Účetní výkaznictví organizací veřejného sektoru - souvislosti s řídicími a kontrolnímy systémy

Vícedenní akce

18.6.2024 - 19.6.2024
variabilní symbol: VS171

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory případně pro další ekonomické pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, statutární města, obce,) a jimi zřizované organizace a státní fondy. Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – senior.

CÍL SEMINÁŘE

Získání znalosti o základních konstrukčních pravidlech systému účetního výkaznictví účetních jednotek veřejného sektoru – tzv. vybraných účetních jednotek (cíle a smysl účetního výkaznictví, předpoklady a zásady použité pro účetní závěrky, prvky účetní závěrky) a toho, jak jsou vtěleny do závazných právních předpisů v ČR. Na jednotlivých typových příkladech si účastníci vyzkoušejí aplikaci těchto pravidel, a to bez jednotlivých „Má dáti / Dal“ účetních zápisů, zato však s důrazem na:

• Zajištění toku a oběhu informací – průkazných účetních záznamů k tomu, aby bylo možné cíle účetního výkaznictví dosáhnout, především prostřednictvím vnitřních předpisů coby nutného nástroje pro aplikaci účetních metod v účetní jednotce, a

• Interpretaci vykazovaných částek a stavů v jednotlivých částech účetní závěrky, včetně diskuse nad riziky zkreslování těchto položek a toho, jak tato rizika z pohledu interního auditora snižovat v rámci účinného dohledu nad vnitřním kontrolním systémem dotýkajícím se účetnictví a účetního výkaznictví.

Účastníci si také vyzkouší získání ekonomických dat z Centrálního systému účetních informací státu. Všechny problematiky si budou moci účastníci vyzkoušet na dílčích i komplexnějších modelových příkladech.

Pozn.:

• Dobrá znalost postupů účtování organizací veřejného sektoru není potřebná.

• Pro pohodlnější průběh semináře se účastníkům doporučuje vzít s sebou vlastní jednoduchou kalkulačku (obvykle postačují základní kalkulačky v mobilních telefonech).

OBSAH SEMINÁŘE

 • 1. Předpoklady, zásady, prvky účetní závěrky.
 • 2. Zákon o účetnictví v platném znění.
 • 3. Prováděcí předpisy k zákonu o účetnictví pro vybrané účetní jednotky – struktura, obsah, vzájemná provázanost.
 • 4. Obecná pravidla vedení účetnictví a účtování.
 • 5. Potřeba průkazných účetních záznamů, vnitřní
  předpisy a předcházení riziku zkreslování účetních
  dat v jednotlivých oblastech, zejména.
  • Dlouhodobý majetek a jeho odpisování.
  • Transfery.
  • Rezervy a opravné položky.
  • Vlastní zdroje.
 • 6. Centrální systém účetních informací státu jako zdroj ekonomických dat.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 5 800,- Kč bez DPH (7 018,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 7 300,- Kč bez DPH (8 833,- Kč s DPH)

Přihlásit se