Vzdělávání Vzdělávání veřejné správy Atestační kurzy

ATESTAČNÍ KURZY

Atestační kurzy jsou koncipovány jako navazující vzdělávání se specializací na ucelené tématické bloky finančního řízení, funkčnosti jeho kontrolních mechanismů a nejlepších zkušeností při výkonu jednotlivých druhů interního auditu.
Atestační kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků.Účetní výkaznictví organizací veřejného sektoru – souvislosti s řídícími a kontrolními systémy
NOVÉ!

Varialnilní symbol - VS 107

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

TERMÍN

17. – 18. září 2019

Určeno pro

Interní auditory ve sféře veřejných financí a další pracovníky managementu, kteří potřebují ke své práci spolehlivou orientaci v účetním systému pro zvládání odpovídajícího způsobu řízení a kontroly.
Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – senior.

Cíl kurzu

Získání znalosti o základních konstrukčních pravidlech systému účetního výkaznictví účetních jednotek veřejného sektoru – tzv. vybraných účetních jednotek (cíle a smysl účetního výkaznictví, předpoklady a zásady použité pro účetní závěrky, prvky účetní závěrky) a toho, jak jsou vtěleny do závazných právních předpisů v ČR. Na jednotlivých typových příkladech si účastníci vyzkoušejí aplikaci těchto pravidel, a to bez jednotlivých „Má dáti / Dal“ účetních zápisů, zato však s důrazem na:

 • Zajištění toku a oběhu informací – průkazných účetních záznamů k tomu, aby bylo možné cíle účetního výkaznictví dosáhnout, především prostřednictvím vnitřních předpisů coby nutného nástroje pro aplikaci účetních metod v účetní jednotce, a
 • Interpretaci vykazovaných částek a stavů v jednotlivých částech účetní závěrky, včetně diskuse nad riziky zkreslování těchto položek a toho, jak tato rizika z pohledu interního auditora snižovat v rámci účinného dohledu nad vnitřním kontrolním systémem dotýkajícím se účetnictví a účetního výkaznictví.

Účastníci si také vyzkouší získání ekonomických dat z Centrálního systému účetních informací státu. Všechny problematiky si budou moci účastníci vyzkoušet na dílčích i komplexnějších modelových příkladech.

Pozn.:

 • Dobrá znalost postupů účtování organizací veřejného sektoru není potřebná.
 • Pro pohodlnější průběh semináře se účastníkům doporučuje vzít s sebou vlastní jednoduchou kalkulačku (obvykle postačují základní kalkulačky v mobilních telefonech).

Program

 1. Předpoklady, zásady, prvky účetní závěrky.
 2. Zákon o účetnictví v platném znění.
 3. Prováděcí předpisy k zákonu o účetnictví pro vybrané účetní jednotky – struktura, obsah, vzájemná provázanost.
 4. Obecná pravidla vedení účetnictví a účtování.
 5. Potřeba průkazných účetních záznamů, vnitřní předpisy a předcházení riziku zkreslování účetních dat v jednotlivých oblastech, zejména.
  - Dlouhodobý majetek a jeho odpisování.
  - Transfery.
  - Rezervy a opravné položky.
  - Vlastní zdroje.
 6. Centrální systém účetních informací státu jako zdroj ekonomických dat

Cena kurzu

člen ČIIA         3 200,- Kč (s DPH 3 872,- Kč)
nečlen ČIIA     3 600,- Kč (s DPH 4 356,- Kč)

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Michaela Vaculčíková, kancelář ČIIA
tel.: 224 920 332
e-mail: vaculcikova@interniaudit.cz

 

ŘÍZENÍ INTERNÍHO AUDITU

Varialnilní symbol - VS 108

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Ivana Göttingerová; Ing. Daniel Häusler; Ing. Jan Lokajíček; Ing. Šárka Nováková; Ing. Dana Ratajská; Ing. Blanka Štefanková; Ing. Josef Vincenec

