Vzdělávání Vzdělávání veřejné správy Atestační kurzy

KURZY AKREDITOVANÉ MINISTERSTVEM VNITRA

Kurzy jsou koncipovány jako navazující vzdělávání se specializací na ucelené tématické bloky finančního řízení, funkčnosti jeho kontrolních mechanismů a nejlepších zkušeností při výkonu jednotlivých druhů interního auditu.
Kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků.

Nabídka VZDĚLÁVÁNÍ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU: ZDE.


NÁSTROJE A METODY ŘÍZENÍ PRO INTERNÍ AUDITORY

Varialnilní symbol - VS 157

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Silvie Goliášová (Magistrát města Brna); Ing. Eva Janoušková (Kraj Vysočina); Ing. Blanka Štefanková (Moravskoslezský kraj)

TERMÍN

14. - 16. března 2023

 • PŘIHLÁŠKA ZDE.

URČENO PRO

Interní auditory a další zájemce z řad zaměstnanců veřejné správy, tj. pro zástupce samosprávy i státní správy, včetně jimi zřízených organizací, či organizačních složek.
Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – expert/konzultant.


CÍL KURZU

Kurz umožňuje posluchačům získat znalosti o vybraných metodách a nástrojích řízení, které přicházejí v úvahu v prostředích orgánů veřejné správy. Cílem kurzu je také přiblížit ty metody a nástroje řízení a metodiky, které může interní auditor využít jako podporu při provádění vlastních interních auditů. Kurz přispívá k profesnímu rozvoji a díky němu tak posluchači naplňují Standard IPPF 1230 „Průběžný profesní rozvoj".


PROGRAM

• Základní rámce pro řízení organizace a fungování interního auditu (COSO, Tři linie obrany).
• Základní rámec pro řízení rizik a využití řízení rizik v plánování interních auditů.
• Procesní řízení, projektové řízení a jejich využití pro interní audit.
• Řízení kvality, strategické řízení.
• Korporátní řízení, sdílení služeb.
• Měření výkonnosti ve veřejné správě.
• Součástí kurzu budou případové studie.

CENA KURZU

člen ČIIA         6 700,- Kč (s DPH 8 107,- Kč)
nečlen ČIIA     8 200,- Kč (s DPH 9 922,- Kč)  

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Lenka Matoušková, kancelář ČIIA
e-mail: prihlasky@interniaudit.cz

INTERNÍ AUDIT A KONTROLA U MĚST A OBCÍ

Varialnilní symbol - VS 158

PŘEDNÁŠEJÍ

Ing. Květa Balgová (Město Cheb); Ing. Jaroslava Kopová (Město Šumperk);

TERMÍN

20. – 22. března 2023

 • PŘIHLÁŠKA ZDE.

URČENO PRO

Vedoucí útvarů interních auditů, interní auditoři a kontroloři z měst a obcí, kteří vykonávají interní audity nebo veřejnosprávní kontroly u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory nebo u zřízených příspěvkových organizací.
Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – junior.

CÍL KURZU

Seznámení posluchačů s:

 • právními předpisy vztahujícími se:
  a) k řídícím a kontrolním systémům v rozsahu seznámení se strukturou a základními pojmy – zákon o finanční kontrole  a prováděcí vyhláška, zákon o kontrole, zákon o obcích, zákon o rozpočtových pravidlech ÚSC.
  b) k internímu auditu ve veřejné správě, včetně mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu – dokumentace.
 • nastavením finanční kontroly ve veřejné správě (základní pojmy, kontrolní systémy veřejné správy, druhy kontrol, druhy auditů, rozdíl mezi externím a interním auditem a rozdíl mezi kontrolou a interním auditem, vnitřní kontrolní systém).
 • aplikací právních předpisů v praxi – audit od A do Z v oblasti vnitřních předpisů/spisové služby, veřejnosprávní kontrola od A do Z v oblasti FKSP.

PROGRAM

 • Seznámení s právními předpisy vztahujícími se k řídícím a kontrolním systémům v rozsahu seznámení se strukturou a základními pojmy – zákon o finanční kontrole a prováděcí vyhláška, zákon o kontrole, zákon o obcích, zákon o rozpočtových pravidlech ÚSC.
 • Seznámení s právními předpisy vztahujícími se na interní audit ve veřejné správě, včetně mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu – dokumentace.
 • Nastavení finanční kontroly ve veřejné správě (základní pojmy, kontrolní systémy veřejné správy, vnitřní kontrolní systém).
 • Druhy auditů, rozdíl mezi externím a interním auditem a rozdíl mezi kontrolou a interním auditem.
 • Výběr vzorku.
 • Audit od A do Z v oblasti vnitřních předpisů/spisové služby.
 • Veřejnosprávní kontrola od A do Z v oblasti FKSP.
 • Prezentace výsledků.
 • Tvorba auditní zprávy.
 • Tvorba protokolu.
 • Monitoring nápravných opatření.

