Vzdělávání Vzdělávání veřejné správy Atestační kurzy

ATESTAČNÍ KURZY

Atestační kurzy jsou koncipovány jako navazující vzdělávání se specializací na ucelené tématické bloky finančního řízení, funkčnosti jeho kontrolních mechanismů a nejlepších zkušeností při výkonu jednotlivých druhů interního auditu.
Atestační kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků.Účetní výkaznictví organizací veřejného sektoru – souvislosti s řídícími a kontrolními systémy

Varialnilní symbol - VS 113

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Michal Svoboda, Ph.D. (VŠE)

TERMÍN

18. – 19. února 2020

Určeno pro

Interní auditory ve sféře veřejných financí a další pracovníky managementu, kteří potřebují ke své práci spolehlivou orientaci v účetním systému pro zvládání odpovídajícího způsobu řízení a kontroly.
Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – senior.

Cíl kurzu

Získání znalosti o základních konstrukčních pravidlech systému účetního výkaznictví účetních jednotek veřejného sektoru – tzv. vybraných účetních jednotek (cíle a smysl účetního výkaznictví, předpoklady a zásady použité pro účetní závěrky, prvky účetní závěrky) a toho, jak jsou vtěleny do závazných právních předpisů v ČR. Na jednotlivých typových příkladech si účastníci vyzkoušejí aplikaci těchto pravidel, a to bez jednotlivých „Má dáti / Dal“ účetních zápisů, zato však s důrazem na:

 • Zajištění toku a oběhu informací – průkazných účetních záznamů k tomu, aby bylo možné cíle účetního výkaznictví dosáhnout, především prostřednictvím vnitřních předpisů coby nutného nástroje pro aplikaci účetních metod v účetní jednotce, a
 • Interpretaci vykazovaných částek a stavů v jednotlivých částech účetní závěrky, včetně diskuse nad riziky zkreslování těchto položek a toho, jak tato rizika z pohledu interního auditora snižovat v rámci účinného dohledu nad vnitřním kontrolním systémem dotýkajícím se účetnictví a účetního výkaznictví.

Účastníci si také vyzkouší získání ekonomických dat z Centrálního systému účetních informací státu. Všechny problematiky si budou moci účastníci vyzkoušet na dílčích i komplexnějších modelových příkladech.

Pozn.:

 • Dobrá znalost postupů účtování organizací veřejného sektoru není potřebná.
 • Pro pohodlnější průběh semináře se účastníkům doporučuje vzít s sebou vlastní jednoduchou kalkulačku (obvykle postačují základní kalkulačky v mobilních telefonech).

Program

 1. Předpoklady, zásady, prvky účetní závěrky.
 2. Zákon o účetnictví v platném znění.
 3. Prováděcí předpisy k zákonu o účetnictví pro vybrané účetní jednotky – struktura, obsah, vzájemná provázanost.
 4. Obecná pravidla vedení účetnictví a účtování.
 5. Potřeba průkazných účetních záznamů, vnitřní předpisy a předcházení riziku zkreslování účetních dat v jednotlivých oblastech, zejména.
  - Dlouhodobý majetek a jeho odpisování.
  - Transfery.
  - Rezervy a opravné položky.
  - Vlastní zdroje.
 6. Centrální systém účetních informací státu jako zdroj ekonomických dat

Cena kurzu

člen ČIIA         3 200,- Kč (s DPH 3 872,- Kč)
nečlen ČIIA     3 600,- Kč (s DPH 4 356,- Kč)

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Alena Marková, kancelář ČIIA
tel.: 224 920 332
e-mail: markova@interniaudit.cz

 

AUDIT KLÍČOVÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY I.

Varialnilní symbol - VS 114

PŘEDNÁŠEJÍ

Ing. František Beckert, CIA (Ministerstvo financí); Ing. Jan Liška (Povodí Vltavy); Ing. Simona Székelyová, MBA (NAKIT)

TERMÍN

16. – 18. března 2020

URČENO PRO

Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací).
Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě– junior.

CÍL KURZU

 1. Seznámit posluchače s metodologií související s auditem veřejných zakázek, auditem vnitřního kontrolního systému a auditem majetku.
 2. Objasnit postupy prací při auditu veřejných zakázek, auditu majetku a auditu vnitřního řídícího a kontrolního systému.
 3. Vytyčit hlavní oblasti při provádění auditu veřejných zakázek, auditu majetku a vnitřního řídícího a kontrolního systému.
 4. Poukázat na nejčastější chyby z praxe výše popsaných oblastí.

