Vzdělávání Semináře Detail semináře

Audit klíčových oblastí veřejné správy

4. 12. - 6. 12. 2019

kód akce: VS 111

Určeno pro

Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací).

Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě– junior. Kurz je akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků.

Cíl semináře

  1. Seznámit posluchače s metodologií související s auditem veřejných zakázek, auditem vnitřního kontrolního systému a auditem majetku.
  2. Objasnit postupy prací při auditu veřejných zakázek, auditu majetku a auditu vnitřního řídícího a kontrolního systému.
  3. Vytyčit hlavní oblasti při provádění auditu veřejných zakázek, auditu majetku a vnitřního řídícího a kontrolního systému.
  4. Poukázat na nejčastější chyby z praxe výše popsaných oblastí.

Obsah semináře

  • Metodologie pro interní audit

-  Výklad a použití normativní aktů v souvislosti s výkonem auditů veřejných zakázek, majetku a vnitřního řídícího a kontrolního systému.

- Vytyčení nejdůležitějších částí relevantní legislativy ve spojitosti s výše uvedenými normativními akty.

  • Audit zadávání veřejných zakázek

-  Význam problematiky VZ, právní rámec. 

-  Plánování a příprava auditu: význam a postupy předběžného šetření, program auditu.

-  Realizace auditu: posuzování přiměřenosti a účinnosti ŘKM, příklady zjištění (obecně).

-  Vyhodnocení: základní atributy, kontext doporučení se zjištěními, auditní zpráva.

  • Audit majetku

-  Stručný přehled platných právních předpisů souvisejících s majetkem organizace.

-  Vymezení a rozdělení majetku dle platné legislativy.

-  Evidence majetku v účetnictví, jeho zařazování a oceňování.

-  Praktické příklady při problémech s oceňováním majetku organizace.

  • Audit vnitřního řídícího a kontrolního systému

-  Základní principy a cíle vnitřního řídícího a kontrolního systému.

-  Základní pojmy související s hospodárností, efektivností a účelností (3E).

-  Řízení rizik, jejich hodnocení a eliminace v souvislosti s VŘKS.

-  Nejčastější pochybení hospodaření v orgánech veřejné správy na ukázkách kontrolních orgánů.

Rozvrh semináře

9.00 - 16.00

Lektoři: Ing. Beckert František CIA , Ing. Liška Jan , Ing. Székelyová Simona MBA

Cena
člen ČIIA 3.600,- Kč bez DPH (4.356,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 4.000,- Kč bez DPH (4.840,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů