Certifikace Mezinárodní certifikace Zkouška CIA

ZKOUŠKA CIA

CERTIFIED INTERNAL AUDITOR® (CIA®) - CERTIFIKOVANÝ INTERNÍ AUDITOR

Přihláška ke zkoušce včetně příloh ke stažení - ZDE.


KVALIFIKAČNÍ STANDARDY A POŽADAVKY NA OVĚŘENÍ

Aby se kandidát kvalifikoval k certifikaci IIA, musí splnit všechny následující požadavky:

Od 7. 4. 2014, dle nových pravidel, je nutné předložit jasně čitelnou kopii identifikačního průkazu kandidáta
(např. OP, řidičský průkaz) a jasně viditelnou kopii fotografie kandidáta.VZDĚLÁNÍ

Požadavky

Kandidáti CIA musí mít bakalářský nebo vyšší titul nebo jeho ekvivalent z akreditované vysoké školy.

Žadatelé musí mít splněny požadavky na vzdělání před tím, než může být jejich žádost schválena a před tím, než jim bude umožněno se zaregistrovat a skládat zkoušku CIA nebo její část.

Ekvivalenty/Vyjímky

 • Jisté mezinárodní profesní tituly (jako Chartered Accountant) mohou být akceptovány jako ekvivalent bakalářského titulu. Profesionální praxe nemůže nahradit příslušné vzdělání.
 • Žadatelé, kteří nemají bakalářský nebo vyšší titul, ale domnívají se, že jejich vzdělání nebo profesní titul jsou ekvivalentem bakalářského titulu, musí zaškrtnout kolonku „Ostatní" vsekci „Vzdělání" přihlášky kCIA a poskytnout specifickou informaci příslušné kolonce, a zároveň předložit požadovanou dokumentaci. Poskytnutá informace musí být dostatečně detailní, aby umožnila Board of Regents určit, zda se jedná o ekvivalent. Dokumentace o dosaženém vzdělání musí jasně indikovat, že se jedná o ekvivalent bakalářského vzdělání. Vněkterých případech Board of Regents může překontrolovat i požadavky na uznání kvalifikace u kandidátů, kteří splnili více než 90% akademických povinností ke získání diplomu na akreditované vysoké škole.

Požadovaná dokumentace

 • Žadatelé musí na žádosti IIA vyznačit svoje nejvyšší dosažené vzdělání
 • Je požadován doklad o vzdělání (kopie diplomu)
 • Kandidáti mohou být přijati do programu CIA na základě informací, které vyplní v přihlášce, ale dokumentace bude přesto nadále požadována. Jakmile je kandidátova žádost schválena, kandidát může začít s registrací i před dodáním kompletní dokumentace.
 • Kandidáti musí poskytnout na žádosti CIA přesné informace. Pokud podpůrná dokumentace dodaná kandidátem nepodporuje informace na žádosti IIA, kandidát může být podroben kontrole a prověrce Mezinárodním etickým výborem IIA, včetně, ale nikoli pouze vyřazení zcertifikačního programu CIA a anulování výsledků zkoušek nebo certifikace.PRAXE

Požadavky

Kandidáti CIA musí mít nejméně 24-měsíční praxi v interním auditu nebo ekvivalent.

Ekvivalenty/Vyjímky

 • Akceptovatelný ekvivalent praxe zahrnuje auditní/assessmentové (hodnotící) disciplíny, externí audit, hodnocení kvality, compliance a interní kontroly.
 • Titul Master zv ysoké školy nebo praxe v příbuzných profesích (účetnictví, právo nebo finance) mohou nahradit 12 z požadovaných 24 měsíců profesní praxe v interním auditu.