PROGRAM

 • Metodologie pro interní audit.
  - Výklad a použití normativní aktů v souvislosti s výkonem auditů veřejných zakázek, majetku a vnitřního řídícího a kontrolního systému.
  - Vytyčení nejdůležitějších částí relevantní legislativy ve spojitosti. s výše uvedenými normativními akty.
 • Audit zadávání veřejných zakázek.
  - Stručný výklad zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách.
  - Základní terminologie zákona.
  - Základní zásady.
  - Druhy zadávacích řízení.
  - Zadávací dokumentace.
  - Nejčastější pochybení na straně zadavatele.
  - Dělení předmětu veřejné zakázky a jiné.
 • Audit vnitřního řídícího a kontrolního systému.
  - Základní principy a cíle vnitřního řídícího a kontrolního systému.
  - Základní pojmy související s hospodárností, efektivností a účelností (3E).
  - Řízení rizik, jejich hodnocení a eliminace v souvislosti s VŘKS.
  - Nejčastější pochybení hospodaření v orgánech veřejné správy na ukázkách kontrolních orgánů.
 • Audit majetku.
  - Stručný přehled platných právních předpisů souvisejících s majetkem organizace.
  - Vymezení a rozdělení majetku dle platné legislativy.
  - Evidence majetku v účetnictví, jeho zařazování a oceňování.
  - Praktické příklady při problémech s oceňováním majetku organizace.
 • Audit trail
  - Metodický a legislativní rámec pro zajištění audit trail.
  - Metodický a legislativní rámec pro audit trail auditovaných subjektů.
  - Případová studie – adekvátní audit trail ŘO/ZS.

 • Audit organizací zřizovaných
  - Důvody, druhy a zaměření výkonu auditu organizací zřizovaných.

Cena kurzu

člen ČIIA         3 600,- Kč (s DPH 4 356,- Kč)
nečlen ČIIA     4 000,- Kč (s DPH 4 840,- Kč)

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Alena Marková, kancelář ČIIA
tel.: 224 920 332
e-mail: markova@interniaudit.cz

 

NÁSTROJE A METODY ŘÍZENÍ PRO INTERNÍ AUDITORY - NOVÝ TERMÍN KONÁNÍ!

Varialnilní symbol - VS 115

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Silvie Goliášová (Magistrát města Brna); Ing. Eva Janoušková (Kraj Vysočina); Ing. Blanka Štefanková (Moravskoslezský kraj)


TERMÍN

17. – 19. června 2020


URČENO PRO

Interní auditory a další zájemce z řad zaměstnanců veřejné správy, tj. pro zástupce samosprávy i státní správy, včetně jimi zřízených organizací, či organizačních složek.
Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – expert/konzultant.


CÍL KURZU

Kurz umožňuje posluchačům získat znalosti o vybraných metodách a nástrojích řízení, které přicházejí v úvahu v prostředích orgánů veřejné správy. Cílem kurzu je také přiblížit ty metody a nástroje řízení a metodiky, které může interní auditor využít jako podporu při provádění vlastních interních auditů. Kurz přispívá k profesnímu rozvoji a díky němu tak posluchači naplňují Standard IPPF 1230 „Průběžný profesní rozvoj".


PROGRAM

• Základní rámce pro řízení organizace a fungování interního auditu (COSO, Tři linie obrany).
• Základní rámec pro řízení rizik a využití řízení rizik v plánování interních auditů.
• Procesní řízení, projektové řízení a jejich využití pro interní audit.
• Řízení kvality, strategické řízení.
• Korporátní řízení, sdílení služeb.
• Měření výkonnosti ve veřejné správě.
• Součástí kurzu budou případové studie.

CENA KURZU

člen ČIIA 3 900 (s DPH 4 719)
nečlen ČIIA 4 300 (s DPH 5 203)

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Alena Marková, kancelář ČIIA
tel.: 224 920 332
e-mail: markova@interniaudit.cz

VEŘEJNOSPRÁVNÍ KOTNROLA V TEORII I PRAXI

Varialnilní symbol - VS 116

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Šárka Hartychová (Ministerstvo životního prostředí); Ing. Eva Klímová (MČ Praha 2); Ing. Dana Ratajská (Ministerstvo pro místní rozvoj); Ing. Martin Ryšavý (Ministerstvo financí)


TERMÍN

27. – 29. dubna 2020


URČENO PRO

Kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu zřizovaných organizací, kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu poskytované veřejné finanční podpory, interní auditory, kontrolory a auditory prostředků poskytovaných z rozpočtu EU:
Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – junior.


