Sekce Členění sekcí Veřejná správa O sekci Představení Sekce

SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY (SVS)

při Českém institutu interních auditorů, z.s.

Sekce veřejné správy při Českém institutu interních auditorů, o.s. sdružuje členy Českého institutu interních auditorů, z.s. působící v orgánech veřejné správy a je zřízená Radou ČIIA.

Statut sekce veřejné správy naleznete zde.

Cílem činnosti SVS je zajistit podporu rozvoji interního auditu ve veřejné správě ČR a vytvářet podmínky pro těsnější spolupráci ČIIA a subjektů ve veřejné správě při řešení potřeb vzdělávání a certifikace zaměstnanců veřejné správy ČR, kteří se připravují na výkon profese interního auditora nebo ji vykonávají.

Strategii činnosti sekce veřejné správy ČIIA a kroky k jejímu naplnění naleznete zde.

Orgány SVS jsou:

  1. Plénum SVS
  2. Přípravný výbor (přechodný orgán do ustavení Výboru SVS)
  3. Výbor SVS
  4. Odborné komise SVS

Struktura výboru, resp. přípravného výboru, je rozdělena na tři ucelené oblasti. První část se skládá z odborně zaměřených pracovních komisí. Druhá část výboru zahrnuje zástupce jednotlivých komunit interních auditorů z veřejné správy a třetí část se skládá z komisí zaměřených na procesní řízení sekce.

Kontakty na členy přípravného výboru naleznete zde.

Mimo odborné pracovní komise jsou stěžejní součástí výboru sekce veřejné správy tzv. komunity. Komunity tvoří zástupci zkušených manažerů interního auditu z jednotlivých segmentů veřejné správy, kteří mohou identifikovat a soustřeďovat potřeby svých kolegů a jsou schopni zajistit efektivní obousměrnou komunikaci. Hlavním cílem tohoto našeho přístupu je poskytnutí možnosti zapojit se do činnosti některé z komunit všem auditorům ve veřejné správě tzv. pléna. Důležité je, aby se každý, kdo bude mít zájem na rozvíjení profese interního auditora, mohl zapojit a přispět svým názorem ke zlepšení interního auditu ve veřejné správě.

Jestliže byste měli zájem podílet se na společné práci v kterékoliv z výše uvedených odborných komisích a komunitách, Vaše zapojení je velice vítané.

Podrobnější informace naleznete zde.

Strategické cíle, zaměření k jejich naplňování a úkoly zajišťující koordinované naplňování závazků zaměřených na vytváření vzdělávacích projektů pro veřejnou správu, osvětovou činnost k prohlubování povědomí o interním auditu, finančním řízení a kontrole ve veřejné správě a další záležitosti vymezené Dohodou o spolupráci mezi MF a ČIIA uzavřené dne 13.6.2008 obsahuje Operační plán na rok 2010.

Operační plán na rok 2010 naleznete zde.