Praktická realizace interního auditu

Vícedenní akce

7.10.2024 - 9.10.2024
variabilní symbol: VS173

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Kurz je určen pro začínající interní auditory orgánů a organizací veřejného sektoru vykonávající práce v oblasti interního auditu. Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – junior. Kurz je akreditován Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků.

CÍL SEMINÁŘE

Posluchači kurzu si s vazbou na navazující teoretické základy získané v rámci základního kurzu a atestační kurzu Praktické dovednosti pro výkon interního auditu, dále rozšíří již získané znalosti a dovednosti nezbytné pro provádění interního auditu v orgánech veřejné správy. Posluchačům budou prezentovány základní dokumenty nutné pro výkon interního auditu. Na konkrétních případech se posluchači seznámí s příslušnou metodologií, postupy a hlavními oblastmi prováděných auditů od jejich přípravy, zahájení, realizace, ukončení až po samotný výkon následných auditů.

OBSAH SEMINÁŘE

Příprava a zahájení auditu
 • Základní vstupy k provedení auditu; Mapa
  rizik orgánu veřejné správy; Plán auditu (roční,
  střednědobý); Pověření k auditu; Prohlášení
  o objektivnosti; Sběr a analýza prvotních
  informací; Program auditu; Informační schůzka
Audit VKS
 • Varianta klasického auditu VKS s vazbou na zákon
  č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole; Hodnocení
  vnitřního kontrolního systému; Návrh zprávy
  z auditu; Závěrečná zpráva z auditu; Záznam
  z projednání auditu; Akční plán.
Případová studie finančního auditu
 • Vybraný typový finanční audit – Systém finanční
  kontroly; Personální zajištění řídící kontroly;
  Příjmové operace; Výdajové operace; Auditní
  stopa.
Follow-up audit
 • Průběžný monitoring plnění opatření; Následná
  kontrola doporučení auditu; Jak ověřit realizaci
  nápravných opatření z vzorových auditů.
Mapa rizik interního auditu.
 • Dopad vzorových auditů do mapy rizik orgánu
  veřejné správy; Výsledky externích kontrol a jejich
  plánu; Vlastní ohodnocení rizik interním auditem;
  Sladění doporučení týkajících se rizik mezi CAE
  (vedoucím interního auditu) a vedením orgánu veřejné správy.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Miroslav Čtvrtlík
Ing. Olga Mertlová, Ph.D.
Ing. Šárka Nováková, MBA
Ing. Markéta Pourová

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 6 700,- Kč bez DPH (8 107,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 8 200,- Kč bez DPH (9 922,- Kč s DPH)

Přihlásit se