Vzdělávání Lektoři ČIIA Detail lektora

Mgr. Chrástková Martina

Mgr. Chrástková Martina

Od počátku roku 2018 působí na pozici právničky na Finančním analytickém úřadu, odbor Právní, oddělení Mezinárodní a právní. Hlavní náplní její činnosti je sepisování stanovisek na základě kvalifikovaných dotazů k výkladu ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Dále se podílí na implementaci V. AML směrnice a s tím související novelizaci shora uvedeného zákona a souvisejících právních předpisů.

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2014 – 2017 pracovala na Ministerstvu financí České republiky, odbor Legislativa a právní služby, oddělení Právní zastupování a poradenství, kde se věnovala především veřejnému právu. Hlavní náplní její činnosti bylo zastupování České republiky – Ministerstva financí v řízeních dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a dále dle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. V rámci právního zastupování zastupovala v řízeních před soudem rovněž tehdejší Finanční analytický útvar Ministerstva financí.


ostatní lektoři