Sekce Členění sekcí Veřejná správa O sekci Výbor SVS

O sekci

Vážené kolegyně a kolegové,
v několika následujících odstavcích bychom Vás rádi seznámili s tím, co je Sekce veřejné správy ČIIA (dále také „SVS").

Přiblížení se členské základně

Hlavním cílem SVS je poskytnout možnosti zapojit se do činnosti všem auditorům ve veřejné správě tzv. pléna. Důležitým je, aby se každý, kdo bude mít zájem na rozvíjení profese interního auditora, se mohl zapojit a přispět svým názorem ke zlepšení interního auditu ve veřejné správě. Na druhé straně je cílem zajistit efektivní způsob, jak zviditelnit potřeby interních auditorů ve veřejné správě, které jsou nezbytné pro jeho každodenní práci. SVS se stává postupně nedílnou součástí ČIIA a v oblasti veřejné správy přitahuje zájem dalších odborníků nejenom z oblasti interního auditu.

Proto, abychom zpřístupnili a prohloubili vzájemnou komunikaci našich členů, začali jsme organizovat SVS, a to nejen vzájemnou komunikací mezi členy Výboru SVS, prací odborných komisí a pořádáním kulatých stolů.

Výbor SVS

Po schválení pleném SVS v září 2010 začal v souladu se Statutem SVS pracovat Výbor SVS, který se personálně stabilizoval viz kontakty. Jednotlivé komise řeší aktuální potřeby v metodické a vzdělávací oblasti na základě potřeb auditorů z veřejné správy. Organizační zabezpečení Výboru SVS naznačuje následující schéma:

 

Dle aktualizace schválené Výborem SVS ze dne 13. 9. 2012

 

Komise pro primární systém dohledu, resp. rozvoj programu pro FM&C (mechanismy finančního řízení a kontroly), po podrobné analýze definice primárního systému dohledu rozdělila tuto oblast na devět relativně samostatných části resp. komponent:

•    Strategické řízení
•    Rozpočet
•    Účetnictví
•    Informační systémy
•    Rizika
•    Řídící a kontrolní mechanismy
•    Kritéria 3E
•    Nesrovnalosti
•    Řízení kvality

Jako první formální výstup činnosti komise by měl vzniknout „Průvodce primárním systémem dohledu", jako studijní opora v minimalistickém rozsahu, s rozpracováním jednotlivých kapitol 1. - 9. V rámci kapitol by měl být zpracován teoretický základ, napsaný co nejsrozumitelnějším jazykem a spíše v obecné úrovni (k podrobnému rozpracování témat bude docházet později), ke každé kapitole by měla být postupně zpracována případová studie.

Komise pro sekundární systém dohledu má za úkol přenášet a propagovat dobrou praxi interního auditu ve veřejné správě, dále vytvoření obecně využitelných návrhů šablon nebo postupů pro tvorbu jednotlivých dokumentů užívaných pří realizaci interního auditu.

Komise pro QAR (průřezová)
průběžně pracuje na vypracování modelu hodnocení kvality interního auditu ve veřejné správě s využitím nezávislé validace.

Komise pro vnitřní věci
zabezpečuje interní fungování samotného Výboru i celé SVS.

Mimo odborné pracovní komise jsou stěžejní součástí Výboru SVS tzv. komunity. Jde o zastoupení zkušených interních auditorů z jednotlivých segmentů veřejné správy, kteří mohou identifikovat a soustřeďovat potřeby svých kolegů a jsou schopni zajistit efektivní obousměrnou komunikaci.
Činnost Výboru SVS, resp. SVS, jsou pravidelně vyhodnocovány v Situační zprávě SVS za dané čtvrtletí viz Novinky.

Největší výzvy

Jako největší aktuální výzvy pro činnost SVS vidíme zejména následující oblasti:

•   vytvoření komplexního kvalifikačního programu vzdělávání pro veřejné auditory od nejnižší odbornosti až po nejvyšší   auditorské manažerské pozice;
•    přenášení a propagování dobré praxe ve veřejné správě mezi interními auditory a odbornou veřejností;
•    zajištění národního systému certifikace a následné zahájení činnosti komise pro uznávání a certifikaci.

Podrobnější dlouhodobé záměry jsou uvedeny ve Strategii činnosti Sekce veřejné správy Českého institutu interních auditorů a kroky k jejímu naplnění. Aktuální zaměření činnosti jsou uvedeny v Operačním plánu na aktuální rok.

Jestliže byste měli zájem aktivně se podílet na společné práci v kterékoliv z výše uvedených odborných komisích nebo komunit, velice uvítáme Vaše zapojení. Obraťte se prosím přímo na předsedu SVS Františka Beckerta (frantisek.beckert@outlook.com) nebo místopředsedů Výboru Miroslava Čtvrtlíka (miroslav.ctvrtlik@cuzk.cz).