CÍL KURZU

Poskytnout ucelenou informaci o postupech při výkonu veřejnosprávní kontroly včertně praktických ukázek a případové studie.


PROGRAM

• Legislativní rámec - zákon 255/2012 Sb., kontrolní řád a navazující ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon č. 320/2001 Sb. O  finanční kontrole ve veřejné správě a prováděcí vyhláška č. 416/2004 Sb. k zákonu o finanční kontrole.
• Úprava výkonu veřejnosprávní kontroly v rámci interních předpisů organizace.
• Vzory tiskopisů.
• Případová studie - praktická část.
• Závěrečný test.

 

CENA KURZU

člen ČIIA 3 600 (s DPH 4 356)
nečlen ČIIA 4 000 (s DPH 4 840)

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Alena Marková, kancelář ČIIA
tel.: 224 920 332
e-mail: markova@interniaudit.cz

 

PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI PRO VÝKON INTERNÍHO AUDITU

Varialnilní symbol - VS 117

Přednášející

Ing. Miroslav Čtvrtlík (Katastrální úřad pro Olomoucký kraj); Mgr. František Orság, CIA (Ministerstvo vnitra); Ing. Ladislava Slancová (Nejvyšší kontrolní úřad); Ing. Josef Vincenec (Liberecký kraj)

TERMÍN

11. – 13. května 2020

Určeno pro

Začínající interní auditory ve veřejné správě. Navazuje na základní kurz, probíhající v rámci jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit. Kurz ukončen testem.
Atestační kurz je zařazený v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – junior.

Cíl kurzu

Posluchači získají základní dovednosti nezbytné pro orientaci a provádění interního auditu v orgánech veřejné správy. Navazuje na teoretické základy získané v rámci základního kurzu a rozvíjí tyto získané znalosti v praktické dovednosti. Součástí jednotlivých bloků budou rovněž případové studie a osvojení daných dovedností.

PROGRAM

 • Identifikace a analýza rizik pro výkon auditu.
 • Sestavení programu auditu.
 • Přístupy ke vzorkování.
 • Formulace zjištění.
 • Prezentace výsledků auditu.

Cena kurzu

člen ČIIA         3 600,- Kč (s DPH 4 356,- Kč)
nečlen ČIIA     4 000,- Kč (s DPH 4 840,- Kč)

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Alena Marková, kancelář ČIIA
tel.: 224 920 332
e-mail: markova@interniaudit.cz

 

AUDIT INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ DLE ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

Varialnilní symbol - VS 118

Přednášející

Ing. Igor Barva, CIA, CISA (Rogit); Ing. Petr Grešl (Rogit); Bc. et Bc. Adam Kučínský (NUKIB); Ing. Richard Michálek; Ing. Alena Rybáková (Národní bezpečnostní úřad)

TERMÍN

18. – 22. května 2020

Určeno pro

Kurz je určen pro pracovníky orgánů a organizací veřejného sektoru veřejné správy vykonávající práce v oblasti interního auditu zejména na pozici asistent auditora pro informační systémy nebo na pozici vedoucí interního auditu. Kurz je součástí jednotné odborné přípravy pro profesi interní auditor veřejné správy, kde navazuje na čtrnáctidenní rekvalifikační kurz ČIIA se základní všeobecnou kvalifikací. Kurz se opírá především o zákon o kybernetické bezpečnosti.
Atestační kurz je zařazený v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – senior.

Cíl kurzu

Kurz zajistí základní znalosti, které jsou potřebné k formulaci požadavků pro provedení auditu informačních systémů prostřednictvím dodavatele a znalosti nutné k odborné komunikaci, kontrole průběhu auditních prací a přebírání auditních výstupů zajišťovaných pro útvar interního auditu orgánu nebo organizace veřejného sektoru dodavatelským způsobem. Kurz zajistí kvalifikaci cílové skupiny ve specializaci na audit různých informačních systémů, využívaných v procesech správy a řízení předmětu činností orgánů a organizací veřejného sektoru v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti 181/2014 Sb.

