SLUŽBY ČIIA V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ KVALITY INTERNÍHO AUDITU

Český institut interních auditoru nabízí služby v oblasti zajištění kvality interního auditu. Tým expertů sestavený ze zkušených certifikovaných interních auditorů Vám pomůže s nastavením programu kvality a hodnocením kvality interního auditu. Hodnocením kvality získáte zejména nezávislý a objektivní pohled na to, jak Váš interní audit funguje.


Realizace externího hodnocení kvality interního auditu

Uběhlo už standardy požadovaných 5 let od posledního externího hodnocení kvality Vašeho interního auditu? Nebo jste podobným externím hodnocením zatím neprošli?

Možností, jak dostát požadavkům Mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu, je nechat si provést hodnocení kvality interního auditu týmem expertů Českého institutu interních auditorů.

Nabízíme Vám tým složený ze zkušených interních auditorů pocházejících z různých institucí a firem a nabízejících tak zkušenosti z různých odvětví.

  • Zaměříme se především na tyto klíčové oblasti:
  • Organizační začlenění interního auditu
  • Předpisová základna interního auditu (Statut interního auditu, Manuál interního auditu a podobné směrnice)
  • Řízení útvaru interního auditu (lidské zdroje, rozpočet oddělení apod.)
  • Sestavování plánu interního auditu
  • Realizace zakázek interního auditu
  • Vnímání interního auditu ve společnosti

Základní osou při provádění externího hodnocení kvality interního auditu je pro nás Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu.

REFERENCE:
Nejvyšší kontrolní úřad - k dispozici ZDE.
Český telekomunikační úřad - k dispozici ZDE.
KORADO - k dispozici ZDE.
Česká pošta - k dispozici ZDE.
Státní zemědělský intervenční fond - k dispozici ZDE.
Equa Bank - k dispozici ZDE.
MONETA Money Bank - k dispozici ZDE.
Letiště Praha - k dispozici ZDE.

 

Nezávislá validace sebehodnocení kvality interního auditu

Provedli jste sebehodnocení kvality interního auditu a potřebujete ho externě validovat? Nabízíme Vám k tomu tým expertů s bohatými zkušenostmi s interním auditem v různých odvětvích.

Externí validace se zaměří na ověření Vámi provedeného sebehodnocení. Předpokládáme, že jste při něm prošli všechny Mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu, definici interního auditu a etický kodex a vyjádřili jste se k tomu, jak Váš útvar naplňuje jednotlivé požadavky Mezinárodního rámce profesní praxe interního auditu.

Znění mezinárodního standardu pro oblast hodnocení kvality:

1312 – Externí hodnocení
Externí hodnocení musí být provedeno minimálně jednou za pět let odborně způsobilým a nezávislým externím hodnotitelem nebo externím hodnotícím týmem. Vedoucí interního auditu musí s orgány společnosti projednat:

  • formu a četnost externích hodnocení,
  • odbornou způsobilost a nezávislost externího hodnotitele nebo hodnotícího týmu, včetně jakéhokoli možného střetu zájmů.

Interpretace:
Externí hodnocení mohou být provedena prostřednictvím uceleného externího hodnocení nebo ve formě sebehodnocení s nezávislým externím potvrzením (validací). Externí hodnotitel musí vyjádřit závěr týkající se souladu S Etickým kodexem a se Standardy; externí hodnocení může také obsahovat komentáře k provozním nebo strategickým oblastem.

Odborně způsobilý hodnotitel nebo hodnotící tým prokazuje způsobilost ve dvou oblastech: v profesní praxi interního auditu a v procesu externího hodnocení. Způsobilost může být prokázána kombinací zkušeností a teoretických znalostí. Zkušenosti získané ve společnostech obdobných velikostí a složitostí, v obdobném sektoru nebo odvětví, a zkušenosti v oblasti technických aspektů jsou hodnotnější než zkušenosti (z tohoto pohledu) méně relevantní. Jedná-li se o hodnotící tým, nemusí mít všichni členové týmu způsobilost ve všech oblastech, ale kvalifikovaný musí být tým jako celek. K vyhodnocení, zda hodnotitel nebo hodnotící tým prokazují dostatečnou způsobilost z hlediska kvalifikace, používá vedoucí interního auditu svůj profesní úsudek.

Nezávislost hodnotitele nebo hodnotícího týmu znamená, že nejsou ve skutečném ani zdánlivém střetu zájmů a že nejsou součástí nebo nejsou ve sféře vlivu společnosti, k níž náleží funkce interního auditu. Z hlediska snížení výskytu zdánlivého nebo možného střetu zájmů by vedoucí interního auditu měl podporovat orgány společnosti v jejich dohledu nad externím hodnocením.

REFERENCE:
Ministerstvo obrany ČR - k dispozici ZDE.

 

Program kvality interního auditu

Nemáte nastaven Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu? Nebo Program potřebujete aktualizovat?

Jednou z povinností vedoucího interního auditu, dle Mezinárodních standardů, je vypracovat a pravidelně aktualizovat Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu.

Tým expertů Českého institutu interních auditoru je připraven nastavit nebo aktualizovat Program kvality pro Vámi řízený interní audit.

Znění mezinárodního standardu pro oblast programu kvality:

1300 – Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu
Vedoucí interního auditu musí vypracovat a pravidelně aktualizovat program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu, který zahrnuje všechna hlediska funkce interního auditu.

Interpretace:
Program pro zabezpečení a zvyšování kvality je navržen tak, aby umožnil hodnocení souladu činnosti interního auditu se Standardy a dále umožnil hodnocení, zda se interní auditoři řídí Etickým kodexem. Tento program také hodnotí účinnost a efektivnost činností interního auditu a identifikuje příležitosti ke zlepšení.Vedoucí interího auditu by měl podporovat orgány společnosti v jejich dohledu nad programem pro zabezpeční a zvyšování kvality.

REFERENCE:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje - k dispozici ZDE.


 

Kontakt

Ing. Daniel Häusler, Ředitel kanceláře ČIIA