Vzdělávání Vzdělávání veřejné správy Atestační kurzy

ATESTAČNÍ KURZY

Atestační kurzy jsou koncipovány jako navazující vzdělávání se specializací na ucelené tématické bloky finančního řízení, funkčnosti jeho kontrolních mechanismů a nejlepších zkušeností při výkonu jednotlivých druhů interního auditu.
Atestační kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků.

3E V ČÍSLECH - KOMPLEXNÍ SEMINÁŘ / NOVÉ!

PŘEDNÁŠEJÍCÍ 

Ing. Michal Svoboda, Ph.D. (VŠE)

TERMÍN

11. - 13. srpna 2020 / WEBINÁŘ (VS 20178)
2. – 4. listopadu 2020 / PREZENČNĚ (VS 126)


URČENO PRO

Interní auditoři, kontroloři a další odborníci organizací veřejného sektoru, kteří jsou v rámci své agendy odpovědní za přípravu podkladů pro rozhodování vrcholového managementu (vedoucích orgánů veřejné správy, porad vedení, ředitelů, zastupitelstva, rady, starostové, ředitelé úřadů a tajemníci úřadů) v nejrůznějších oblastech, jakož i odborníci, kteří tyto procesy a pravidla nastavují, ověřují či kontrolují. Dále také odborníci zabývající se řízením rizik v územních samosprávách a interní auditoři ověřující v rámci auditu systému funkčnost systému řízení rizik v organizaci veřejného sektoru. 
Atestační kurz je zařazený v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – senior.


CÍL KURZU

Cílem vzdělávacího programu je číselné doložení splnění zákonné podmínky „3E" u veřejných výdajů. Takový přístup vždy zlepšuje kvalitu a robustnost rozhodování o veřejných penězích a také významně zlepšuje auditní stopu za tímto procesem. Lze ho provést mnoha způsoby.

Cílem tohoto semináře je nejen získat příležitost k nabytí nové teoretické znalosti z oblasti „3E", ale především získat možnost je aplikovat na modelových příkladech a případových studiích. Seminář je zaměřen na tři nejvýznamnější a nejpoužívanější metody pro ověřování „3E", a to 1) nákladově užitkové metody, 2) kalkulace úplných nákladů a 3) rozhodování s auditní stopou. První metoda představuje asi nejrozšířenější postupy, které jsou globálně nad veřejnými výdajovými programy aplikovány. Vycházejí z teorie a praxe veřejných financí a fiskální politiky, přináší zkušenost s konkrétních aplikací v rozvinutém světě a také diskusi nad přínosy a aplikovatelností v českém prostředí. Druhá metoda cílí na sestavení kalkulace úplných nákladů na veřejné služby, jejichž poskytování je smyslem existence organizací veřejného sektoru. Není-li známo, kolik skutečně stojí to, co organizace dělá, není snad ani možné konstatovat, že je její hospodaření řádné a že se při poskytování služeb a při své činnosti chová skutečně efektivně a hospodárně. Tato část semináře předkládá účastníkům nejlepší praxi v oblasti manažerského účetnictví aplikovanou do českého veřejného sektoru. Třetí metoda předkládá to nejlepší a nejaktuálnější z moderních technik manažerského rozhodování, a to způsobem srozumitelným a aplikovatelným do českého veřejného sektoru. Nezaměřuje se na příliš komplexní metodiky a algoritmy, ale naopak vybírá ty postupy, které jsou přímočaré a prakticky použitelné. Vždy je jejich společným jmenovatelem to, aby za konkrétním ekonomickým (či jiným) rozhodnutím zůstala explicitní a přezkoumatelná auditní stopa.

S využitím všech těchto metod lze zajistit doložení splnění podmínek 3E preciznějším způsobem než pouze s odkazem na dosavadní zvyklosti v organizaci, a tím zajistit naplnění kritéria správnosti finančních a majetkových operací dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Z důvodu větší míry pohodlí, přehlednosti a také praktičnosti bude velká část příkladů řešena v prostředí programu MS Excel (na vlastních noteboocích účastníků). Tím bude umožněna intenzivní interakce mezi posluchači a lektorem v průběhu řešení jednotlivých příkladů a výrazně individuální přístup. U posluchačů se tedy předpokládá základní uživatelská znalost tohoto programu či obdobného tabulkového procesoru. 

