Vzdělávání Vzdělávání veřejné správy Certifikace VS

Odborná certifikace interních auditorů ve veřejné správě

 

NOVÝ E-MAIL PRO KOMUNIKACI: certifikacevs@interniaudit.cz.


Na podnět interních auditorů ve veřejné správě ČIIA prostřednictvím Sekce veřejné správy při ČIIA a Rady ČIIA představuje systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě (dále jen „systém certifikace a uznávání") jako součást připravovaného Národního kvalifikačního programu vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě.

Interním auditem pro potřeby certifikace a uznávání, tj. v rámci Národního kvalifikačního programu vzdělávání a certifikace interního auditu, se rozumí vykonávání interních auditů nebo auditů podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění (dále jen „zákon o finanční kontrole").

Systém certifikace a uznávání se skládá z určení organizačního zabezpečení certifikace a uznávání, z procesních pravidel pro zajištění certifikace a uznávání a naplnění jednotlivých úrovní odborné certifikace.

Úrovně odborné certifikace jsou:
1. Interní auditor ve veřejné správě - asistent,
2. Interní auditor ve veřejné správě - junior,
3. Interní auditor ve veřejné správě - senior,
4. Interní auditor ve veřejné správě - expert/konzultant.


Certifikace se uděluje na základě žádosti, která obsahuje identifikaci žadatele (vždy kontaktní e-mailovou adresu), určení požadované odborné úrovně certifikace, naplnění kvalifikačních předpokladů, splnění požadavků průběžného profesního rozvoje (výčet absolvovaných kurzů a termínu jejich realizace) a prohlášení žadatele, že ve své činnosti bude aplikovat Etický kodex IIA a že všechny uvedené údaje jsou správné. Vlastní udělování certifikace je bezplatné.

V případě, že žadatel bude žádat pro naplnění podmínek odborné certifikace uznání jiných vzdělávacích akcí, kurzů nebo seminářů, které neorganizoval ČIIA, nebo které nejsou zařazeny v Národním kvalifikačním programu vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě, je žadatel povinen současně písemně zaslat také kopie příslušných osvědčení o absolvování, včetně stručného programu dané vzdělávací akce, kurzu nebo semináře a kontaktu na pořadatele konkrétních vzdělávacích akcí. Při posuzování naplnění uznávání školení pro odbornou certifikaci se obdobně zohledňuje lektorská a publikační činnost žadatele.

Výbor pro certifikaci, výkonný orgán Výboru SVS zabezpečuje systém certifikace a uznávání, nejpozději v následujícím měsíci po obdržení žádosti rozhodne o udělení příslušného stupně certifikace, případně si vyžádá podrobnější doložení dosaženého vzdělání či praxe nebo provede pohovor s žadatelem, nebo rozhodne o neudělení příslušného stupně certifikace. Výsledek rozhodnutí o certifikaci Výboru pro certifikaci je sdělen Kanceláří ČIIA žadateli nejpozději do 15 dnů od jeho jednání Výboru na kontaktní e-mailovou adresu. V případě udělení certifikace je žadateli sdělen termín vyzvednutí příslušného certifikátu v Kanceláři ČIIA.

Žadatel má právo podat písemně zdůvodněné odvolání adresované kanceláři ČIIA. O odvolání rozhoduje předseda Výboru SVS na základě projednání a doporučení Výboru SVS.
Držitel odborné certifikace interní auditor ve veřejné správě - senior a interní auditor ve veřejné správě - expert/konzultant má povinnost informovat ČIIA o plnění podmínek udržení certifikace.

Za absolvované vzdělávací a obdobné akce, publikační činnost, lektorskou činnost nebo aktívní práci v rámci orgánů SVS obdrží každý interní auditor bodové ohodnocení (dále jen „CPE"). Pro udržení certifikace interního auditora ve veřejné správě se vychází ze stejných pravidel jako pro držitele certifikace CIA, CGAP, CCSA a CFSA, zveřejněných na stránkách www.interniaudit.cz a v aktuálním Katalogu akcí, seminářů a přednášek pořádaných ČIIA.

Bližší informace a pravidla odborné certifikace interních auditorů ve veřejné správě:


Informace podá:

Ing. Eva Klímová, email: certifikacevs@interniaudit.cz