Sněm ČIIA

Sněm je nejvyšším orgánem institutu a je tvořen všemi na něm přítomnými členy institutu. Jeho prostřednictvím členové sdružení uplatňují své právo řídit, spravovat a kontrolovat činnost institutu. Sněm je usnášeníschopný, je-li na něm přítomna alespoň jedna třetina všech řádných členů institutu.

Do výlučné pravomoci Sněmu patří:

  • Schvalování stanov institutu, jejích změn a doplňků
  • Schvalování hlavních směrů činnosti na příslušný rok
  • Volba a odvolání členů Rady a Kontrolní komise
  • Projednání zprávy Rady o činnosti, hospodaření a dalších úkolech institutu
  • Schvalování roční účetní závěrky
  • Schvalování rozpočtu na příslušný rok a výše členského příspěvku
  • Rozhodnutí o zrušení institutu nebo jiném způsobu zániku a majetkovém vypořádání

Řádný sněm svolává Radu jednou ročně. Mimořádný sněm je povinna svolat Rada, v případě její nečinnosti Kontrolní komise, pokud o to požádají nejméně dvě třetiny členů Rady nebo nejméně jedna čtvrtina členů institutu. Rozhodnutí o svolání sněmu oznámí Rada každému členu písemnou pozvánkou odeslanou nejméně jeden měsíc předem. V pozvánce současně uvede místo a datum konání Sněmu, hodinu zahájení a navrhovaný program jednání.

Zápisy z jednání Sněmu jsou k dispozici pro členy ČIIA v členské sekci (Dokumenty ke stažení).