PROGRAM

Den 1 a 2 – Zákon o kybernetické bezpečnosti.
• Zákon o kybernetické bezpečnosti, související vyhlášky a nařízení vlády.
• Identifikace aktiv a analýza rizik.
• Způsoby naplnění organizačních opatření.
• Způsoby naplnění technických opatření.
• Požadavky na audit, jeho rozsah a zaměření.
Den 3 – Audit vybraných oblastí řízení IT.
• Řízení outsourcingu dodávaných služeb (smluvní vztahy, povinnosti a práva, dopady outsourcingu).
• Testování aplikací (druhy testů, způsoby testování, ověřování závěrů testů).
• Hodnocení architektury řešení (hodnocení technických důvodů pro volbu JŘBÚ – příklady).
Den 4 – Rámec pro řízení IT přesahující požadavky zákona.
• Správa a řízení provozních procesů informačních technologií.
• Governance v oblasti IT.
• Plánování a organizace IT.
• Vývoj a nákup IT systémů.
• Provoz IT systémů.
• Monitoring a dohled nad IT systémy.
Den 5 – Praktické cvičení a test.
• Případová studie provedení auditu IT formou outsourcingu.
• Diskuse a dotazy.
Závěrečný test (2 hodiny / 20 otázek se třemi variantními odpověďmi z nichž jedna je vždy správná). 

Cena kurzu

člen ČIIA         6 200,- Kč (s DPH 7 502,- Kč)
nečlen ČIIA     6 600,- Kč (s DPH 7 986,- Kč)

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Alena Marková, kancelář ČIIA
tel.: 224 920 332
e-mail: markova@interniaudit.cz

 

AUDIT KLÍČOVÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY II. - NOVÉ!

Varialnilní symbol - VS 119

PŘEDNÁŠEJÍ

Ing. Luděk Gulázsi; Ing. Martina Navrátilová; Ing. Jan Liška (Povodí Vltavy); Ing. Simona Székelyová (NAKIT)

TERMÍN

10. – 12. června 2020

URČENO PRO

Interní auditory (příp. kontrolory) v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace, státní podniky.
Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě– junior.

CÍL KURZU

Seznámit posluchače s metodologií související s auditem registru smluv, služebního zákona, GDPR, compliance a dotačního titulu. Objasnit postupy prací souvisejících s těmito audity a vytyčit hlavní oblasti při provádění auditů. Nepoukázat na rizikové oblasti související s implementací výše popsaných oblastí.

PROGRAM

 • Úvodní pojmy a právní rámec interního auditu.
 • Audit registru smluv – výklad a použití normativních aktů a metodik, techniky auditu, příklady zjištění.
 • Audit služebního zákona – výklad a použití normativních aktů a metodik, nastavení VKS organizace po implementaci zákona o státní službě, vybrané personální oblasti a jejich audit, rizikové oblasti a zjištění.
 • Audit GDPR a compliance– výklad a použití normativních aktů a metodik, techniky auditu, příklady zjištění, program compliance,  provazba oblasti compliance na VKS a  zákon o finanční kontrole ve veřejné správě, rizikové oblasti.
 • Audit dotačního titulu– obecný výklad principů dotačních titulů a jejich implementace, použití normativních aktů a metodik, techniky auditu, příklady zjištění.

Cena kurzu

člen ČIIA         3 900,- Kč (s DPH 4 719,- Kč)
nečlen ČIIA     4 300,- Kč (s DPH 5 203,- Kč)

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Alena Marková, kancelář ČIIA
tel.: 224 920 332
e-mail: markova@interniaudit.cz

 

ŘÍZENÍ INTERNÍHO AUDITU

Varialnilní symbol - VS 120

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mgr. Petr Barnat (ČEZ); Ing. Ivana Göttingerová (Magistrát města Brna); Ing. Daniel Häusler (Český institut interních auditorů); Ing. Dana Ratajská (Ministerstvo pro místní rozvoj); Ing. Blanka Štefanková (Moravskoslezský kraj); Ing. Josef Vincenec (Liberecký kraj)

TERMÍN

15. – 17. června 2019

Určeno pro

Pro zkušené interní auditory, řídící a vedoucí pracovníky (malých i velkých) útvarů interního auditu, metodiky pro auditní činnost, auditory i experty připravující se na nezávislou validaci interního hodnocení a další, kteří se zajímají o problematiku interního auditu ve VS a mají k tématu co říct. Vítáni jsou také ti, kteří pociťují určitou vnitřní nespokojenost, vnímají potenciální rezervy a chtějí se v řízení činnosti interního auditu posunout, příp. slyšet praxi jiných útvarů.
Kurz je zařazen v systému odborné certifikace na úrovni –
Interní auditor ve veřejné správě – expert/konzultant.

Cíl kurzu

Hlavním cílem kurzu je prosazení systematického přístupu k řízení interního auditu v subjektech veřejné správy, se zvláštním zaměřením na osoby přímo zapojené do řídícího procesu (vedoucí interního auditu či „samostatné“ auditory).

