Vzdělávání Vzdělávání veřejné správy Atestační kurzy

KURZY AKREDITOVANÉ MINISTERSTVEM VNITRA

Kurzy jsou koncipovány jako navazující vzdělávání se specializací na ucelené tématické bloky finančního řízení, funkčnosti jeho kontrolních mechanismů a nejlepších zkušeností při výkonu jednotlivých druhů interního auditu.
Kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků.

NÁSTROJE A METODY ŘÍZENÍ PRO INTERNÍ AUDITORY

Varialnilní symbol - VS 143

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Silvie Goliášová (Magistrát města Brna); Ing. Eva Janoušková (Kraj Vysočina); Ing. Blanka Štefanková (Moravskoslezský kraj)

TERMÍN

16. - 18. března 2022


URČENO PRO

Interní auditory a další zájemce z řad zaměstnanců veřejné správy, tj. pro zástupce samosprávy i státní správy, včetně jimi zřízených organizací, či organizačních složek.
Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – expert/konzultant.


CÍL KURZU

Kurz umožňuje posluchačům získat znalosti o vybraných metodách a nástrojích řízení, které přicházejí v úvahu v prostředích orgánů veřejné správy. Cílem kurzu je také přiblížit ty metody a nástroje řízení a metodiky, které může interní auditor využít jako podporu při provádění vlastních interních auditů. Kurz přispívá k profesnímu rozvoji a díky němu tak posluchači naplňují Standard IPPF 1230 „Průběžný profesní rozvoj".


PROGRAM

• Základní rámce pro řízení organizace a fungování interního auditu (COSO, Tři linie obrany).
• Základní rámec pro řízení rizik a využití řízení rizik v plánování interních auditů.
• Procesní řízení, projektové řízení a jejich využití pro interní audit.
• Řízení kvality, strategické řízení.
• Korporátní řízení, sdílení služeb.
• Měření výkonnosti ve veřejné správě.
• Součástí kurzu budou případové studie.

CENA KURZU

člen ČIIA         5 000,- Kč (s DPH 6 050,- Kč)
nečlen ČIIA     6 250,- Kč (s DPH 7 563,- Kč)

  

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Lenka Matoušková, kancelář ČIIA
e-mail: prihlasky@interniaudit.cz

AUDIT INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ DLE ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

Varialnilní symbol - VS 144

PŘEDNÁŠEJÍCÍ 

Ing. Petr Grešl (Rogit); Bc. et Bc. Adam Kučínský (NÚKIB); Ing. Richard Michálek; Ing. Alena Rybáková (Národní bezpečnostní úřad)

TERMÍN

21. – 25. března 2022 - Online přes Microsoft Teams!


URČENO PRO

Kurz je určen pro pracovníky orgánů a organizací veřejného sektoru veřejné správy vykonávající práce v oblasti interního auditu zejména na pozici asistent auditora pro informační systémy nebo na pozici vedoucí interního auditu. Kurz je součástí jednotné odborné přípravy pro profesi interní auditor veřejné správy, kde navazuje na čtrnáctidenní rekvalifikační kurz ČIIA se základní všeobecnou kvalifikací. Kurz se opírá především o zákon o kybernetické bezpečnosti.
Atestační kurz je zařazený v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – senior.


CÍL KURZU

Kurz zajistí základní znalosti, které jsou potřebné k formulaci požadavků pro provedení auditu informačních systémů prostřednictvím dodavatele a znalosti nutné k odborné komunikaci, kontrole průběhu auditních prací a přebírání auditních výstupů zajišťovaných pro útvar interního auditu orgánu nebo organizace veřejného sektoru dodavatelským způsobem. Kurz zajistí kvalifikaci cílové skupiny ve specializaci na audit různých informačních systémů, využívaných v procesech správy a řízení předmětu činností orgánů a organizací veřejného sektoru v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti 181/2014 Sb.

 

PROGRAM

Den 1 a 2 – Zákon o kybernetické bezpečnosti.

 • Zákon o kybernetické bezpečnosti, související vyhlášky a nařízení vlády.
 • Identifikace aktiv a analýza rizik.
 • Způsoby naplnění organizačních opatření.
 • Způsoby naplnění technických opatření.
 • Požadavky na audit, jeho rozsah a zaměření.

Den 3 – Audit vybraných oblastí řízení IT.

 • Řízení outsourcingu dodávaných služeb (smluvní vztahy, povinnosti a práva, dopady outsourcingu).
 • Testování aplikací (druhy testů, způsoby testování, ověřování závěrů testů).
 • Hodnocení architektury řešení (hodnocení technických důvodů pro volbu JŘBÚ – příklady).