CENA KURZU

člen ČIIA         6 700,- Kč (s DPH 8 107,- Kč)
nečlen ČIIA     8 200,- Kč (s DPH 9 922,- Kč) 

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Lenka Matoušková, kancelář ČIIA
e-mail: prihlasky@interniaudit.cz

PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI PRO VÝKON INTERNÍHO AUDITU

Varialnilní symbol - VS 159

PŘEDNÁŠEJÍCÍ 

Ing. Miroslav Čtvrtlík (Katastrální úřad pro Olomoucký kraj); Ing. Ladislava Slancová (Nejvyšší kontrolní úřad)

TERMÍN

3. – 5. dubna 2023

 • PŘIHLÁŠKA ZDE.

URČENO PRO

Začínající interní auditory ve veřejné správě. Navazuje na základní kurz, probíhající v rámci jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit. Kurz ukončen testem.
Atestační kurz je zařazený v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – junior.


CÍL KURZU

Posluchači získají základní dovednosti nezbytné pro orientaci a provádění interního auditu v orgánech veřejné správy. Navazuje na teoretické základy získané v rámci základního kurzu a rozvíjí tyto získané znalosti v praktické dovednosti. Součástí jednotlivých bloků budou rovněž případové studie a osvojení daných dovedností.

 

PROGRAM

 • Identifikace a analýza rizik pro výkon auditu.
 • Sestavení programu auditu.
 • Přístupy ke vzorkování.
 • Formulace zjištění.
 • Prezentace výsledků auditu.

CENA KURZU

člen ČIIA         6 700,- Kč (s DPH 8 107,- Kč)
nečlen ČIIA     8 200,- Kč (s DPH 9 922,- Kč) 

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Lenka Matoušková, kancelář ČIIA
e-mail: prihlasky@interniaudit.cz

ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ORGANIZACÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU – SOUVISLOSTI S ŘÍDÍCÍMI A KONTROLNÍMI SYSTÉMY (WEBINÁŘ)

Varialnilní symbol - VS 160

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Michal Svoboda, Ph.D. (nezávislý konzultant)

TERMÍN

9. - 10. května 2023

 • PŘIHLÁŠKA ZDE.

URČENO PRO

Interní auditory ve sféře veřejných financí a další pracovníky managementu, kteří potřebují ke své práci spolehlivou orientaci v účetním systému pro zvládání odpovídajícího způsobu řízení a kontroly.
Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – senior.


CÍL KURZU

Získání znalosti o základních konstrukčních pravidlech systému účetního výkaznictví účetních jednotek veřejného sektoru – tzv. vybraných účetních jednotek (cíle a smysl účetního výkaznictví, předpoklady a zásady použité pro účetní závěrky, prvky účetní závěrky) a toho, jak jsou vtěleny do závazných právních předpisů v ČR. Na jednotlivých typových příkladech si účastníci vyzkoušejí aplikaci těchto pravidel, a to bez jednotlivých „Má dáti / Dal“ účetních zápisů, zato však s důrazem na:

 • Zajištění toku a oběhu informací – průkazných účetních záznamů k tomu, aby bylo možné cíle účetního výkaznictví dosáhnout, především prostřednictvím vnitřních předpisů coby nutného nástroje pro aplikaci účetních metod v účetní jednotce, a
 • Interpretaci vykazovaných částek a stavů v jednotlivých částech účetní závěrky, včetně diskuse nad riziky zkreslování těchto položek a toho, jak tato rizika z pohledu interního auditora snižovat v rámci účinného dohledu nad vnitřním kontrolním systémem dotýkajícím se účetnictví a účetního výkaznictví.

 

Účastníci si také vyzkouší získání ekonomických dat z Centrálního systému účetních informací státu. Všechny problematiky si budou moci účastníci vyzkoušet na dílčích i komplexnějších modelových příkladech.

Pozn.:

 • Dobrá znalost postupů účtování organizací veřejného sektoru není potřebná.
 • Pro pohodlnější průběh semináře se účastníkům doporučuje vzít s sebou vlastní jednoduchou kalkulačku (obvykle postačují základní kalkulačky v mobilních telefonech).

PROGRAM

 1. Předpoklady, zásady, prvky účetní závěrky.
 2. Zákon o účetnictví v platném znění.
 3. Prováděcí předpisy k zákonu o účetnictví pro vybrané účetní jednotky – struktura, obsah, vzájemná provázanost.
 4. Obecná pravidla vedení účetnictví a účtování.
 5. Potřeba průkazných účetních záznamů, vnitřní předpisy a předcházení riziku zkreslování účetních dat v jednotlivých oblastech, zejména.
  - Dlouhodobý majetek a jeho odpisování.
  - Transfery.
  - Rezervy a opravné položky.
  - Vlastní zdroje.
 6. Centrální systém účetních informací státu jako zdroj ekonomických dat

CENA KURZU

člen ČIIA         5 800,- Kč (s DPH 7 018,- Kč)
nečlen ČIIA     7 300,- Kč (s DPH 8 833,- Kč)

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Lenka Matoušková, kancelář ČIIA
e-mail: prihlasky@interniaudit.cz

AUDIT KLÍČOVÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

Varialnilní symbol - VS 161

PŘEDNÁŠEJÍ

Ing. František Beckert, CIA (Ministerstvo financí); Ing. Jan Liška (Povodí Vltavy); Ing. Simona Székelyová, MBA (NAKIT)

TERMÍN

30. května – 1. června 2023

 • PŘIHLÁŠKA ZDE.