Seznamuje účastníky s možnostmi a postupy pro řízení a zlepšování služby interního auditu s přihlédnutím k velikosti „útvarů interního auditu“ (odlišnosti malých a velkých organizačních jednotek), a to interaktivní formou pod vedením lektorů se zkušenostmi v jejich prosazování.

Pokusíme se odpovědět na otázky:

 • Jak jsme/jste „daleko“ v profesní praxi a kudy dál?
 • Můžeme/můžete a sneseme/snesete srovnání se srovnatelnými typy útvarů?
 • Jsme/jste připraveni na validaci?
 • Je kvalifikace, praxe a zkušenost interního auditora přenositelná?
 • Můžeme/musíme si pomáhat?

Struktura kurzu je plánována interaktivní formou s řadou případových studií (ukázek lepších i horších konkrétních příkladů z auditní praxe – auditních zpráv, ročních zpráv, programů kvality, reportovacích nástrojů…). Předpokládá se optimálně aktivní přístup účastníků, ochota přispět k diskuzi vlastními zkušenostmi a názory.

Program:

 • Požadavky zákona a standardů na systém řízení interního auditu
 • Řízení útvaru interního auditu
  • Řízení lidí
  • Řízení práce
  • Řízení kapacit a zdrojů
  • Možnosti řízení a ovlivnění „kvality“
  • Řízení reportingu / komunikace
 • Možnosti úpravy systému ve vnitřních předpisech
 • Řízení malých a velkých IA ve VS, rozdílné pohledy, výhody, nevýhody, zkušenosti
 • Osobnost auditora, vedoucího auditora, styly, interakce
 • Týmová dynamika, týmová odbornost
 • Praktické zkušenosti s tvorbou, realizací a vyhodnocením plánů interního auditu
 • Program kvality a jeho význam pro praktické řízení IA
 • Benchmarky interního auditu ve veřejné správě.
 • Validace interního auditu.
 • Praktické zkušenosti s reportingem výsledků práce interního auditu
 • Podpora profesních sdružení a MF ČR pro výkon praxe IA
 • Případové studie auditních zpráv, zjištění
 • Diskuze
 • Test

Cena kurzu

člen ČIIA         3 600,- Kč (s DPH 4 356,- Kč)
nečlen ČIIA     4 000,- Kč (s DPH 4 840,- Kč)

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Alena Marková, kancelář ČIIA
tel.: 224 920 332
e-mail: markova@interniaudit.cz

 

 

Nastavení a hodnocení Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu ve veřejné správě

Varialnilní symbol - VS 121

Přednášející

Ing. František Beckert, CIA (Ministerstvo financí); Ing. Petra Kubíková, Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA (Eurodan), Ing. Simona Székelyová, MBA (NAKIT)

TERMÍN

22. – 24. června 2020

Určeno pro

Pro interní auditory, řídící a vedoucí pracovníků útvarů interního auditu, metodiky pro auditní činnost, odborníky připravující se na nezávislou validaci interních hodnocení ve veřejné správě a další, kteří se zajímají o problematiku praktického nastavení a hodnocení Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu ve veřejné správě.
Kurz je zařazen v systému odborné certifikace na úrovni – Interní audit ve veřejné správě – expert/konzultant.

Cíl kurzu

Hlavním cílem tohoto kurzu je prosazení systematického přístupu ke zvýšení kvality interního auditu v orgánech veřejné správy. Seznamuje účastníky s obsahem a postupy pro zajišťování a ověřování kvality činnosti interního auditu v orgánech veřejné správy, včetně praktické aplikace souvisejících činností jak ve velkých útvarech, tak i malých útvarech interního auditu. Kurz vychází z požadavků Mezinárodních standardů pro profesní praxi IA vydané Institutem interních auditorů v Mezinárodním rámci profesní praxe interního auditu a Manuálu k jednotnému postupu při hodnocení kvality auditní činnosti zajišťované útvary interního auditu v orgánech veřejné správy.

Program

 • Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu ve veřejné správě (metodika, standardy, obsah a náležitosti).
 • Průběžné sledování (supervize) činnosti interního auditu.
 • Pravidelné hodnocení činnosti interního auditu.
 • Validace a externí hodnocení.
 • Zkušenosti s Programem v rámci velkých a malých útvarů interního auditu.
 • Měření výkonnosti a kvality interního auditu.
 • Test – ověření získaných vědomostí (30 otázek).

Cena kurzu

člen ČIIA         3 600,- Kč (s DPH 4 356,- Kč)
nečlen ČIIA     4 000,- Kč (s DPH 4 840,- Kč)

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Alena Marková, kancelář ČIIA
tel.: 224 920 332
e-mail: markova@interniaudit.cz