Požadovaná dokumentace

 • Je požadován podepsaný formulář Ověření praxe. Tento dokument má být předložen po splnění všech požadavků na praxi.
 • Kandidáti se mohou přihlásit do programu CIA a skládat zkoušky dříve, než splní požadavek na profesní praxi, ale nezískají certifikát dříve, než splní všechny požadavky programuPROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ

Požadavky

Aby byl kandidát způsobilý k certifikaci CIA, musí prokázat vysoké morální a profesní hodnoty a souhlasit s tím, že se bude řídit Etickým kodexem IIA.

Od držitelů a kandidátů CIA se očekává exemplární profesní chování a úsudek a musí se zavázat k respektování Etického kodexu IIA. Tento souhlas je součástí přihlášky ke zkoušce CIA.

Požadovaná dokumetace

Reference o charakteru

Kandidáti CIA musí předložit formulář Reference o charakteru vyplněné osobou, která má již certifikaci CIA nebo je nadřízeným nebo učitelem kandidáta.

 

ZKOUŠKA

Požadavky

Kandidáti musí úspěšně složit všechny 3 části:

 • CIA část 1
 • CIA část 2
 • CIA část 3

Doba způsobilosti

Jakmile je žádost kandidáta schválena v IIA, kandidát může pokračovat v certifikaci až do splnění všech požadavků.
Způsobilost kandidáta ke zkoušce vyprší, pokud do 3 let nesplní úspěšně všechny části zkoušky.

Pokud do této doby nedokončí všechny části certifikace, poplatky a části, které má hotové, propadají!

Pokud 3letá lhůta vyprší, kandidát ztrácí kredit ze všech částí zkoušky, které v minulosti úspěšně absolvoval. Aby se kandidát mohl vrátit do certifikačního programu CIA, musí předložit novou přihlášku, zaplatit příslušné poplatky a skládat znovu všechny části zkoušky.

Informace o jednorázové možnosti prodloužení 3leté lhůty naleznete ZDE.

OBSAH ZKOUŠKY

Uspořádání zkoušky do tří částí umožňuje seskupení obsahu do tří segmentů: Základy interního auditu, Praxe interního auditu a Znalosti interního auditu. Účast více než 40 000 odborníků z oblasti interního auditu na celém světě ve studii JAS umožnila Výboru pro přípravu zkoušky (EDC - Exam Development Committee), aby zhodnotil znalosti, způsobilosti a schopnosti vyžadované od dnešních interních auditorů. Výsledkem bylo více než 100 znalostních stanovisek. Mezi hodnocenými informacemi byly také frekvence a důležitost úkolů prováděných interními auditory, tyto poznatky byly začleněny do přípravy a přeskupení obsahu zkoušky.

Zkouška CIA ověřuje znalosti uchazeče v oblasti současných postupů interního auditu a v oblasti porozumění problémům, rizikům a opatřením v oblasti interního auditu. Upravená zkouška bude rozdělena do tří částí, Část 1 bude obsahovat 125 otázek, a Části 2 a 3 budou každá obsahovat 100 otázek.

Mlčenlivost o obsahu zkoušky

Zkouška CIA je zkouškou, na kterou se vztahuje podmínka mlčenlivosti, což znamená, že současně platné otázky a odpovědi nebudou publikovány nebo uvolněny.

Část 1 – Základy Interního Auditu

125 otázek | 2,5 hodiny (150 minut)

Ověřovaná témata Části 1 nové zkoušky CIA obsahují prvky závazných směrnic IPPF; základy vnitřní kontroly a řízení; a také nástroje a postupy pro realizaci zakázek interního auditu. Poznámka: Všechny položky obsažené v této části obsahu budou ověřovány na Úrovni dokonalé znalosti, pokud není níže uvedeno jinak.

