Sekce Členění sekcí Veřejná správa Dokumenty Strategie

STRATEGIE

činnosti Sekce veřejné správy Českého institutu interních auditorů a kroky k jejímu naplnění
(revidovaná a aktualizovaná k 1.1.2011)

I. Zajištění souladu

Strategie činnosti Sekce veřejné správy (dále jen "SVS") Českého institutu interních auditorů (dále jen "ČIIA") byla vypracována v souladu:
 1. se stanovami ČIIA;
 2. se záměrem koncepčního obnovení organizování činností interních auditorů v orgánech a organizacích státu, krajů a obcí, jakož i v jiných veřejných institucích (dále jen "veřejná správa ČR") v rámci ČIIA, který je obsažen v dokumentech sněmů ČIIA a se závěry jednání zástupců veřejné správy ČR a orgánů ČIIA konaného dne 16.7.2009;
 3. s dohodou o spolupráci mezi Ministerstvem financí (dále jen "MF") a ČIIA uzavřené dne 13.6.2008, která vymezuje spolupráci související s rozvojem služby interního auditu ve veřejné správě ČR.

II. Strategie

Strategie činnosti SVS ČIIA (dále jen "Strategie") musí být charakterizována úsilím všech zainteresovaných stran, aby se SVS stala organickou částí ČIIA, jejímiž členy budou nejlepší interní auditoři vykonávající tuto profesi ve veřejné správě ČR, a ve které budou

 1. soustředěny nejlepší zkušenosti z výkonu interního auditu ve veřejné správě po celém světě,
 2. zajišťovány aktivity zaměřené na zdokonalování úrovně výkonu interního auditu ve veřejné správě ČR.

III. Východiska Strategie

Strategie vychází

 1. z analýzy možností ČIIA jako národní profesní organizace interních auditorů
  1. zaštiťující informace pro výkon činnosti interních auditorů v ČR na nejlepší světové úrovni;
  2. soustřeďující interní auditory ze všech oblastí, ve kterých se jejich služeb využívá;
 2. z potřeb:
  1. interního auditu ve veřejné správě ČR, kterými jsou:
   • zajištění činnosti interního auditu ve veřejné správě ČR na úrovni, odpovídající požadavkům kladeným na interní audit, které vyplývají z nejlepší praxe pro výkon interního auditů a z národních a evropských právních předpisů;
   • vytvoření systému profesního rozvoje zaměstnanců veřejné správy ČR, kteří se připravují na výkon profese interního auditora nebo ji vykonávají (dále jen "interní auditoři veřejné správy");
   • sdílení zkušeností, odborná podpora výkonu interního auditu ve veřejné správě ČR, výměna informací a vzájemná komunikace interních auditorů veřejné správy;
  2. členů ČIIA z veřejné správy ČR, kterými jsou:
   • zavedení systematičnosti do činnosti ČIIA ve vztahu k interním auditorům veřejné správy;
   • zajištění příležitosti pro profesní rozvoj interních auditorů veřejné správy na takové úrovni, která by odpovídala nejlepším světovým zkušenostem.

IV. Kroky k naplnění strategie

Strategie je vypracována pro období 2009 – 2013, ve kterém má postupně dojít k dosažení pěti následujících cílů. Vzhledem k tomu, že některé úkoly, které dosažení těchto cílů podmiňuje, rozhodl se výbor předložit aktualizaci těchto úkolů pro období 2011 - 2013:

