Sekce Členění sekcí Veřejná správa Sekundární systém dohledu

Sekundární systém dohledu

Sekundárního systém dohledu v orgánech veřejné správy je prováděn útvary interního auditu a zhodnocuje činnost primárního systému dohledu, který je zcela v kompetenci managementu čili vedoucího organizace. Terciární systém dohledu je v ČR ve fázi pouze nesmělého oťukávání a tvoří jej dohled na výkonem interního auditu. Ten je v současnosti prováděn jen ze strany Evropské komise a týká se jen výkonu auditu v systémech podílejících se na správě  prostředků poskytovaných z EU.

První jednání pracovní komise pro sekundární systém dohledu

Dne 22. 4. 2010 proběhlo první setkání pracovní komise sekce veřejné správy ČIIA pro sekundární systém dohledu. Jednání se zúčastnili zástupci státní správy a územní samosprávy. Předseda komise František Orság seznámil účastníky s návrhem konceptu fungování komise. Po vzájemném představení účastníků proběhla diskuze nad budoucími zaměřením činnosti komise, která by se měla soustředit na 3 oblasti:

  1. vývoj a tvorba manuálů a pomocných metodických materiálů pro jednotlivé procesy v  činnosti interního auditu ve veřejné správě; v počáteční fázi by to měly být procesy:
  • tvorba strategie interního auditu a
  • hodnocení rizik jako základního konceptu pro zaměření činnosti interního auditu,
  1. koordinace potřeb  interních auditorů z veřejné správy v oblasti vzdělávání a jejich uspokojování; v počáteční fázi by chtěla komise zmapovat vzdělávací potřeby interních auditorů pro oblast ICT,
  2. koordinovat aktivity pro vytvoření podmínek pro certifikaci interních auditorů ve veřejné správě v českém jazyce, kde by se měla komise pokusit o zajištění provádění certifikace CGAP v češtině a, pokud by to bylo nákladné nebo nerealizovatelné, zahájit aktivity na vytvoření standardu pro národní certifikaci interních auditorů ve veřejné správě ČR.

Tato koncepce se neobejde bez širokého zapojení interních auditorů ze všech oblastí veřejné správy a je základním předpokladem dosažení dobrých výsledků tohoto záměru.

ZÁPIS ZE SCHŮZKY KOMISE PRO IA (sekundární systém dohledu) 250 KB