TERMÍN

4. – 6. listopadu 2019

Určeno pro

Pro zkušené interní auditory, řídící a vedoucí pracovníky (malých i velkých) útvarů interního auditu, metodiky pro auditní činnost, auditory i experty připravující se na nezávislou validaci interního hodnocení a další, kteří se zajímají o problematiku interního auditu ve VS a mají k tématu co říct. Vítáni jsou také ti, kteří pociťují určitou vnitřní nespokojenost, vnímají potenciální rezervy a chtějí se v řízení činnosti interního auditu posunout, příp. slyšet praxi jiných útvarů.
Kurz je zařazen v systému odborné certifikace na úrovni –
Interní auditor ve veřejné správě – expert/konzultant.

Cíl kurzu

Hlavním cílem kurzu je prosazení systematického přístupu k řízení interního auditu v subjektech veřejné správy, se zvláštním zaměřením na osoby přímo zapojené do řídícího procesu (vedoucí interního auditu či „samostatné“ auditory).

Seznamuje účastníky s možnostmi a postupy pro řízení a zlepšování služby interního auditu s přihlédnutím k velikosti „útvarů interního auditu“ (odlišnosti malých a velkých organizačních jednotek), a to interaktivní formou pod vedením lektorů se zkušenostmi v jejich prosazování.

Pokusíme se odpovědět na otázky:

 • Jak jsme/jste „daleko“ v profesní praxi a kudy dál?
 • Můžeme/můžete a sneseme/snesete srovnání se srovnatelnými typy útvarů?
 • Jsme/jste připraveni na validaci?
 • Je kvalifikace, praxe a zkušenost interního auditora přenositelná?
 • Můžeme/musíme si pomáhat?

Struktura kurzu je plánována interaktivní formou s řadou případových studií (ukázek lepších i horších konkrétních příkladů z auditní praxe – auditních zpráv, ročních zpráv, programů kvality, reportovacích nástrojů…). Předpokládá se optimálně aktivní přístup účastníků, ochota přispět k diskuzi vlastními zkušenostmi a názory.

Program:

 • Požadavky zákona a standardů na systém řízení interního auditu.
 • Řízení útvaru interního auditu.
  • Řízení lidí.
  • Řízení práce.
  • Řízení kapacit a zdrojů.
  • Možnosti řízení a ovlivnění „kvality“.
  • Řízení reportingu/komunikace.
  • Možnosti úpravy systému ve vnitřních předpisech.
  • Řízení malých a velkých IA ve VS, rozdílné pohledy, výhody, nevýhody, zkušenosti.
  • Osobnost auditora, vedoucího auditora, styly, interakce.
  • Týmová dynamika, týmová odbornost.
  • Praktické zkušenosti s tvorbou, realizací a vyhodnocením plánů interního auditu.
  • Program kvality a jeho význam pro praktické řízení IA.
  • Benchmarky interního auditu ve veřejné správě.
  • Validace interního auditu.
  • Praktické zkušenosti s reportingem výsledků práce interního auditu.
  • Podpora profesních sdružení a MF ČR pro výkon praxe IA.
  • Případové studie auditních zpráv, zjištění.
  • Diskuze.
  • Test.

Cena kurzu

člen ČIIA         3 600,- Kč (s DPH 4 356,- Kč)
nečlen ČIIA     4 000,- Kč (s DPH 4 840,- Kč)

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Michaela Vaculčíková, kancelář ČIIA
tel.: 224 920 332
e-mail: vaculcikova@interniaudit.cz

 

Praktické dovednosti pro výkon interního auditu

Varialnilní symbol - VS 109

Přednášející

Ing. Miroslav Čtvrtlík; Mgr. František Orság; Ing. Ladislava Slancová; Ing. Josef Vincenec

TERMÍN

18. – 20. listopadu 2019

Určeno pro

Začínající interní auditory ve veřejné správě. Navazuje na základní kurz, probíhající v rámci jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit. Kurz ukončen testem.
Atestační kurz je zařazený v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – junior.

