinového člena 17.400,- Kč 8.700,- Kč
Osm zástupců skupinového člena 19.200,- Kč 9.600,- Kč
Devět zástupců skupinového člena 21.000,- Kč 10.500,- Kč
Deset zástupců skupinového člena 22.200,- Kč 11.100,- Kč
Jedenáct zástupců skupinového člena 23.400,- Kč 11.700,- Kč
Dvanáct zástupců skupinového člena 24.600,- Kč 12.300,- Kč
Každný třináctý až dvacátý devátý zástupce právnické osoby Navýšení o 1.200,- Kč Navýšení o 600,- Kč
Každý třicátý až čtyřicátý devátý zástupce právnické osoby Navýšení o 1.000,- Kč Navýšení o 500,- Kč
Každý padesátý a další zástupce právnické osoby Navýšení o 700,- Kč Navýšení o 350,- Kč

 

Výše základních příspěvků členů ČIIA

Počet zástupců skupinového člena nebo počet členů ČIIA,
za které příspěvky platí zaměstnavatel
Celková částka
příspěvku
Příspěvky po 30.6.
Individuální člen/jeden zástupce 5.000,- Kč 2.500,- Kč
Dva zástupci skupinového člena 10.000,- Kč 5.000,- Kč
Tři zástupci skupinového člena 15.000,- Kč 7.500,- Kč
Čtyři zástupci skupinového člena 20.000,- Kč 10.000,- Kč
Pět zástupců skupinového člena 23.800,- Kč 11.900,- Kč
Šest zástupců skupinového člena 27.600,- Kč 13.800,- Kč
Sedm zástupců skupinového člena 31.400,- Kč 15.700,- Kč
Osm zástupců skupinového člena 35.200,- Kč 17.600,- Kč
Devět zástupců skupinového člena 39.000,- Kč 19.500,- Kč
Deset zástupců skupinového člena 42.200,- Kč 21.100,- Kč
Jedenáct zástupců skupinového člena 45.400,- Kč 22.700,- Kč
Dvanáct zástupců skupinového člena 48.600,- Kč 24.300,- Kč
Každný třináctý až dvacátý devátý zástupce právnické osoby Navýšení o 3.200,- Kč Navýšení o 1600,- Kč
Každý třicátý až čtyřicátý devátý zástupce právnické osoby Navýšení o 3.000,- Kč Navýšení o 1500,- Kč
Každý padesátý a další zástupce právnické osoby Navýšení o 2700,- Kč Navýšení o 1350,- Kč