Den 4 – Rámec pro řízení IT přesahující požadavky zákona.

 • Správa a řízení provozních procesů informačních technologií.
 • Governance v oblasti IT.
 • Plánování a organizace IT.
 • Vývoj a nákup IT systémů.
 • Provoz IT systémů.
 • Monitoring a dohled nad IT systémy.

Den 5 – Praktické cvičení a test.

 • Případová studie provedení auditu IT formou outsourcingu.
 • Diskuse a dotazy.
 • Závěrečný test (2 hodiny / 20 otázek se třemi variantními odpověďmi z nichž jedna je vždy správná).

 

CENA KURZU

člen ČIIA         7 600,- Kč (s DPH 9 196,- Kč)
nečlen ČIIA     9 500,- Kč (s DPH 11 495,- Kč) 

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Lenka Matoušková, kancelář ČIIA
e-mail: prihlasky@interniaudit.cz

ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ORGANIZACÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU – SOUVISLOSTI S ŘÍDÍCÍMI A KONTROLNÍMI SYSTÉMY

Varialnilní symbol - VS 142

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Michal Svoboda, Ph.D. (TEH)

TERMÍN

23. a 24. března 2022 - Online přes Microsoft Teams!


URČENO PRO

Interní auditory ve sféře veřejných financí a další pracovníky managementu, kteří potřebují ke své práci spolehlivou orientaci v účetním systému pro zvládání odpovídajícího způsobu řízení a kontroly.
Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – senior.


CÍL KURZU

Získání znalosti o základních konstrukčních pravidlech systému účetního výkaznictví účetních jednotek veřejného sektoru – tzv. vybraných účetních jednotek (cíle a smysl účetního výkaznictví, předpoklady a zásady použité pro účetní závěrky, prvky účetní závěrky) a toho, jak jsou vtěleny do závazných právních předpisů v ČR. Na jednotlivých typových příkladech si účastníci vyzkoušejí aplikaci těchto pravidel, a to bez jednotlivých „Má dáti / Dal“ účetních zápisů, zato však s důrazem na:

 • Zajištění toku a oběhu informací – průkazných účetních záznamů k tomu, aby bylo možné cíle účetního výkaznictví dosáhnout, především prostřednictvím vnitřních předpisů coby nutného nástroje pro aplikaci účetních metod v účetní jednotce, a
 • Interpretaci vykazovaných částek a stavů v jednotlivých částech účetní závěrky, včetně diskuse nad riziky zkreslování těchto položek a toho, jak tato rizika z pohledu interního auditora snižovat v rámci účinného dohledu nad vnitřním kontrolním systémem dotýkajícím se účetnictví a účetního výkaznictví.

 

Účastníci si také vyzkouší získání ekonomických dat z Centrálního systému účetních informací státu. Všechny problematiky si budou moci účastníci vyzkoušet na dílčích i komplexnějších modelových příkladech.

Pozn.:

 • Dobrá znalost postupů účtování organizací veřejného sektoru není potřebná.
 • Pro pohodlnější průběh semináře se účastníkům doporučuje vzít s sebou vlastní jednoduchou kalkulačku (obvykle postačují základní kalkulačky v mobilních telefonech).

PROGRAM

 1. Předpoklady, zásady, prvky účetní závěrky.
 2. Zákon o účetnictví v platném znění.
 3. Prováděcí předpisy k zákonu o účetnictví pro vybrané účetní jednotky – struktura, obsah, vzájemná provázanost.
 4. Obecná pravidla vedení účetnictví a účtování.
 5. Potřeba průkazných účetních záznamů, vnitřní předpisy a předcházení riziku zkreslování účetních dat v jednotlivých oblastech, zejména.
  - Dlouhodobý majetek a jeho odpisování.
  - Transfery.
  - Rezervy a opravné položky.
  - Vlastní zdroje.
 6. Centrální systém účetních informací státu jako zdroj ekonomických dat

CENA KURZU

člen ČIIA         4 500,- Kč (s DPH 5 445,- Kč)
nečlen ČIIA     5 625,- Kč (s DPH 6 806,- Kč)
 

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Lenka Matoušková, kancelář ČIIA
e-mail: prihlasky@interniaudit.cz

AUDIT KLÍČOVÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

Varialnilní symbol - VS 145

PŘEDNÁŠEJÍ

Ing. František Beckert, CIA (Ministerstvo financí); Ing. Jan Liška (Povodí Vltavy); Ing. Simona Székelyová, MBA (NAKIT)

TERMÍN

18. – 20. května 2022


URČENO PRO

Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací).
Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě– junior.