 

PROGRAM

DEN 1.:
[1] Základní principy „3E" – účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti v rámci veřejných politik a veřejných výdajů, legislativní ukotvení v ČR, metody a postupy ověřování „3E" v Česku i globálně (1 h)
[2] Nákladově užitkové metody vyhodnocování „3E"
• Obecný postup uplatnění (1 h)
• Charakteristika a podmínky aplikace jednotlivých metod nákladově užitkové analýzy (2 h)
• Příklady a případové studie k uplatnění jednotlivých nákladově užitkových metod v prostředí MS Excel (4 h)
DEN 2.:
[3] Kalkulace nákladů veřejné služby
• Vymezení klíčových termínů z oblasti finančního a manažerského účetnictví (0,5 h)
• Náklady a jejich členění, potenciál využití členění nákladů ve veřejném sektoru (2 h)
• Aplikace do výpočtu úplných nákladů na poskytnutou veřejnou službu – úvod (kalkulační vzorec, předmět a cíle kalkulací, kalkulační metody) (1,5 h)
• Alokace režijních nákladů s důrazem na nepřímé režie – modelové příklady a případové studie v prostředí MS Excel (4 h)
DEN 3.:
[4] Rozhodování s auditní stopou
• Úvod do manažerského rozhodování (1 h)
• Varianty pro rozhodování (1 h)
• Rozhodování za rizika a nejistoty (2 h)
• Strategické řízení a některé jeho nástroje (2 h)
• Moderní trendy řízení ve veřejné správě (2 h)
[5] Shrnutí, závěry a diskuse

CENA KURZU

člen ČIIA         4 900,- Kč (s DPH 5 929,- Kč)
nečlen ČIIA     5 800,- Kč (s DPH 7 018,- Kč) 

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Zdenka Kmentová, kancelář ČIIA
tel.: 602 226 572
e-mail: prihlasky@interniaudit.cz

PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI PRO VÝKON INTERNÍHO AUDITU

Varialnilní symbol - VS 122

PŘEDNÁŠEJÍCÍ 

Ing. Miroslav Čtvrtlík (Katastrální úřad pro Olomoucký kraj); Mgr. František Orság, CIA (Ministerstvo vnitra); Ing. Ladislava Slancová (Nejvyšší kontrolní úřad); Ing. Simona Székelyová, MBA (NAKIT)

TERMÍN

16. – 18. září 2020


URČENO PRO

Začínající interní auditory ve veřejné správě. Navazuje na základní kurz, probíhající v rámci jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit. Kurz ukončen testem.
Atestační kurz je zařazený v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – junior.


CÍL KURZU

Posluchači získají základní dovednosti nezbytné pro orientaci a provádění interního auditu v orgánech veřejné správy. Navazuje na teoretické základy získané v rámci základního kurzu a rozvíjí tyto získané znalosti v praktické dovednosti. Součástí jednotlivých bloků budou rovněž případové studie a osvojení daných dovedností.

 

PROGRAM

 • Identifikace a analýza rizik pro výkon auditu.
 • Sestavení programu auditu.
 • Přístupy ke vzorkování.
 • Formulace zjištění.
 • Prezentace výsledků auditu.

CENA KURZU

člen ČIIA         4 600,- Kč (s DPH 5 566,- Kč)
nečlen ČIIA     5 500,- Kč (s DPH 6 655,- Kč) 

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Zdenka Kmentová, kancelář ČIIA
tel.: 602 226 572
e-mail: prihlasky@interniaudit.cz

ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ORGANIZACÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU – SOUVISLOSTI S ŘÍDÍCÍMI A KONTROLNÍMI SYSTÉMY

Varialnilní symbol - VS 123 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Michal Svoboda, Ph.D. (VŠE)

TERMÍN

29. – 30. září 2020


URČENO PRO

 Interní auditory ve sféře veřejných financí a další pracovníky managementu, kteří potřebují ke své práci spolehlivou orientaci v účetním systému pro zvládání odpovídajícího způsobu řízení a kontroly.
Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – senior.


