Jak vítězit nad riziky

náhled Jak vítězit nad riziky
417 Kč ks

Jiří Kruliš, Linde Praha (2011)

Základní vlastností všech podnikových procesů je, že jsou vždy v nějaké míře rizikové. Jakékoliv přehlížení nebo podcenění rizik se dříve či později projeví finančními ztrátami a dalšími nepříznivými důsledky jak pro podnik, tak pro jeho zaměstnance a další partnery.
Ke znakům současného vývoje ekonomiky (na globální i podnikové úrovni) patří posilování významu rizika jako příležitosti: nebezpečí, o kterém se včas dozvíme, kterému porozumíme, se stává dosud chybějícím podnětem ke změně a výzvou k akci. Poznané riziko může napomoci získat převahu nad těmi, kteří rizikům nevěnují dost pozornosti. Nově zaváděné postupy hledání a zvládání rizik otevírají podniku nové možnosti a manažerům přinášejí úlevu tím, že jim postupně odpadají starosti s hašením vznikajících problémů. Produktivita práce a konkurenceschopnost podniku pak zákonitě roste. Ale ještě rychleji roste hrozba z rizik přehlížených.


Kniha obsahuje přehled problematiky řízení podniků se zaměřením na management rizik. Jejím cílem je, aby tento přehled mohl být v podnicích využíván pro hledání odpovědi na otázku JAK VČAS A DŮSLEDNĚ ODHALOVAT A ZVLÁDAT RIZIKA,
jež rozhodují o spolehlivosti, bezpečnosti, výkonnosti a efektivnosti procesů, a tím o úspěšnosti a konkurenceschopnosti podniků.
Zkušenost ukazuje, že nesystematické odhalování rizik a příčin nežádoucích událostí zpravidla vede k opomíjení těch závažných rizik, která nejsou na první pohled patrná. Kniha je proto uspořádána do kapitol podle segmentů podnikových managementů a slouží tak jako vodítko pro identifikaci a hodnocení rizik. Vychází z častých chyb při řízení podniků a poskytuje praktické postupy pro analýzu a snižování rizik tak, aby žádná rizika nezůstala opomíjena. U každého segmentu managementu je obsažen co nejúplnější výčet potenciálních rizikových faktorů, hledisek a vlivů.
Kniha je praktickou příručkou sloužící manažerům na všech pozicích a úrovních podnikové hierarchie pro předcházení a řešení problémů v každodenní podnikové praxi i v konkrétních situacích, kdy jsou ohroženy cíle a výsledky probíhajících procesů a činností.
Kniha je dále určena pracovníkům, kteří se v podnicích zaměřují na zvládání podnikových rizik - procesních, bezpečnostních, informačních, zdravotních atd. Je využívána jako příručka jednak auditory, jednak specialisty na personalistiku, management kvality, projektový a krizový management, controlling a dále pracovníky pojišťoven, poradenských a školicích firem, i jako učebnice pro studenty a pedagogy v uvedených oborech.