 • Závazné směrnice (35–45%)
  • Definice interního auditu
   • Definice účelu, pravomocí a odpovědností interního auditu
  • Etický kodex
   • Dodržování a podpora souladu s Etickým kodexem IIA
  • Mezinárodní standardy
   • Soulad se Základními standardy IIA
    • Určení, zda účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu jsou dokumentovány ve statutu auditu, který je schválen orgány společnosti a je komunikován klientům zakázek
    • Prokázat pochopení účelu, pravomocí a odpovědností interního auditu
   • Zachování nezávislosti a objektivity
    • Podpora nezávislosti
     • Pochopení organizační nezávislosti
     • Uznání důležitosti organizační nezávislosti
     • Určení, zda interní audit je správně nastaven z hlediska dosažení organizační nezávislosti
    • Podpora objektivity
     • Zavedení zásad určených pro podporu objektivity
     • Zhodnocení objektivity jednotlivce
     • Zachování objektivity jednotlivce
     • Rozpoznání a snižování narušení nezávislosti a objektivity
   • Určení, zda jsou k dispozici požadované znalosti, dovednosti a schopnosti
    • Pochopení znalostí, dovedností a schopností, kterými musí interní auditor disponovat
    • Identifikace znalostí, dovedností a schopností vyžadovaných pro plnění odpovědností interního auditu
   • Rozvoj a/nebo nákup nezbytných znalostí, dovedností a schopností, které jsou jako celek nezbytné pro interní audit
   • Uplatňování náležité profesní péče
   • Podpora průběžnému profesnímu rozvoji
    • Příprava a realizace plánu průběžného profesního rozvoje pro zaměstnance interního auditu
    • Zlepšení schopností jednotlivce prostřednictvím průběžného profesního rozvoje
   • Podpora zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu
    • Sledování účinnosti programu pro zabezpečení a zvyšování kvality
    • Sdělování výsledků programu pro zabezpečení a zvyšování kvality orgánům společnosti nebo jinému řídícímu orgánu
    • Provádění postupů zabezpečení kvality a doporučení zlepšení v oblasti výkonnosti interního auditu
  • Vnitřní řízení a kontrola / Rizika (25–35%) – Úroveň obeznámenosti (A)
   • Druhy řídicích kontrol (preventivní, detekční, vstupní, výstupní, atd.)
   • Postupy manažerského řízení a kontroly
   • Charakteristiky a využití rámce vnitřního řízení a kontroly (např. COSO, Cadbury)
    • Vytvoření a zavedení celopodnikového rámce rizik, řízení a kontroly
   • Alternativní rámce řízení a kontroly
   • Pojmy a systematika týkající se rizik
   • Obeznámenost s rizikem podvodu
    • Typy podvodů
    • Varovné signály podvodů
  • Provádění zakázek interního auditu – auditní nástroje a postupy (25–35%)
   • Shromažďování dat (Sběr a analýza dat pro plánované zakázky)
    • Posouzení dříve vydaných auditních zpráv a ostatní související dokumentace jako součásti předběžného průzkumu auditované oblasti
    • Příprava kontrolních seznamů/dotazníků vnitřní kontroly a řízení jako součásti předběžného průzkumu auditované oblasti
    • Provedení pohovorů jako součásti předběžného průzkumu auditované oblasti
    • Využití pozorování pro shromažďování dat
    • Provedení zakázky zajišťující identifikaci klíčových rizik a kontrolních mechanismů
    • Vzorkování (nestatistické [úsudkové] výběrové postupy, statistické vzorkování, zjišťovací vzorkování a postupy statistické analýzy)
   • Analýza a interpretace dat
    • Využití počítačových auditních nástrojů a postupy (např. data mining a extrakce dat, průběžný monitoring, automatizovaná pracovní dokumentace, integrované auditní moduly)
    • Provedení analýzy kalkulační tabulky (spreadsheet)
    • Využití postupů analytického prověření (např. odhad poměrů, analýza odchylek, porovnání rozpočtu se skutečností, analýza trendů, ostatní testy přiměřenosti)
    • Provedení porovnávacích testů (benchmarking)
    • Vyvození závěrů
   • Předávání dat
    • Předávání výsledků testování pověřenému auditorovi
    • Příprava předběžných závěrů v oblasti řízení a kontroly
   • Dokumentace / Pracovní dokumentace
    • Příprava pracovní dokumentace
   • Mapování procesů, včetně přípravy vývojových diagramů
   • Hodnocení významnosti, dostatečnosti a způsobilosti informací
    • Identifikace možných zdrojů informací