Cíl kurzu

Posluchači získají základní dovednosti nezbytné pro orientaci a provádění interního auditu v orgánech veřejné správy. Navazuje na teoretické základy získané v rámci základního kurzu a rozvíjí tyto získané znalosti v praktické dovednosti. Součástí jednotlivých bloků budou rovněž případové studie a osvojení daných dovedností.

PROGRAM

 • Identifikace a analýza rizik pro výkon auditu.
 • Sestavení programu auditu.
 • Přístupy ke vzorkování.
 • Formulace zjištění.
 • Prezentace výsledků auditu.

Cena kurzu

člen ČIIA         3 600,- Kč (s DPH 4 356,- Kč)
nečlen ČIIA     4 000,- Kč (s DPH 4 840,- Kč)

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Michaela Vaculčíková, kancelář ČIIA
tel.: 224 920 332
e-mail: vaculcikova@interniaudit.cz

 

NÁSTROJE A METODY ŘÍZENÍ PRO INTERNÍ AUDITORY
NOVÉ!

Varialnilní symbol - VS 110

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Eva Janoušková, Ing. Blanka Štefanková, Ing. Tomáš Domecký, Ing. Ivana Göttingerová, Ing. Silvie Goliášová


TERMÍN

27. – 29. listopadu 2019


URČENO PRO

Interní auditory a další zájemce z řad zaměstnanců veřejné správy, tj. pro zástupce samosprávy i státní správy, včetně jimi zřízených organizací, či organizačních složek.
Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – expert/konzultant.


CÍL KURZU

Kurz umožňuje posluchačům získat znalosti o vybraných metodách a nástrojích řízení, které přicházejí v úvahu v prostředích orgánů veřejné správy. Cílem kurzu je také přiblížit ty metody a nástroje řízení a metodiky, které může interní auditor využít jako podporu při provádění vlastních interních auditů. Kurz přispívá k profesnímu rozvoji a díky němu tak posluchači naplňují Standard IPPF 1230 „Průběžný profesní rozvoj".


PROGRAM

• Základní rámce pro řízení organizace a fungování interního auditu (COSO, Tři linie obrany).
• Základní rámec pro řízení rizik a využití řízení rizik v plánování interních auditů.
• Procesní řízení, projektové řízení a jejich využití pro interní audit.
• Řízení kvality, strategické řízení.
• Korporátní řízení, sdílení služeb.
• Měření výkonnosti ve veřejné správě.
• Součástí kurzu budou případové studie.

CENA KURZU

člen ČIIA 3 900 (s DPH 4 719)
nečlen ČIIA 4 300 (s DPH 5 203)

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Michaela Vaculčíková, kancelář ČIIA
tel.: 224 920 332
e-mail: vaculcikova@interniaudit.cz

 

AUDIT KLÍČOVÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

Varialnilní symbol - VS 111

PŘEDNÁŠEJÍ

Ing. František Beckert, CIA; Ing. Bc. Josef Brož; Ing. Jan Liška; Ing. Simona Székelyová, MBA

TERMÍN

4. – 6. prosince 2019

URČENO PRO

Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací).
Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě– junior.

CÍL KURZU

 1. Seznámit posluchače s metodologií související s auditem veřejných zakázek, auditem vnitřního kontrolního systému a auditem majetku.
 2. Objasnit postupy prací při auditu veřejných zakázek, auditu majetku a auditu vnitřního řídícího a kontrolního systému.
 3. Vytyčit hlavní oblasti při provádění auditu veřejných zakázek, auditu majetku a vnitřního řídícího a kontrolního systému.
 4. Poukázat na nejčastější chyby z praxe výše popsaných oblastí.

