PODMÍNKY ČLENSTVÍ

Kdo se může stát členem ČIIA?

Členem Českého institutu interních auditorů může být fyzická i právnická osoba, která má zájem podílet se na rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování interního auditu. Fyzická osoba je individuálním členem, právnická osoba je skupinovým členem. Pro účely výkonu svých členských práv a povinností určí právnická osoba jednu nebo více fyzických osob jako své zástupce, zpravidla z řad svých zaměstnanců, z nichž každý má stejné postavení jako individuální člen. Kromě řádných členů působících v profesi interní auditor se mohou jako přidružení členové zapojit i zástupci profesí příbuzných a z akademické oblasti. V odůvodněných případech může ČIIA do svých řad přijmout rovněž čestné členy, kteří se významně podílejí na podpoře interního auditu v České republice. Přijímání nových členů se uskutečňuje na základě písemné žádosti - Přihlášky, projednané a odsouhlasené Radou institutu.

Povinnosti a práva členů ČIIA

Členství v ČIIA je podmíněno závazkem:
respektovat Etický kodex a Standardy pro profesionální činnost ČIIA platit řádně členské příspěvky ve stanovené výši a termínu dodržovat stanovy a další vnitřní pravidla, schválená a vydaná orgány Institutu

S členstvím je spojeno právo:
účastnit se Sněmu, vyjadřovat se ke všem projednávaným věcem a uplatnit na něm své hlasovací právo být volen do orgánů Institutu
Výši členských příspěvků stanovuje Příspěvkový řád ČIIA.