  Část 2 – Praxe Interního Auditu

  100 otázek | 2,0 hodiny (120 minut)

  Ověřovaná témata Části 2 nové zkoušky CIA zahrnují řízení útvaru interního auditu prostřednictvím strategické a provozní role interního auditu a přípravu rizikově zaměřeného plánu; postupy pro řízení jednotlivých zakázek (plánování, dohled, předávání výsledků a sledování výstupů); a také rizika podvodů a kontrolní a řídicí mechanismy. Poznámka: Všechny položky obsažené v této části obsahu budou ověřovány na Úrovni dokonalé znalosti, pokud není níže uvedeno jinak.

  • Řízení interního auditu (40–50%)
   • Strategická role interního auditu
    • Iniciativa, řízení, být katalyzátorem změn, a zvládání změn
    • Budování a udržování vztahů s ostatními členy výkonného vedení v rámci dané organizace a s výborem pro audit
    • Řízení a vedení týmu při mapování, analýze a zdokonalování podnikatelských procesů
    • Hodnocení a upevňování etického klima v činnosti vedení a orgánů společnosti
     • Prověřování stížností v oblasti etiky/souladu (compliance) a doporučování jejich řešení, a stanovení postupu v případech porušení etických pravidel
     • Prosazování a administrace obecných zásad řízení společnosti (např. konflikt zájmu), a předávání zpráv týkajících se souladu (compliance)
    • Předávání informací vyššímu vedení a orgánům společnosti o nejlepších postupech v oblasti řízení a správy společnosti, řízení rizik, řízení a kontroly, a souladu (compliance)
    • Pravidelné předávání informací o vývoji klíčových ukazatelů výkonnosti vyššímu vedení a orgánům společnosti
    • Koordinace činnosti interního auditu s externím auditorem, regulatorními dohledovými orgány a s ostatními interními útvary poskytujícími ujištění
    • Hodnocení přiměřenosti systému měření výkonnosti, dosahování cílů společnosti – Úroveň obeznámenosti (A)
   • Provozní role interního auditu
    • Příprava zásad a postupů pro plánování, organizaci, řízení a sledování procesů interního auditu
    • Posouzení role interního auditu jako součásti rámce řízení rizik
    • Řízení administrativních činností oddělení interního auditu (např. rozpočtování, lidské zdroje)
    • Provádění pohovorů s uchazeči o práci v interním auditu
    • Předávání informací o účinnosti procesů celopodnikového řízení rizik vyššímu vedení a orgánům společnosti
    • Předávání informací o účinnosti rámců vnitřní kontroly a řízení a rámců řízení rizik
    • Pravidelná aktualizace účinného program pro zabezpečení a zvyšování kvality
   • Vypracování rizikově zaměřeného plánu interního auditu
    • Využití tržních, produktových a odvětvových znalostí pro identifikaci nových příležitostí pro zakázky interního auditu
    • Využití rizikových rámců pro identifikace potenciálních zakázek (např. „audit universe“, požadavky kladené na auditní cyklus, požadavky vedení, nařízení regulatorních orgánů)
    • Zavedení rámce pro hodnocení rizik
    • Hodnocení a validace priorit založených na rizicích určené pro prioritizaci zakázek v rámci plánu auditů
    • Identifikace požadavků kladených na zdroje interního auditu v rámci ročního plánu interního auditu
    • Předávání informací o oblastech s vysokým rizikem a získání souhlasu s ročním plánem zakázek od orgánů společnosti
    • Typy zakázek
     • Provádění ujišťovacích zakázek