URČENO PRO

Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací).
Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě– junior.


CÍL KURZU

 1. Seznámit posluchače s metodologií související s auditem veřejných zakázek, auditem vnitřního kontrolního systému a auditem majetku.
 2. Objasnit postupy prací při auditu veřejných zakázek, auditu majetku a auditu vnitřního řídícího a kontrolního systému.
 3. Vytyčit hlavní oblasti při provádění auditu veřejných zakázek, auditu majetku a vnitřního řídícího a kontrolního systému.
 4. Poukázat na nejčastější chyby z praxe výše popsaných oblastí.

PROGRAM

 • Metodologie pro interní audit.
  - Výklad a použití normativních aktů v souvislosti s výkonem auditů veřejných zakázek, majetku a vnitřního řídícího a kontrolního systému.
  - Vytyčení nejdůležitějších částí relevantní legislativy ve spojitosti. s výše uvedenými normativními akty.
 • Audit zadávání veřejných zakázek.
  - Význam problematiky VZ, právní rámec.
  - Plánování a příprava auditu: význam a postupy předběžného šetření, program auditu.
  - Realizace auditu: posuzování přiměřenosti a účinnosti ŘKM, příklady zjištění (obecně).
  - Vyhodnocení: základní atributy, kontext doporučení se zjištěními, auditní zpráva.
 • Audit vnitřního řídícího a kontrolního systému.
  - Základní principy a cíle vnitřního řídícího a kontrolního systému.
  - Základní pojmy související s hospodárností, efektivností a účelností (3E).
  - Řízení rizik, jejich hodnocení a eliminace v souvislosti s VŘKS.
  - Nejčastější pochybení hospodaření v orgánech veřejné správy na ukázkách kontrolních orgánů.
 • Audit majetku.
  - Stručný přehled platných právních předpisů souvisejících s majetkem organizace.
  - Vymezení a rozdělení majetku dle platné legislativy.
  - Evidence majetku v účetnictví, jeho zařazování a oceňování.
  - Praktické příklady při problémech s oceňováním majetku organizace.
 • Audit trail
  - Metodický a legislativní rámec pro zajištění audit trail.
  - Metodický a legislativní rámec pro audit trail auditovaných subjektů.
  - Případová studie – adekvátní audit trail ŘO/ZS.

 • Audit organizací zřizovaných
  - Důvody, druhy a zaměření výkonu auditu organizací zřizovaných.

CENA KURZU

člen ČIIA         6 700,- Kč (s DPH 8 107,- Kč)
nečlen ČIIA     8 200,- Kč (s DPH 9 922,- Kč) 

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Lenka Matoušková, kancelář ČIIA
e-mail: prihlasky@interniaudit.cz

VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA V TEORII I PRAXI

Varialnilní symbol - VS 162

PŘEDNÁŠEJÍCÍ 

Ing. Šárka Hartychová (Ministerstvo životního prostředí); Ing. Eva Klímová (MČ Praha 2); Ing. Dana Ratajská (Ministerstvo pro místní rozvoj); Ing. Martin Ryšavý (Ministerstvo financí)

TERMÍN

13. - 15. června 2023

 • PŘIHLÁŠKA ZDE.

URČENO PRO

Kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu zřizovaných organizací, kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu poskytované veřejné finanční podpory, interní auditory, kontrolory a auditoryprostředků poskytovaných z rozpočtu EU. Zařazenív systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – junior.

 

CÍL KURZU

Poskytnout ucelenou informaci o postupech při výkonu veřejnosprávní kontroly včetně praktických ukázek a případové studie.

 

PROGRAM

 • Legislativní rámec – zákon 255/2012 Sb., kontrolní řád a navazující ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a prováděcí vyhláškač. 416/2004 Sb. k zákonu o finanční kontrole.
 • Úprava výkonu veřejnosprávní kontroly v rámci interních předpisů organizace.
 • Vzory tiskopisů.
 • Případová studie – praktická část.
 • Závěrečný test.

CENA KURZU

člen ČIIA         6 700,- Kč (s DPH 8 107,- Kč)
nečlen ČIIA     8 200,- Kč (s DPH 9 922,- Kč) 

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Lenka Matoušková, kancelář ČIIA
e-mail: prihlasky@interniaudit.cz