VÍTEJTE V SEKCI SEMINÁŘE

Interaktivní katalog

Semináře a akce na II. pol. roku 2014
jsou doplněny v "Aktuálních seminářích".

Před použitím doporučujeme
přihlášení do členské sekce,
případná objednávka potom bude
předvyplněna Vašimi kontaktními údaji.

 

 

Katalog vzdělávacích akcí 2. pololetí 2014
(pdf 2,4 MB)

 

Soubor seminářů je koncipován tak, aby poskytl obecný a základní přehled o šíři problematiky. Věnuje se především procesu interního auditu, metodice, pojmům a obecně oblasti dovedností a znalostí interního auditora. Umožňuje auditorovi uvědomit si své slabé a silné stránky hned v počátcích pracovní kariéry a je významným přínosem nejenom pro samotné auditory, kteří tento soubor seminářů absolvují, ale i pro celý útvar interního auditu v příslušném podniku.

Z tohoto pohledu jsou tyto kurzy vhodné i pro zkušenější interní auditory, kteří je mohou navštěvovat výběrovým způsobem. Umožní jim na základě tohoto široce pojatého přehledu učinit si představu o dalším směru profesního vzdělávání.

Smluvní podmínky

Přihláška je určena jen pro jednu akci.
Přihlášku je možné posílat on-line (přes WWW stránky ČIIA), e-mailem na adresu kanceláře institutu nebo v listinné podobě na adresu institutu.
Údaje v přihlášce musí být úplné a musí obsahovat údaje k vystavení daňového dokladu.

Český institut interních auditorů, o.s. (dále jen ČIIA) potvrzuje přijetí přihlášky pouze na vyžádání a pouze elektronickou poštou. Pozvánku na seminář nezasíláme.
Účastník obdrží vyrozumění pouze v případě změn nebo pokud bude kapacita učebny již naplněna účastníky, kteří doručili přihlášku dříve.

V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme.
Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE.
Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA.
Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka.

Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce.
Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem (s žádostí o potvrzení) na níže uvedené adresy.

ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit.

ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce.

Storno poplatky
Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny.
Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy (potvrzení o přečtení) nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení.

 1. 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce;
 2. 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce;
 3. 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce;
 4. 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;

Platba se provádí na základě faktury, která bude zaslána po skončení semináře. Splatnost faktur je 14 dní od data vystavení.
Doručená přihláška je závazná. Odesláním přihlášky vyjadřuje účastník souhlas s uvedenými smluvními podmínkami a organizačními pokyny.

Slevy
ČIIA, o.s. poskytuje tyto slevy na semináře:

 • při účasti jednotlivce na 5 seminářích v jednom kalendářním roce poskytujeme na každý pátý seminář 50 % slevu
 • při účasti více účastníků z jedné organizace na jedné krátkodobé vzdělávací akci je poskytována sleva:
  • od 3 účastníků včetně - sleva 5 %,
  • od 5 účastníků včetně - sleva 15 %,
  • od 10 účastníků včetně - sleva 20 %,


Organizační pokyny

 • Registrace na semináře začíná půl hodiny před začátkem akce.
 • U celodenních seminářů je v době od 12.00 do 13.00 plánována přestávka na oběd.
 • Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, pouze na vyžádání e-mailem.
 • Adresa konání seminářů: Český institut interních auditorů o.s., Karlovo náměstí 3, 120 00 Praha 2, I. patro
 • Přihlášky je možno podávat rovněž on-line pomocí formuláře
 • Informace o jednotlivých akcích Vám podají:
  • Jana Šindelářová, tel.: 224 920 332, mob.: 731 157 256, e-mail: sindelarova@interniaudit.cz
  • Magda Barnatová, tel.: 222 263 761, mob.: 731 157 250, e-mail: barnatova@interniaudit.cz