CÍL KURZU

 1. Seznámit posluchače s metodologií související s auditem veřejných zakázek, auditem vnitřního kontrolního systému a auditem majetku.
 2. Objasnit postupy prací při auditu veřejných zakázek, auditu majetku a auditu vnitřního řídícího a kontrolního systému.
 3. Vytyčit hlavní oblasti při provádění auditu veřejných zakázek, auditu majetku a vnitřního řídícího a kontrolního systému.
 4. Poukázat na nejčastější chyby z praxe výše popsaných oblastí.

PROGRAM

 • Metodologie pro interní audit.
  - Výklad a použití normativních aktů v souvislosti s výkonem auditů veřejných zakázek, majetku a vnitřního řídícího a kontrolního systému.
  - Vytyčení nejdůležitějších částí relevantní legislativy ve spojitosti. s výše uvedenými normativními akty.
 • Audit zadávání veřejných zakázek.
  - Význam problematiky VZ, právní rámec.
  - Plánování a příprava auditu: význam a postupy předběžného šetření, program auditu.
  - Realizace auditu: posuzování přiměřenosti a účinnosti ŘKM, příklady zjištění (obecně).
  - Vyhodnocení: základní atributy, kontext doporučení se zjištěními, auditní zpráva.
 • Audit vnitřního řídícího a kontrolního systému.
  - Základní principy a cíle vnitřního řídícího a kontrolního systému.
  - Základní pojmy související s hospodárností, efektivností a účelností (3E).
  - Řízení rizik, jejich hodnocení a eliminace v souvislosti s VŘKS.
  - Nejčastější pochybení hospodaření v orgánech veřejné správy na ukázkách kontrolních orgánů.
 • Audit majetku.
  - Stručný přehled platných právních předpisů souvisejících s majetkem organizace.
  - Vymezení a rozdělení majetku dle platné legislativy.
  - Evidence majetku v účetnictví, jeho zařazování a oceňování.
  - Praktické příklady při problémech s oceňováním majetku organizace.
 • Audit trail
  - Metodický a legislativní rámec pro zajištění audit trail.
  - Metodický a legislativní rámec pro audit trail auditovaných subjektů.
  - Případová studie – adekvátní audit trail ŘO/ZS.

 • Audit organizací zřizovaných
  - Důvody, druhy a zaměření výkonu auditu organizací zřizovaných.

CENA KURZU

člen ČIIA         5 000,- Kč (s DPH 6 050,- Kč)
nečlen ČIIA     6 250,- Kč (s DPH 7 563,- Kč) 

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Lenka Matoušková, kancelář ČIIA
e-mail: prihlasky@interniaudit.cz

VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA V TEORII I PRAXI

Varialnilní symbol - VS 146

PŘEDNÁŠEJÍCÍ 

Ing. Šárka Hartychová (Ministerstvo životního prostředí); Ing. Eva Klímová (MČ Praha 2); Ing. Dana Ratajská (Ministerstvo pro místní rozvoj); Ing. Martin Ryšavý (Ministerstvo financí)

TERMÍN

24. - 26. května 2022


URČENO PRO

Kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu zřizovaných organizací, kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu poskytované veřejné finanční podpory, interní auditory, kontrolory a auditoryprostředků poskytovaných z rozpočtu EU. Zařazenív systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – junior.

 

CÍL KURZU

Poskytnout ucelenou informaci o postupech při výkonu veřejnosprávní kontroly včetně praktických ukázek a případové studie.

 

PROGRAM

 • Legislativní rámec – zákon 255/2012 Sb., kontrolní řád a navazující ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a prováděcí vyhláškač. 416/2004 Sb. k zákonu o finanční kontrole.
 • Úprava výkonu veřejnosprávní kontroly v rámci interních předpisů organizace.
 • Vzory tiskopisů.
 • Případová studie – praktická část.
 • Závěrečný test.

CENA KURZU

člen ČIIA         5 000,- Kč (s DPH 6 050,- Kč)
nečlen ČIIA     6 250,- Kč (s DPH 7 563,- Kč) 

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Lenka Matoušková, kancelář ČIIA
e-mail: prihlasky@interniaudit.cz

INTERNÍ AUDIT A KONTROLA U MĚST A OBCÍ

Varialnilní symbol - VS 147

PŘEDNÁŠEJÍ

Ing. Květa Balgová (Město Cheb); Ing. Jaroslava Kopová (Město Šumperk);

TERMÍN

6. – 8. června 2022


URČENO PRO

Vedoucí útvarů interních auditů, interní auditoři a kontroloři z měst a obcí, kteří vykonávají interní audity nebo veřejnosprávní kontroly u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory nebo u zřízených příspěvkových organizací.
Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – junior.