 1. SVS se musí stát organickou součástí ČIIA
  Pro splnění tohoto cíle SVS musí:
  1. soustřeďovat informace o stavu interního auditu ve veřejné správě ČR;
  2. pokračovat v pomoci ČIIA při tvorbě komunikační strategie, která bude vhodná pro členy ČIIA z veřejné správy ČR;
  3. využívat v ČIIA takové metody a formy komunikace s interními auditory veřejné správy, které zvýší jeho vliv na výkon a kvalitu interního auditu ve veřejné správě ČR.
 2. SVS musí soustřeďovat nejlepší interní auditory veřejné správy ČR
  Pro splnění tohoto cíle SVS musí:
  1. udržet aktivity komunit interních auditorů veřejné správy na všech úrovních veřejné správy ČR na současné úrovni, případně je i zvýšit zapojováním do práce komisí výboru;
  2. pokračovat v začleňování všech nových a nezapojených interních auditorů veřejné správy do profesní a organizační působnosti ČIIA;
  3. pokračovat v aktivní komunikaci se všemi interními auditory veřejné správy.
 3. SVS musí být centrem nejlepších zkušenosti z výkonu interního auditu ve veřejné správě po celém světě
  Pro splnění tohoto cíle SVS musí:
  1. udržet ve spolupráci s MF podmínky pro zapojení většího počtu interních auditorů veřejného správy do činnosti SVS a ČIIA alespoň na takové úrovni jako v době této aktualizace;
  2. využít svých schopností a možností pro organizování výměn zkušeností národní a mezinárodní dobré praxe ve veřejné správě ČR.
 4. SVS musí být aktivním účastníkem procesu a garantem zvyšování úrovně výkonu interního auditu ve veřejné správě ČR
  Pro splnění tohoto cíle SVS musí:
  1. zajistit po úspěšném vypracování nových zásad pro formy vzdělávací činnosti ČIIA interních auditorů veřejného správy ČR i praktické uplatňování těchto zásad v rámci jednotlivých vzdělávacích aktivit;
  2. pokračovat v započaté inovaci programů stávajících forem vzdělávání interních auditorů veřejné správy, které reagují na změny v legislativním rámci řídícího a kontrolního systému veřejné správy ČR;
  3. pokračovat ve spolupráci s MF na vytváření komplexního kvalifikačního programu vzdělávání pro interní auditory od nejnižší odbornosti až po nejvyšší auditorské manažerské pozice;
  4. spolupracovat s MF po vytvoření jednotlivých komponent komplexního kvalifikačního programu vzdělávání pro interní auditory veřejného správy na jeho realizaci a aktualizaci;
  5. vypracovat v rámci vytváření komplexního národního kvalifikačního programu vzdělávání pro interní auditory veřejné správy ve spolupráci s MF systém jednotné certifikace interních auditorů veřejné správy
 5. SVS musí sehrát aktivní roli při podpoře rozvoje integrovaného rámce řídícího a kontrolního systému veřejné správy ČR
  Pro splnění tohoto cíle SVS musí
  1. vytvořit ve spolupráci s MF podmínky pro rozšíření zaměření ČIIA pro další cílové skupiny zaměstnanců, kteří
   • jsou zapojeni v rámci PIFC[1]; do řídících a kontrolních procesů financování úkolů veřejné správy ČR zajišťovaných v manažerské odpovědnosti z veřejných rozpočtů,
   • se specializují na
    1. ověřování a potvrzení nesprávností/nesrovnalostí zjištěných při řízení a kontrole financování nebo při výkonu interního auditu,
    2. prošetření podnětů orgánů nebo osob, že mohlo dojít nebo došlo ke vzniku nesprávností/nesrovnalostí ke škodě veřejných rozpočtů,
    3. navrhování opatření směřujících k odstranění důsledků nesprávností/nesrovnalostí a k předcházení vzniku obdobných nesprávností/nesrovnalostí;.
  2. navázat a rozvinout užší spolupráci s kontrolním výborem Poslanecké sněmovny ČR, Svazem měst a obcí a Asociací krajů za účelem získávání a posilování jejich podpory a podpory jejich členů při zabezpečování propagace a osvěty o interním auditu a významu PIFC pro řádnou správu a řízení financování orgánů a organizací veřejné správy ČR.

V. Organizační rámec naplňování Strategie

Při naplňování aktualizované Strategie musí SVS pokračovat

 1. ve spolupráci s orgány ČIIA a s kanceláří ČIIA za účelem:
  1. pokrytí nezbytných nákladů na aktivity SVS;
  2. vytváření dobrého jména ČIIA;
  3. účelné, transparentní a řádné správy finančních prostředků a majetku ČIIA.
 2. v realizaci této Strategie v souladu se statutem ČIIA a statutem SVS pod patronací určeného člena Rady ČIIA.

   

Zpracovali v srpnu 2009: Lukáš Wagenknecht, František Orság, Josef Včelák 3/3
Revidoval a aktualizoval v prosinci 2010: Josef Včelák

[1] Řídící a kontrolní systém veřejné správy (Public Internal Financial Control).

 

STRATEGIE 2010