Audit klíčových oblastí veřejné správy

Vícedenní akce

11.12.2024 - 13.12.2024
variabilní symbol: VS176

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací). Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – junior.

CÍL SEMINÁŘE

1. Seznámit posluchače s metodologií související s auditem veřejných zakázek, auditem vnitřního kontrolního systému a auditem majetku.

2. Objasnit postupy prací při auditu veřejných zakázek, auditu majetku a auditu vnitřního řídicího a kontrolního systému.

3. Vytyčit hlavní oblasti při provádění auditu veřejných zakázek, auditu majetku a vnitřního řídicího a kontrolního systému.

4. Poukázat na nejčastější chyby z praxe výše popsaných oblastí.

OBSAH SEMINÁŘE

Metodologie pro interní audit
 • Výklad a použití normativních aktů v souvislosti s výkonem auditů veřejných zakázek, majetku a vnitřního řídicího a kontrolního systému.
 • Vytyčení nejdůležitějších částí relevantní legislativy ve spojitosti s výše uvedenými normativními akty.
Audit zadávání veřejných zakázek.
 • Význam problematiky VZ, právní rámec.
 • Plánování a příprava auditu: význam a postupy předběžného šetření, program audit.
 • Realizace auditu: posuzování přiměřenosti a účinnosti ŘKM, příklady zjištění (obecně).
 • Vyhodnocení: základní atributy, kontext doporučení se zjištěními, auditní zpráva.
Audit vnitřního řídicího a kontrolního systému.
 • Základní principy a cíle vnitřního řídicího a kontrolního systému.
 • Základní pojmy související s hospodárností, efektivností a účelností (3E).
 • Řízení rizik, jejich hodnocení a eliminace v souvislosti s VŘKS.
 • Nejčastější pochybení hospodaření v orgánech veřejné správy na ukázkách kontrolních orgánů.
Audit majetku.
 • Stručný přehled platných právních předpisů souvisejících s majetkem organizace.
 • Vymezení a rozdělení majetku dle platné legislativy.
 • Evidence majetku v účetnictví, jeho zařazování a oceňování.
 • Praktické příklady při problémech s oceňováním majetku organizace.
Audit trail.
 • Metodický a legislativní rámec pro zajištění audit trailu.
 • Metodický a legislativní rámec pro audit trail auditovaných subjektů.
 • Případová studie – adekvátní audit trail ŘO/ZS.
Audit organizací zřizovaných.
 • Důvody, druhy a zaměření výkonu auditu organizací zřizovaných.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. František Beckert
Ing. Jan Liška
Ing. Simona Székelyová

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 6 700,- Kč bez DPH (8 107,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 8 200,- Kč bez DPH (9 922,- Kč s DPH)

Přihlásit se