PROGRAM

 • Metodologie pro interní audit.
  - Výklad a použití normativní aktů v souvislosti s výkonem auditů veřejných zakázek, majetku a vnitřního řídícího a kontrolního systému.
  - Vytyčení nejdůležitějších částí relevantní legislativy ve spojitosti. s výše uvedenými normativními akty.
 • Audit zadávání veřejných zakázek.
  - Význam problematiky VZ, právní rámec.
  -
  Plánování a příprava auditu: význam a postupy předběžného šetření, program auditu.
  - Realizace auditu: posuzování přiměřenosti a účinnosti ŘKM, příklady zjištění (obecně).
  - Vyhodnocení: základní atributy, kontext doporučení se zjištěními, auditní zpráva.
 • Audit majetku.
  - Stručný přehled platných právních předpisů souvisejících s majetkem organizace.
  - Vymezení a rozdělení majetku dle platné legislativy.
  - Evidence majetku v účetnictví, jeho zařazování a oceňování.
  - Praktické příklady při problémech s oceňováním majetku organizace.
 • Audit vnitřního řídícího a kontrolního systému.
  - základní principy a cíle vnitřního řídícího a kontrolního systému.
  - základní pojmy související s hospodárností, efektivností a účelností (3E).
  - řízení rizik, jejich hodnocení a eliminace v souvislosti s VŘKS.
  - nejčastější pochybení hospodaření v orgánech veřejné správy na ukázkách kontrolních orgánů.

Cena kurzu

člen ČIIA         3 600,- Kč (s DPH 4 356,- Kč)
nečlen ČIIA     4 000,- Kč (s DPH 4 840,- Kč)

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Michaela Vaculčíková, kancelář ČIIA
tel.: 224 920 332
e-mail: vaculcikova@interniaudit.cz

 

Nastavení a hodnocení Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu ve veřejné správě

Varialnilní symbol - VS 112

Přednášející

Ing. František Beckert, CIA, Ing. Petra Kubíková, Ing. Simona Székelyová, Ing. Rodan Svoboda, CIA

TERMÍN

9. – 11. prosince 2019

Určeno pro

Pro interní auditory, řídící a vedoucí pracovníků útvarů interního auditu, metodiky pro auditní činnost, odborníky připravující se na nezávislou validaci interních hodnocení ve veřejné správě a další, kteří se zajímají o problematiku praktického nastavení a hodnocení Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu ve veřejné správě.
Kurz je zařazen v systému odborné certifikace na úrovni – Interní audit ve veřejné správě – expert/konzultant.

Cíl kurzu

Hlavním cílem tohoto kurzu je prosazení systematického přístupu ke zvýšení kvality interního auditu v orgánech veřejné správy. Seznamuje účastníky s obsahem a postupy pro zajišťování a ověřování kvality činnosti interního auditu v orgánech veřejné správy, včetně praktické aplikace souvisejících činností jak ve velkých útvarech, tak i malých útvarech interního auditu. Kurz vychází z požadavků Mezinárodních standardů pro profesní praxi IA vydané Institutem interních auditorů v Mezinárodním rámci profesní praxe interního auditu a Manuálu k jednotnému postupu při hodnocení kvality auditní činnosti zajišťované útvary interního auditu v orgánech veřejné správy.

Program

 • Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu ve veřejné správě (metodika, standardy, obsah a náležitosti).
 • Průběžné sledování (supervize) činnosti interního auditu.
 • Pravidelné hodnocení činnosti interního auditu.
 • Validace a externí hodnocení.
 • Zkušenosti s Programem v rámci velkých a malých útvarů interního auditu.
 • Měření výkonnosti a kvality interního auditu.
 • Test – ověření získaných vědomostí (30 otázek).

Cena kurzu

člen ČIIA         3 600,- Kč (s DPH 4 356,- Kč)
nečlen ČIIA     4 000,- Kč (s DPH 4 840,- Kč)

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ

Michaela Vaculčíková, kancelář ČIIA
tel.: 224 920 332
e-mail: vaculcikova@interniaudit.cz