Vzdělávání Semináře Detail semináře

Činnost Auditního orgánu a představení nejčastějších pochybení a rizik projektů spolufinancovaných z fondů EU

7. 10. 2019

kód akce: 19133

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

Určeno pro

Seminář je vhodný jak pro zaměstnance veřejného, tak i soukromého sektoru, a to na úrovni poskytovatelů dotací, a především jednotlivých žadatelů a příjemců, kteří se zabývají problematikou dotačních prostředků, zejména z fondů EU, a kteří chtějí získat nové, popř. si rozšít stávající znalosti v této oblasti a dále získat informace o přístupu a výsledcích činnosti Auditního orgánu Ministerstva financí ČR, včetně upozornění na hlavní rizikové oblasti a zdroje častých auditních zjištění. Seminář je účelný zejména, nikoliv však výlučně pro: vedoucí a členy projektových týmů, koordinátory, administrátory, finanční manažery, statutární zástupce, pracovní odbory/oddělení zaměřené na problematiku EU fondů, interní auditory a další.

Cíl semináře

Cílem semináře je upozornit na častá rizika a opakující se pochybení při realizaci a administraci projektů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů a na konkrétních příkladech ukázat, jak tato rizika úspěšně a efektivně řídit. Seminář rovněž poskytne dostatečný prostor pro vzájemnou diskuzi a možnost odpovědí na otázky týkající se implementace a kontroly dotačních projektů. Získané poznatky mohou být využity jak pro lepší administraci těchto projektů ze strany jednotlivých příjemců dotací, tak i pro lepší zaměření následných auditů a kontrol, vycházející z nejvíce rizikových oblastí. Seminář posluchačům přináší kromě vysvětlení nezbytné terminologie doporučení pro praktické řízení rizik projektu.

Obsah semináře

  • Úvod do problematiky kontrol projektů spolufinancovaných z EU – představení základního rámce nastavení a fungování auditu a kontrol v rámci implementační struktury ESI fondů v ČR, včetně popisu funkcí a činností jednotlivých subjektů.
  • Definice jednotlivých typů auditů a kontrol.
  • Představení činnosti Auditního orgánu, včetně definice cílů, obsahu a zaměření jednotlivých auditů systému a auditů operací.
  • Nejčastější a typová pochybení v oblasti auditů systému zaměřených na ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému jednotlivých operačních programů.
  • Nejčastější zjištění v oblasti auditů operací zaměřených zejména na ověření způsobilosti deklarovaných výdajů, soulad realizace projektu s podmínkami poskytnutí dotace a právními předpisy EU a ČR, zejména v oblasti veřejných zakázek, účetnictví, publicity, veřejné podpory a principů 3E.

Rozvrh semináře

9.00–14.00

Lektor: Ing. Machát Jiří MSc.

Cena
člen ČIIA 1.800,- Kč bez DPH (2.178,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 2.200,- Kč bez DPH (2.662,- Kč s DPH)


přehled aktuálních seminářů