Vzdělávání Vzdělávání veřejné správy Atestační kurzy

ATESTAČNÍ KURZY

 

Atestační kurzy jsou koncipovány jako navazující vzdělávání se specializací na ucelené tématické bloky finančního řízení, funkčnosti jeho kontrolních mechanismů a nejlepších zkušeností při výkonu jednotlivých druhů interního auditu. Atestační kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra ČR.

 

Reforma účetnictví, vliv na řídící a kontrolní systémy

Varialnilní symbol - VS 102

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Danuše Prokůpková, auditor č. oprávnění KAČR 072

Termín

18. - 20. 2. 2019

Určeno pro

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Zařazení v systému odborné certifikace  na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – senior.

CÍL KURZU

Posluchači získají znalosti, které jim umožní spolehlivou orientaci  v obsahu a významu zavedeného CSÚIS, základních  charakteristik  současné účetní legislativy a účetní regulace včetně způsobů využití datové základny k řídícím a kontrolním procesům a účinného dohledu nad VKS spojenými se systémem účetnictví.

Program

 • Podstata, cíl a poslání reformy účetnictví pro řádnou správu a řízení veřejných subjektů
 • Informační systémy CSÚIS a zdroje informací - propojení, vzájemné vazby, nároky na systémy
 • Základy finančního účetnictví, zásady a principy
 • Vybraná ustanovení právního rámce, Zákona o účetnictví, nové Vyhlášky 410/2009 Sb. , a Českých účetních standardů
 • Požadavky na vedení účetnictví
 • Požadavky na sestavení účetních výkazů
 • Další požadavky
 • Základní (stavební) metodické prvky účetnictví
 • Uvedení základních souvztažností v příkladech, problémové okruhy
 • Vybrané účetní metody a jejich dopad na strukturu aktiv a pasiv a tvorbu hospodářského výsledku
 • Využití výstupů finančního účetnictví
 • Forma a obsah účetních výkazů
 • Stručná analýza výkazových a mezivýkazových vazeb
 • Interpretace zobrazených výsledků
 • Vyhodnocení výsledků provedené analýzy a využití pro řízení rizik, strategii a kontrolu
 • Případová studie

Cena kurzu

člen ČIIA         3 200,- Kč (s DPH 3 872,- Kč)
nečlen ČIIA     3 600,- Kč (s DPH 4 356,- Kč)

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Michaela Vaculčíková, kancelář ČIIA
tel.: 224 920 332
e-mail: vaculcikova@interniaudit.cz

 

AUDIT KLÍČOVÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

Variabilní symbol - VS 103

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. František Beckert, CIA, Ing. Bc. Josef Brož, Ing. Jan Liška, Ing. Simona Székelyová, MBA

TERMÍN

12. - 14. 6. 2019

URČENO PRO

Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací). Zařazení v systému odborné certifikace  na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě– junior.

CÍL KURZU

 • Seznámit posluchače s metodologií související s auditem veřejných zakázek, auditem vnitřního kontrolního systému a auditem majetku.
 • Objasnit postupy prací při auditu veřejných zakázek, auditu majetku a auditu vnitřního řídícího a kontrolního systému.
 • Vytyčit hlavní oblasti při provádění auditu veřejných zakázek, auditu majetku a vnitřního řídícího a kontrolního systému.
 • Poukázat na nejčastější chyby z praxe výše popsaných oblastí.

PROGRAM

 • Metodologie pro interní audit
  - výklad a použití normativní aktů v souvislosti s výkonem auditů veřejných zakázek, majetku a vnitřního řídícího a kontrolního systému
  - vytyčení nejdůležitějších částí relevantní legislativy ve spojitosti s výše uvedenými normativními akty
 • Audit zadávání veřejných zakázek
  - význam problematiky VZ, právní rámec
  - plánování a příprava auditu: význam a postupy předběžného šetření, program auditu
  - realizace auditu: posuzování přiměřenosti a účinnosti ŘKM, příklady zjištění (obecně)
  - vyhodnocení: základní atributy, kontext doporučení se zjištěními, auditní zpráva
 • Audit majetku
  - stručný přehled platných právních předpisů souvisejících s majetkem organizace
  - vymezení a rozdělení majetku dle platné legislativy
  - evidence majetku v účetnictví, jeho zařazování a oceňování
  - praktické příklady při problémech s oceňováním majetku organizace
 • Audit vnitřního řídícího a kontrolního systému
  - základní principy a cíle vnitřního řídícího a kontrolního systému
  - základní pojmy související s hospodárností, efektivností a účelností (3E)
  - řízení rizik, jejich hodnocení a eliminace v souvislosti s VŘKS
  - nejčastější pochybení hospodaření v orgánech veřejné správy na ukázkách kontrolních orgánů

CENA KURZU

člen ČIIA      3 600,- Kč (s DPH 4 356,- Kč)
nečlen ČIIA  4 000,- Kč (s DPH 4 840,- Kč)

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Michaela Vaculčíková, kancelář ČIIA
tel.: 224 920 332
e-mail: vaculcikova@interniaudit.cz

 

AUDIT INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ DLE ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

Variabilní symbol - VS 104

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Igor Barva, CIA, CISA, Ing. Petr Grešl, Bc. et Bc. Adam Kučínský, Ing. Richard Michálek, Ing. Alena Rybáková

TERMÍN

3.  - 7. 6. 2019

URČENO PRO

Kurz je určen pro pracovníky orgánů a organizací veřejného sektoru veřejné správy vykonávající práce v oblasti interního auditu zejména na pozici asistent auditora pro informační systémy nebo na pozici vedoucí interního auditu. Kurz je součástí jednotné odborné přípravy pro profesi interní auditor veřejné správy, kde navazuje na čtrnáctidenní rekvalifikační kurz ČIIA se základní všeobecnou kvalifikací. Kurz se opírá především o zákon o kybernetické bezpečnosti.

CÍL KURZU

Kurz zajistí základní znalosti, které jsou potřebné k formulaci požadavků pro provedení auditu informačních systémů prostřednictvím dodavatele a znalosti nutné k odborné komunikaci, kontrole průběhu auditních prací a přebírání auditních výstupů zajišťovaných pro útvar interního auditu orgánu nebo organizace veřejného sektoru dodavatelským způsobem. Kurz zajistí kvalifikaci cílové skupiny ve specializaci na audit různých informačních systémů, využívaných v procesech správy a řízení předmětu činností orgánů a organizací veřejného sektoru v souladu se zákonem o kyberentické bezpečnosti 181/2014 Sb.

PROGRAM

Zákon o kybernetické bezpečnosti, související vyhlášky a nařízení vlády.

 • Vymezení sytémů VIS/KII/PZS/PDS
 • VKB a proces auditu ZKB.
 • Vymezení pojmů.
 • Zkušenosti z auditů a kontrol KB.
 • Vyhláška č. 316/2014 Sb.
 • Systém řízení bezpečnosti informací.
 • Bezpečnostní politika.
 • Organizační bezpečnost.
 • Řízení aktiv.
 • Řízení rizik.
 • Bezpečnost lidských zdrojů.
 • Řízení kontinuity činností.
 • Řízení provozu a komunikací.
 • Fyzická bezpečnost.
 • Nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezp. událostí.
 • Typy kybernetických bezpečnostních incidentů.
 • Kategorie kybernetických bezpečnostních incidentů.
 • Závěrečný test.

 

CENA KURZU

člen ČIIA      6 200,- Kč (s DPH 7 502,- Kč)
nečlen ČIIA  6 600,- Kč (s DPH 7 986,- Kč)

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Michaela Vaculčíková, kancelář ČIIA
tel.: 224 920 332
e-mail: vaculcikova@interniaudit.cz

 

PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI PRO VÝKON INTERNÍHO AUDITU

Variabilní symbol - VS 105

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Miroslav Čtvrtlík, Mgr. František Orság, CIA, Ing. Ladislava Slancová, Ing. Josef Vincenec

 

TERMÍN

13. - 15. 5. 2019                

URČENO PRO

Začínající interní auditory ve veřejné správě. Navazuje na základní kurz, probíhající v rámci jednotného systému odbornépřípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit. Kurz ukončen testem. Atestačníkurz je zařazený v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – junior.

CÍL KURZU

Posluchači získají základní dovednosti nezbytné pro orientaci a provádění interního auditu v orgánech veřejnésprávy. Navazuje na teoretické základy získané v rámci základního kurzu a rozvíjí tyto získané znalosti v praktickédovednosti. Součástí jednotlivých bloků budou rovněž případové studie a osvojení daných dovedností.

PROGRAM

 • Identifikace a analýza rizik pro výkon auditu.
 • Sestavení programu auditu.
 • Přístupy ke vzorkování.
 • Formulace zjištění.
 • Prezentace výsledků auditu.

CENA KURZU

člen ČIIA      3 600,- Kč (s DPH 4 356,- Kč)
nečlen ČIIA  4 000,- Kč (s DPH 4 840,- Kč)

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Michaela Vaculčíková, kancelář ČIIA
tel.: 224 920 332
e-mail: vaculcikova@interniaudit.cz

 

VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA V TEORII I PRAXI

Variabilní symbol - VS 106

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Šárka Hartychová, Ing. Eva Klímová, Ing. Dana Ratajská, Ing. Martin Ryšavý

TERMÍN

27. - 29. 5. 2019

URČENO PRO

Kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu zřizovaných organizací, kontrolory provádějící veřenosprávní kontrolu poskytované veřejné finanční podpory, interní auditory, kontrolory a auditory prostředků poskytovaných z rozpočtu EU.
Kurz je zařazen v systému odborné certifikace na úrovni – Interní audit ve veřejné správě – junior.

CÍL KURZU

Poskytnout ucelenou informaci o postupech při výkonu veřejnosprávní kontroly včetně pratkických ukázek a případové studie.

PROGRAM

 • Legislativní rámec - zákon 255/2012 Sb., kontrolní řád a navazující ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a prováděcí vyhláška č. 416/2004 Sb. k zákonu o finanční kontrole.
 • Úprava výkonu veřejnosprávní kontroly v rámci interních předpisů organizace.
 • Vzory tiskopisů.
 • Případová studie - praktická část.
 • Závěrečný test.

CENA KURZU

člen ČIIA       3 600,- Kč (s DPH 4 356,- Kč)
nečlen ČIIA   4 000,- Kč (s DPH 4 840,- Kč)

 

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Michaela Vaculčíková, kancelář ČIIA
tel.: 224 920 332
e-mail: vaculcikova@interniaudit.cz