Knihovní řád ČIIA

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem uzavírání smluv s vypůjčiteli publikací ČIIA: ZDE.

I. ÚVOD

Knihovna Českého institutu interních auditorů (dále jen ČIIA) plní funkci základního informačního střediska pro všechny členy ( i nečleny) ČIIA a přispívá ke zvyšování jejich odborné úrovně. Obsahuje odborné publikace v tištěné i elektronické podobě (dále jen publikace).

Knihovna ČIIA (dále jen knihovna) poskytuje služby všem zájemcům z řad ČIIA, studujícím i ostatním zájemcům (dále jen čtenářům).

O řádný chod knihovny pečuje zaměstnanec kanceláře ČIIA. Odpovídá za vedení evidence knižního fondu, jeho úplnost a dobrý stav, a dodržování knihovního řádu. Knižní fond knihovny je majetkem ČIIA.

Každý čtenář je povinen chránit její fondy a zařízení knihovny a nesmí je poškozovat.

Přírůstky knižního fondu se pořizují vydáním nové publiakce ČIIA, obdržením publikací od The IIA přímo do knihovny institutu, novým nákupem, nebo sponzoringem.

II. INFORMACE O SLUŽBÁCH POSKYTOVANÝCH KNIHOVNOU

Knihovna je umístěná v kanceláři ČIIA na Karlově náměstí 319/3, Praha 2 (1. patro). Kontaktní osobou je paní Petra Škvorová.

Knihovna je přístupná čtenářům denně od 8:00-16:00 hodin. Knihovna podává členům ČIIA informace o jejím knižním fondu a jeho nových přírůstcích, včetně publikací v elektronické podobě.

III. VÝPŮJČNÍ ŘÁD

Čtenářem knihovny se může stát:

  • každý člen ČIIA,
  • student, studující problematiku interního auditu
  • po dohodě jakýkoli zájemce o odbornou literaturu

Každý zájemce o odbornou literaturu se zavazuje dodržovat knihovní řád ČIIA a na požádání je povinen předat zaměstnancům kanceláře ČIIA kontakt, kde ho lze zastihnout v případě potřeby.

 Publikace v tištěné podobě je možné zapůjčit na dobu 2 měsíců. Ve fondu knihovny jsou rovněž publikace v elektronické podobě s tématikou interního auditu, které je možno zapůjčit na dobu zpravidla 15ti dnů. Půjčování publikací lze pouze při osobním vyzvednutí a vrácení.

Čtenář je povinen odevzdat zapůjčené publikace, v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil. Při půjčování si je musí prohlédnout a na případné závady ihned upozornit. Neučiní-li tak, nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu nebo náhradu díla jako při ztrátě díla (ve smyslu ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácené dílo nebo za poškození díla). O způsobu náhrady rozhoduje ředitel kanceláře ČIIA. Může požadovat nahrazení škody uvedením v původní stav buď opatřením náhradního téhož nebo novějšího vydání a téže vazby, není-li to dobře možné nebo účelné, může požadovat peněžní úhradu. Jedná-li se o publikaci zvláště cennou pro knihovní fond, nebo jde-li o ztrátu části vícesvazkového či periodického díla, má knihovna zájem o náhradu fotokopií. Kromě toho je čtenář povinen uhradit všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

Čtenář - uživatel, nesmí vypůjčené publikace půjčovat dalším osobám, ani nesmí pořizovat kopie.

Reklamace a stížnosti, které souvisejí s používáním publikací, předá čtenář v písemné formě zaměstnanci kanceláře ČIIA. Návrhy na doplňování fondů knihovny odbornou literaturou i jiné náměty na zlepšení služeb knihovny může návštěvník kdykoliv sdělit zaměstnancům kanceláře ČIIA, nebo řediteli kanceláře.

Návštěvníka nebo uživatele služeb knihovny, který nedodržuje ustanovení tohoto řádu, může ředitel kanceláře ČIIA dočasně nebo trvale zbavit práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu, ani zodpovědnosti podle platných předpisů.

Tento knihovní řád ČIIA vstupuje v platnost dnem 1. prosince 2014.