  a.1    Sebehodnocení rizik a řídicího a kontrolního systému

  • Přístup s využitím podpory (facilitace)
   • Podpora ze strany klienta
   • Podpora ze strany auditu
  • Přístup využívající dotazníky
  • Přístup využívající sebe-certifikace

  a.2    Audity třetích stran a audity smluv

  a.3    Auditní zakázky v oblasti jakosti

  a.4    Auditní zakázky v oblasti předinvestičních prověrek (due diligence)

  a.5    Auditní zakázky v oblasti bezpečnosti

  a.6    Auditní zakázky v oblasti ochrany důvěrných informací

  a.7    Auditní zakázky v oblasti výkonnosti (klíčové ukazatele výkonnosti - KPI)

  a.8    Auditní zakázky v provozní oblasti (účinnost a efektivnost)

  a.9    Auditní zakázky ve finanční oblasti

  • Auditní zakázky v oblasti souladu (compliance)
  • Poradenské zakázky

  c.1    Školení v oblasti vnitřní kontroly a řízení

  c.2    Mapování podnikatelských procesů

  c.3    Benchmarking

  c.4    Posouzení systémového vývoje

  c.5    Nastavení systémů sledování výkonnosti

  • Řízení jednotlivých zakázek (40–50%)
   • Plánování zakázek
    • Stanovení cílů/kritérií zakázky a finalizace rozsahu zakázky
    • Vytvoření plánu zakázky z hlediska zajištění identifikace klíčových rizik a z hlediska kontrolních a řídicích mechanismů
    • Provedení detailního rizikového ohodnocení každé auditované oblasti (prioritizace nebo hodnocení faktorů v oblasti rizik/řízení a kontroly)
    • Stanovení postupu zakázky a příprava pracovního programu zakázky
    • Určení úrovně personálního zabezpečení a zdrojů potřebných pro danou zakázku
    • Příprava harmonogramu auditních prací pro účinné využití času
   • Dohled nad zakázkou
    • Řízení / dohled nad jednotlivými zakázkami
    • Udržování užitečných vztahů, vytváření vazeb, a spolupráce s ostatními směrem k plnění společných cílů
    • Koordinace pracovních úkolů mezi členy auditního týmu v roli auditora odpovědného za projekt (auditor-in-charge)
    • Posouzení pracovní dokumentace
    • Vedení výstupní schůzky
    • Provedení hodnocení výkonnosti pracovníků účastnících se zakázky
   • Předávání výsledků zakázky
    • Zahájení úvodní komunikace s klienty zakázky
    • Předávání informací o průběžném postupu
    • Formulace doporučení, pokud je to vhodné
    • Příprava zprávy nebo jiného sdělení
    • Schválení zprávy
    • Určení příjemců zprávy
    • Získání stanoviska vedení k dané zprávě
    • Předání výsledků vhodným subjektům
   • Sledování výsledků zakázky
    • Identifikace vhodné metody pro sledování výsledků zakázky
    • Sledování výsledků zakázky a vhodný způsob následné kontroly prováděné interním auditem
    • Provedení následné kontroly a předání informací ohledně odpovědi vedení na doporučení interního auditu
    • Pravidelné předávání informací o záležitostech týkajících se auditu vyššímu vedení a orgánům společnosti
  • Rizika a kontrolní a řídicí mechanismy v oblasti podvodů (5–15%)
   • V průběhu plánování zakázky, zvážení možnosti rizika podvodu a identifikace běžných typů podvodů vyskytujících se v auditované oblasti
   • Určení, zda rizika v oblasti podvodu vyžadují zvláštní pozornost v průběhu provádění zakázky
   • Rozhodnutí, zda podezření ze spáchání podvodu vyžaduje provedení vyšetřování
   • Provedení procesní prověrky z hlediska zdokonalení kontrolních a řídicích mechanismů v oblasti prevence podvodů a doporučení změn
   • Provedení auditních testů pro detekci výskytu podvodu
   • Prosazování kultury obeznámenosti s oblastí podvodů a podpora předávání informací o odhalených podvodech
   • Provádění výslechů / postupy vyšetřování – Úroveň obeznámenosti (A)
   • Forenzní audity – Úroveň obeznámenosti (A)

