Certifikace Mezinárodní certifikace Zkouška CIA

ZKOUŠKA CIA

CERTIFIED INTERNAL AUDITOR® (CIA®) - CERTIFIKOVANÝ INTERNÍ AUDITOR

Kandidáti nově vyplní elektronickou přihlášku do programu CIA v certifikačním systému CCMS.
Pro zahájení procesu prosím kontaktujte slečnu Bezouškovou.
Příručka pro zájemce o certifikaci je k dispozici ZDE.

Informační leták: ZDE.


KVALIFIKAČNÍ STANDARDY A POŽADAVKY NA OVĚŘENÍ

Aby se kandidát kvalifikoval k certifikaci IIA, musí doložit následující dokumenty:

 • Jasně čitelnou kopii identifikačního průkazu kandidáta (např. OP, řidičský průkaz) s jasně viditelnou fotografií kandidáta.
 • Kopii nejvyššího dosaženého vzdělání.
 • Referenci o charakteru - vyplnění je možné v CCMS.
 • Ověření praxe.VZDĚLÁNÍ

Požadavky

Kandidáti CIA musí mít bakalářský nebo vyšší titul z akreditované vysoké školy. Nově mohou být do programu přijati také kandidáti s ukončeným SŠ vzděláním a to v případě, že splnili požadavek 5 let praxe v oblasti interního auditu nebo jeho ekvivalentu.

Žadatelé musí mít splněny požadavky na vzdělání před tím, než může být jejich žádost schválena a před tím, než jim bude umožněno se zaregistrovat a skládat zkoušku CIA nebo její část.

Požadovaná dokumentace

 • Žadatelé musí na žádosti IIA vyznačit svoje nejvyšší dosažené vzdělání.
 • Je požadován doklad o vzdělání (kopie diplomu).
 • Kandidáti musí poskytnout na žádosti CIA přesné informace. Pokud podpůrná dokumentace dodaná kandidátem nepodporuje informace na žádosti IIA, kandidát může být podroben kontrole a prověrce Mezinárodním etickým výborem IIA, včetně, ale nikoli pouze vyřazení zcertifikačního programu CIA a anulování výsledků zkoušek nebo certifikace.PRAXE

Požadavky

Kandidáti CIA musí splnit délku praxe v oblasti interního auditu nebo jeho ekvivalentu dle dokončeného vzdělání:

 • Dokončené SŠ vzdělání - 5 let praxe.
 • Dokončené bakalářské vzdělání - 2 roky praxe.
 • Dokončené magisterské vzdělání -  1 rok praxe.

Ekvivalenty/Vyjímky

 • Akceptovatelný ekvivalent praxe zahrnuje auditní/assessmentové (hodnotící) disciplíny, externí audit, hodnocení kvality, compliance a interní kontroly.

Požadovaná dokumentace

 • Je požadován podepsaný formulář Ověření praxe. Tento dokument má být předložen po splnění všech požadavků na praxi.
 • Kandidáti se mohou přihlásit do programu CIA a skládat zkoušky dříve, než splní požadavek na profesní praxi, ale nezískají certifikát dříve, dokud nesplní všechny požadavky programu.PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ

Požadavky

Aby byl kandidát způsobilý k certifikaci CIA, musí prokázat vysoké morální a profesní hodnoty a souhlasit s tím, že se bude řídit Etickým kodexem IIA.

Od držitelů a kandidátů CIA se očekává exemplární profesní chování a úsudek a musí se zavázat k respektování Etického kodexu IIA. Tento souhlas je součástí přihlášky ke zkoušce CIA.

Požadovaná dokumetace

Reference o charakteru

Kandidáti CIA musí vyplnit formulář Reference o charakteru a nechat jej potvrdit osobou, která má již certifikaci CIA nebo je nadřízeným nebo učitelem kandidáta.

 

ZKOUŠKA

Požadavky

Kandidáti musí úspěšně složit všechny 3 části:

 • CIA část 1
 • CIA část 2
 • CIA část 3

Doba způsobilosti

Jakmile je žádost kandidáta schválena v IIA, kandidát může pokračovat v certifikaci až do splnění všech požadavků.
Způsobilost kandidáta ke zkoušce vyprší, pokud do 3 let nesplní úspěšně všechny části zkoušky.

Pokud do této doby nedokončí všechny části certifikace, poplatky a části, které má hotové, propadají!

Pokud 3letá lhůta vyprší, kandidát ztrácí kredit ze všech částí zkoušky, které v minulosti úspěšně absolvoval. Aby se kandidát mohl vrátit do certifikačního programu CIA, musí předložit novou přihlášku, zaplatit příslušné poplatky a skládat znovu všechny části zkoušky.

Výše uvedenou lhůtu lze prodloužit o 1 rok za poplatek 275 USD bez DPH. Více informací podá slečna Bezoušková.

OBSAH ZKOUŠKY

Uspořádání zkoušky do tří částí umožňuje seskupení obsahu do tří segmentů: Základy interního auditu, Praxe interního auditu a Znalosti interního auditu.

Zkouška CIA ověřuje znalosti uchazeče v oblasti současných postupů interního auditu a v oblasti porozumění problémům, rizikům a opatřením v oblasti interního auditu.

Mlčenlivost o obsahu zkoušky

Zkouška CIA je zkouškou, na kterou se vztahuje podmínka mlčenlivosti, což znamená, že současně platné otázky a odpovědi nebudou publikovány nebo uvolněny.

Aktuální sylabus najdete ZDE.

Část 1 – Základy Interního Auditu
125 otázek | 2,5 hodiny (150 minut)

Část 2 – Praxe Interního Auditu
100 otázek | 2,0 hodiny (120 minut)

Část 3 – Znalosti Interního Auditu
100 otázek | 2,0 hodiny (120 minut)