CÍL KURZU

Seznámení posluchačů s:

 • právními předpisy vztahujícími se:
  a) k řídícím a kontrolním systémům v rozsahu seznámení se strukturou a základními pojmy – zákon o finanční kontrole  a prováděcí vyhláška, zákon o kontrole, zákon o obcích, zákon o rozpočtových pravidlech ÚSC.
  b) k internímu auditu ve veřejné správě, včetně mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu – dokumentace.
 • nastavením finanční kontroly ve veřejné správě (základní pojmy, kontrolní systémy veřejné správy, druhy kontrol, druhy auditů, rozdíl mezi externím a interním auditem a rozdíl mezi kontrolou a interním auditem, vnitřní kontrolní systém).
 • aplikací právních předpisů v praxi – audit od A do Z v oblasti vnitřních předpisů/spisové služby, veřejnosprávní kontrola od A do Z v oblasti FKSP.

PROGRAM

 • Seznámení s právními předpisy vztahujícími se k řídícím a kontrolním systémům v rozsahu seznámení se strukturou a základními pojmy – zákon o finanční kontrole a prováděcí vyhláška, zákon o kontrole, zákon o obcích, zákon o rozpočtových pravidlech ÚSC.
 • Seznámení s právními předpisy vztahujícími se na interní audit ve veřejné správě, včetně mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu – dokumentace.
 • Nastavení finanční kontroly ve veřejné správě (základní pojmy, kontrolní systémy veřejné správy, vnitřní kontrolní systém).
 • Druhy auditů, rozdíl mezi externím a interním auditem a rozdíl mezi kontrolou a interním auditem.
 • Výběr vzorku.
 • Audit od A do Z v oblasti vnitřních předpisů/spisové služby.
 • Veřejnosprávní kontrola od A do Z v oblasti FKSP.
 • Prezentace výsledků.
 • Tvorba auditní zprávy.
 • Tvorba protokolu.
 • Monitoring nápravných opatření.

CENA KURZU

člen ČIIA         5 000,- Kč (s DPH 6 050,- Kč)
nečlen ČIIA     6 250,- Kč (s DPH 7 563,- Kč) 

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Lenka Matoušková, kancelář ČIIA
e-mail: prihlasky@interniaudit.cz

3E V ČÍSLECH - KOMPLEXNÍ SEMINÁŘ

Varialnilní symbol - VS 148

PŘEDNÁŠEJÍCÍ 

Ing. Michal Svoboda, Ph.D. (TEH)

TERMÍN

14., 15. a 21. června 2022 - Online přes Microsoft Teams!


URČENO PRO

Interní auditoři, kontroloři a další odborníci organizací veřejného sektoru, kteří jsou v rámci své agendy odpovědní za přípravu podkladů pro rozhodování vrcholového managementu (vedoucích orgánů veřejné správy, porad vedení, ředitelů, zastupitelstva, rady, starostové, ředitelé úřadů a tajemníci úřadů) v nejrůznějších oblastech, jakož i odborníci, kteří tyto procesy a pravidla nastavují, ověřují či kontrolují. Dále také odborníci zabývající se řízením rizik v územních samosprávách a interní auditoři ověřující v rámci auditu systému funkčnost systému řízení rizik v organizaci veřejného sektoru. 
Atestační kurz je zařazený v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – senior.


CÍL KURZU

Cílem vzdělávacího programu je číselné doložení splnění zákonné podmínky „3E" u veřejných výdajů. Takový přístup vždy zlepšuje kvalitu a robustnost rozhodování o veřejných penězích a také významně zlepšuje auditní stopu za tímto procesem. Lze ho provést mnoha způsoby.

Cílem tohoto semináře je nejen získat příležitost k nabytí nové teoretické znalosti z oblasti „3E", ale především získat možnost je aplikovat na modelových příkladech a případových studiích. Seminář je zaměřen na tři nejvýznamnější a nejpoužívanější metody pro ověřování „3E", a to 1) nákladově užitkové metody, 2) kalkulace úplných nákladů a 3) rozhodování s auditní stopou. První metoda představuje asi nejrozšířenější postupy, které jsou globálně nad veřejnými výdajovými programy aplikovány. Vycházejí z teorie a praxe veřejných financí a fiskální politiky, přináší zkušenost s konkrétních aplikací v rozvinutém světě a také diskusi nad přínosy a aplikovatelností v českém prostředí. Druhá metoda cílí na sestavení kalkulace úplných nákladů na veřejné služby, jejichž poskytování je smyslem existence organizací veřejného sektoru. Není-li známo, kolik skutečně stojí to, co organizace dělá, není snad ani možné konstatovat, že je její hospodaření řádné a že se při poskytování služeb a při své činnosti chová skutečně efektivně a hospodárně. Tato část semináře předkládá účastníkům nejlepší praxi v oblasti manažerského účetnictví aplikovanou do českého veřejného sektoru. Třetí metoda předkládá to nejlepší a nejaktuálnější z moderních technik manažerského rozhodování, a to způsobem srozumitelným a aplikovatelným do českého veřejného sektoru. Nezaměřuje se na příliš komplexní metodiky a algoritmy, ale naopak vybírá ty postupy, které jsou přímočaré a prakticky použitelné. Vždy je jejich společným jmenovatelem to, aby za konkrétním ekonomickým (či jiným) rozhodnutím zůstala explicitní a přezkoumatelná auditní stopa.