  Část 3 – Znalosti Interního Auditu

  100 otázek | 2,0 hodiny (120 minut)

  Ověřovaná témata Části 3 nové zkoušky CIA zahrnují řízení a správu společnosti a podnikatelskou etiku; řízení rizik; organizační strukturu včetně podnikatelských procesů a rizik; komunikaci; principy řízení a vedení; informační technologie a kontinuitu podnikání; finanční řízení; a globální podnikatelské prostředí. Poznámka: Všechny položky obsažené v této části obsahu budou ověřovány na Úrovni obeznámenosti, pokud není níže uvedeno jinak.

  I. Řízení a správa společnosti / Podnikatelská etika (5–15%)

  • Principy řízení a správy společnosti / Organizace – Úroveň dokonalé znalosti (P)
  • Obezřetné postupy v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí
  • Společenská odpovědnost firem (CSR)

  II. Řízení rizik (10–20%) – Úroveň dokonalé znalosti (P)

  • Metody řízení rizik
  • Využití rizikových rámců v organizacích

  III. Organizační struktura / Podnikatelské procesy a rizika (15–25%)

  • Dopad různých organizačních struktur na rizika / kontrolu a řízení
  • Struktura (např. centralizovaná / decentralizovaná)
  • Typické procesy vyskytující se v různých fázích podnikání (např. nákup, prodej, řízení znalostí, řízení dodavatelského řetězce)
  • Analýza podnikatelského procesu (např. analýza toků a řízení úzkých míst, teorie omezení)
  • Postupy a pojmy řízení zásob
  • Elektronický převod peněz (EFT) / Elektronická výměna dat (EDI) / E-obchod
  • Cykly vývoje podnikání
  • Rámec Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO)
  • Outsourcing podnikatelských procesů

  IV. Komunikace (5–10%)

  • Komunikace (např. proces, organizační dynamika, dopady využívání počítačů)
  • Vztahy se zainteresovanými subjekty

  V. Principy řízení / vedení (10–20%)

  • Strategické řízení
   • Globální analytické postupy
    • Odvětvová strukturální analýza
    • Analýza konkurence
    • Signály trhu
    • Vývoj odvětví
   • Odvětvová prostředí
    • Konkurenční strategie související s:
     • Fragmentovanými odvětvími
     • Vznikajícími odvětvími
     • Upadajícími odvětvími
    • Konkurenční boj v globálním odvětvovém prostředí
     • Zdroje / překážky
     • Vývoj globálních trhů
     • Strategické alternativy
     • Trendy ovlivňující konkurenční boj
  • Strategické rozhodování
   • Analýza integračních strategií
   • Zvýšení kapacity
   • Vstup do nového druhu podnikání
  • Prognózování
  • Řízení jakosti (např. TQM, Six Sigma)
  • Analýza podporující rozhodování (Decision analysis)
 • Organizační chování
  • Organizační teorie (struktury a uspořádání)
  • Organizační chování (např. motivace, dopad pracovní náplně, odměny, časové plány)
  • Skupinová dynamika (např. odlišnosti, fáze vývoje, odlišné zájmové skupiny uvnitř organizace, účinnost)
  • Znalost procesů v oblasti lidských zdrojů (např. řízení individuální výkonnosti, dohled (supervize), zajištění / nábor pracovníků, rozvoj pracovníků)
  • Dopady různých stylů vedení na rizika / řízení a kontrolu
  • Výkonnost (produktivita, účinnost, atd.)
 • Řídicí dovednosti / Styly vedení
  • Vést, inspirovat, radit a podporovat, budování vazby k firmě a podnikatelská orientace
  • Vytváření skupinových synergií pro splnění společných cílů
  • Budování týmu a hodnocení týmové výkonnosti
 • Řízení konfliktů
  • Řešení konfliktů (např. soupeření, spolupráce a kompromis)
  • Vyjednávací dovednosti
  • Řízení konfliktů
  • Vyjednávání s přidanou hodnotou
 • Řízení projektů / Řízení změn
  • Řízení změn
  • Metody řízení projektů