CÍL KURZU

Získání znalosti o základních konstrukčních pravidlech systému účetního výkaznictví účetních jednotek veřejného sektoru – tzv. vybraných účetních jednotek (cíle a smysl účetního výkaznictví, předpoklady a zásady použité pro účetní závěrky, prvky účetní závěrky) a toho, jak jsou vtěleny do závazných právních předpisů v ČR. Na jednotlivých typových příkladech si účastníci vyzkoušejí aplikaci těchto pravidel, a to bez jednotlivých „Má dáti / Dal“ účetních zápisů, zato však s důrazem na:

 • Zajištění toku a oběhu informací – průkazných účetních záznamů k tomu, aby bylo možné cíle účetního výkaznictví dosáhnout, především prostřednictvím vnitřních předpisů coby nutného nástroje pro aplikaci účetních metod v účetní jednotce, a
 • Interpretaci vykazovaných částek a stavů v jednotlivých částech účetní závěrky, včetně diskuse nad riziky zkreslování těchto položek a toho, jak tato rizika z pohledu interního auditora snižovat v rámci účinného dohledu nad vnitřním kontrolním systémem dotýkajícím se účetnictví a účetního výkaznictví.

 

Účastníci si také vyzkouší získání ekonomických dat z Centrálního systému účetních informací státu. Všechny problematiky si budou moci účastníci vyzkoušet na dílčích i komplexnějších modelových příkladech.

Pozn.:

 • Dobrá znalost postupů účtování organizací veřejného sektoru není potřebná.
 • Pro pohodlnější průběh semináře se účastníkům doporučuje vzít s sebou vlastní jednoduchou kalkulačku (obvykle postačují základní kalkulačky v mobilních telefonech).

PROGRAM

 1. Předpoklady, zásady, prvky účetní závěrky.
 2. Zákon o účetnictví v platném znění.
 3. Prováděcí předpisy k zákonu o účetnictví pro vybrané účetní jednotky – struktura, obsah, vzájemná provázanost.
 4. Obecná pravidla vedení účetnictví a účtování.
 5. Potřeba průkazných účetních záznamů, vnitřní předpisy a předcházení riziku zkreslování účetních dat v jednotlivých oblastech, zejména.
  - Dlouhodobý majetek a jeho odpisování.
  - Transfery.
  - Rezervy a opravné položky.
  - Vlastní zdroje.
 6. Centrální systém účetních informací státu jako zdroj ekonomických dat

CENA KURZU

člen ČIIA         4 200,- Kč (s DPH 5 082,- Kč)
nečlen ČIIA     5 100,- Kč (s DPH 6 171,- Kč)
 

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Zdenka Kmentová, kancelář ČIIA
tel.: 602 226 572
e-mail: prihlasky@interniaudit.cz

NÁSTROJE A METODY ŘÍZENÍ PRO INTERNÍ AUDITORY

Varialnilní symbol - VS 124

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Silvie Goliášová (Magistrát města Brna); Ing. Eva Janoušková (Kraj Vysočina); Ing. Blanka Štefanková (Moravskoslezský kraj)

TERMÍN

PŘESUN TERMÍNU KONÁNÍ NA 19. - 21. 5. 2021!


URČENO PRO

Interní auditory a další zájemce z řad zaměstnanců veřejné správy, tj. pro zástupce samosprávy i státní správy, včetně jimi zřízených organizací, či organizačních složek.
Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – expert/konzultant.


CÍL KURZU

Kurz umožňuje posluchačům získat znalosti o vybraných metodách a nástrojích řízení, které přicházejí v úvahu v prostředích orgánů veřejné správy. Cílem kurzu je také přiblížit ty metody a nástroje řízení a metodiky, které může interní auditor využít jako podporu při provádění vlastních interních auditů. Kurz přispívá k profesnímu rozvoji a díky němu tak posluchači naplňují Standard IPPF 1230 „Průběžný profesní rozvoj".