S využitím všech těchto metod lze zajistit doložení splnění podmínek 3E preciznějším způsobem než pouze s odkazem na dosavadní zvyklosti v organizaci, a tím zajistit naplnění kritéria správnosti finančních a majetkových operací dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Z důvodu větší míry pohodlí, přehlednosti a také praktičnosti bude velká část příkladů řešena v prostředí programu MS Excel (na vlastních noteboocích účastníků). Tím bude umožněna intenzivní interakce mezi posluchači a lektorem v průběhu řešení jednotlivých příkladů a výrazně individuální přístup. U posluchačů se tedy předpokládá základní uživatelská znalost tohoto programu či obdobného tabulkového procesoru. 

 

PROGRAM

DEN 1.:
[1] Základní principy „3E" – účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti v rámci veřejných politik a veřejných výdajů, legislativní ukotvení v ČR, metody a postupy ověřování „3E" v Česku i globálně
[2] Nákladově užitkové metody vyhodnocování „3E"
• Obecný postup uplatnění
• Charakteristika a podmínky aplikace jednotlivých metod nákladově užitkové analýzy
• Příklady a případové studie k uplatnění jednotlivých nákladově užitkových metod v prostředí MS Excel
DEN 2.:
[3] Kalkulace nákladů veřejné služby
• Vymezení klíčových termínů z oblasti finančního a manažerského účetnictví
• Náklady a jejich členění, potenciál využití členění nákladů ve veřejném sektoru
• Aplikace do výpočtu úplných nákladů na poskytnutou veřejnou službu – úvod (kalkulační vzorec, předmět a cíle kalkulací, kalkulační metody)
• Alokace režijních nákladů s důrazem na nepřímé režie – modelové příklady a případové studie v prostředí MS Excel
DEN 3.:
[4] Rozhodování s auditní stopou
• Úvod do manažerského rozhodování
• Varianty pro rozhodování
• Rozhodování za rizika a nejistoty
• Strategické řízení a některé jeho nástroje
• Moderní trendy řízení ve veřejné správě
[5] Shrnutí, závěry a diskuse

CENA KURZU

člen ČIIA         5 000,- Kč (s DPH 6 050,- Kč)
nečlen ČIIA     6 250,- Kč (s DPH 7 563,- Kč) 

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Lenka Matoušková, kancelář ČIIA
e-mail: prihlasky@interniaudit.cz

PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI PRO VÝKON INTERNÍHO AUDITU

Varialnilní symbol - VS 149

PŘEDNÁŠEJÍCÍ 

Ing. Miroslav Čtvrtlík (Katastrální úřad pro Olomoucký kraj); Ing. Ladislava Slancová (Nejvyšší kontrolní úřad)

TERMÍN

20. – 22. června 2022


URČENO PRO

Začínající interní auditory ve veřejné správě. Navazuje na základní kurz, probíhající v rámci jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit. Kurz ukončen testem.
Atestační kurz je zařazený v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – junior.


CÍL KURZU

Posluchači získají základní dovednosti nezbytné pro orientaci a provádění interního auditu v orgánech veřejné správy. Navazuje na teoretické základy získané v rámci základního kurzu a rozvíjí tyto získané znalosti v praktické dovednosti. Součástí jednotlivých bloků budou rovněž případové studie a osvojení daných dovedností.

 

PROGRAM

 • Identifikace a analýza rizik pro výkon auditu.
 • Sestavení programu auditu.
 • Přístupy ke vzorkování.
 • Formulace zjištění.
 • Prezentace výsledků auditu.

CENA KURZU

člen ČIIA         5 000,- Kč (s DPH 6 050,- Kč)
nečlen ČIIA     6 250,- Kč (s DPH 7 563,- Kč) 

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Lenka Matoušková, kancelář ČIIA
e-mail: prihlasky@interniaudit.cz