VI.    IT / Kontinuita podnikání (15–25%)

 • Bezpečnost
  • Fyzická / systémová bezpečnost (např. firewally, řízení přístupu)
  • Ochrana informací (např. viry, důvěrné informace)
  • Autentizace prostřednictvím aplikací
  • Šifrování
 • Vývoj aplikací
  • Aplikace vyvíjené a spravované koncovými uživateli
  • Řízení změn
  • Metodika vývoje systémů
  • Vývoj aplikací
  • Vývoj informačního systému
 • Systémová infrastruktura
  • Pracovní stanice
  • Databáze
  • Rámce pro řízení a správu IT (např. eSAC, COBIT)
  • Oblasti provozu IT (např. provoz datového centra)
  • Software pro celopodnikové plánování zdrojů (ERP) (např. SAP R / 3)
  • Přenos / připojení dat, hlasu a síťové komunikace (např. LAN, VAN a WAN)
  • Server
  • Licencování software
  • Sálové počítače (mainframe)
  • Operační systémy
  • Webová infrastruktura
 • Kontinuita podnikání
  • Příprava pohotovostních plánů pro oblast IT

VII. Finanční řízení (10–20%)

 • Finanční účetnictví a finance
  • Základní pojmy a související principy finančního účetnictví (např. výkazy, terminologie, vztahy)
  • Středně pokročilé pojmy finančního účetnictví (např. dluhopisy, pronájmy, penze, nehmotný majetek, výzkum a vývoj)
  • Pokročilé pojmy finančního účetnictví (např. konsolidace, spolupracující osoby, transakce v cizí měně)
  • Analýza finančních výkazů (např. poměrové ukazatele)
  • Druhy zadlužení a druhy vlastního jmění
  • Finanční nástroje (např. deriváty)
  • Řízení hotovosti (např. oddělení finančního řízení)
  • Modely oceňování
  • Oceňování podniků
  • Oceňování zásob
  • Kapitálové rozpočtování (např. hodnocení nákladů na kapitál)
  • Daňové systémy (např. daňové úlevy, daň z přidané hodnoty)
 • Manažerské účetnictví
  • Obecné pojmy
  • Kalkulace nákladů (např. založená na činnostech [ABC], standardní)
  • Pojmy v oblasti nákladů (např. úplné náklady, variabilní, fixní)
  • Související náklady
  • Analýza náklady-objem-zisk
  • Transferové ceny
  • Účetnictví odpovědnostních středisek
  • Provozní rozpočet

VIII. Globální podnikatelské prostředí (0–10%)

 • Ekonomické / finanční prostředí
  • Rozdíly mezi globálním, mnohonárodním, mezinárodním a multilokálním prostředím
  • Požadavky pro vstup na globální trhy
  • Vytvoření organizační adaptability
  • Řízení školení a rozvoje
 • Kulturní / politické prostředí
  • Vyvážení globálních a lokálních požadavků
  • Globální myšlení (osobnostní charakteristiky/schopnosti)
  • Zdroje a postupy určené pro řízení složitých problémů a rozporů
  • Řízení multikulturních týmů
 • Právo a ekonomie — obecné pojmy (např. smlouvy)
 • Dopad vládní legislativy a regulace na podnikání (např. legislativa v oblasti obchodu)


Podrobnější informace o obsahu zkoušky najdete zde: ZDE.
Informace o cvičných testech najdete zde: ZDE.