PROGRAM

• Základní rámce pro řízení organizace a fungování interního auditu (COSO, Tři linie obrany).
• Základní rámec pro řízení rizik a využití řízení rizik v plánování interních auditů.
• Procesní řízení, projektové řízení a jejich využití pro interní audit.
• Řízení kvality, strategické řízení.
• Korporátní řízení, sdílení služeb.
• Měření výkonnosti ve veřejné správě.
• Součástí kurzu budou případové studie.

CENA KURZU

člen ČIIA 4 600 (s DPH 5 566)
nečlen ČIIA 5 500 (s DPH 6 655) 

  

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Zdenka Kmentová, kancelář ČIIA
tel.: 602 226 572
e-mail: prihlasky@interniaudit.cz

AUDIT KLÍČOVÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY I.

Varialnilní symbol - VS 125

PŘEDNÁŠEJÍ

Ing. František Beckert, CIA (Ministerstvo financí); Ing. Jan Liška (Povodí Vltavy); Ing. Simona Székelyová, MBA (NAKIT)

TERMÍN

9. – 11. prosince 2020 - NOVĚ ONLINE!


URČENO PRO

Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací).
Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě– junior.


CÍL KURZU

 1. Seznámit posluchače s metodologií související s auditem veřejných zakázek, auditem vnitřního kontrolního systému a auditem majetku.
 2. Objasnit postupy prací při auditu veřejných zakázek, auditu majetku a auditu vnitřního řídícího a kontrolního systému.
 3. Vytyčit hlavní oblasti při provádění auditu veřejných zakázek, auditu majetku a vnitřního řídícího a kontrolního systému.
 4. Poukázat na nejčastější chyby z praxe výše popsaných oblastí.

PROGRAM

 • Metodologie pro interní audit.
  - Výklad a použití normativních aktů v souvislosti s výkonem auditů veřejných zakázek, majetku a vnitřního řídícího a kontrolního systému.
  - Vytyčení nejdůležitějších částí relevantní legislativy ve spojitosti. s výše uvedenými normativními akty.
 • Audit zadávání veřejných zakázek.
  - Význam problematiky VZ, právní rámec.
  - Plánování a příprava auditu: význam a postupy předběžného šetření, program auditu.
  - Realizace auditu: posuzování přiměřenosti a účinnosti ŘKM, příklady zjištění (obecně).
  - Vyhodnocení: základní atributy, kontext doporučení se zjištěními, auditní zpráva.
 • Audit vnitřního řídícího a kontrolního systému.
  - Základní principy a cíle vnitřního řídícího a kontrolního systému.
  - Základní pojmy související s hospodárností, efektivností a účelností (3E).
  - Řízení rizik, jejich hodnocení a eliminace v souvislosti s VŘKS.
  - Nejčastější pochybení hospodaření v orgánech veřejné správy na ukázkách kontrolních orgánů.
 • Audit majetku.
  - Stručný přehled platných právních předpisů souvisejících s majetkem organizace.
  - Vymezení a rozdělení majetku dle platné legislativy.
  - Evidence majetku v účetnictví, jeho zařazování a oceňování.
  - Praktické příklady při problémech s oceňováním majetku organizace.
 • Audit trail
  - Metodický a legislativní rámec pro zajištění audit trail.
  - Metodický a legislativní rámec pro audit trail auditovaných subjektů.
  - Případová studie – adekvátní audit trail ŘO/ZS.

 • Audit organizací zřizovaných
  - Důvody, druhy a zaměření výkonu auditu organizací zřizovaných.

CENA KURZU

člen ČIIA         4 600,- Kč (s DPH 5 566,- Kč)
nečlen ČIIA     5 500,- Kč (s DPH 6 655,- Kč) 

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Zdenka Kmentová, kancelář ČIIA
tel.: 602 226 572
e-mail: prihlasky@interniaudit.cz