Certifikace Mezinárodní certifikace CPE

CPE (Continuing Professional Education)

 • Hlášení se odevzdává každý rok za období od 1. ledna do 31. prosince
 • K nahlášení v systému CCMS je potřeba mít aktivní voucher, který vystavuje ČIIA na vyžádání. Vouchery je možné vystavit pouze do: (cca poloviny prosince, pro rok 2023 bude upřesněno)
 • Hlášení musí být odevzdáno v CCMS nejpozději 31. prosince.
 • Hlášení je pro členy zdarma, pro nečleny je zpoplatněno 120 USD (+ 21% DPH).
 • Veškeré podrobné informace najdete v Continuing Professional Education Policy.
 • Pokud není hlášení odevzdáno včas, přejde Vaše certifikace do stavu „Neaktivní – Grace Period“.

 

Od roku 2023 dochází ke změnám v CPE Reporting Policy, které schválila The IIA’s Professional Certifications Board (PCB):

Hlavní změny:

 • Všechny nadbytečné CPE hodiny (získané v průběhu jednoho kalendářního roku navíc nad rámec požadovaného počtu hodin) mohou být použity v následujícím kalendářním roce (maximálně může být přeneseno do dalšího roku 20 hodin pro CIA a 10 hodin pro ostatní certifikace).
 • Grace period (období, kdy je možné bezplatně zpětně doplnit neodevzdané hlášení za kalendářní rok) se prodlužuje na dobu 24 měsíců (místo dosavadních 12).
 • Od 1. ledna 2024 bude zrušena možnost obnovit certifikaci ze stavu Expired. To znamená, že pokud do uplynutí Grace Period (tedy 3 po sobě jdoucí roky) nebude odevzdáno žádné hlášení CPE bude certifikace nevratně zrušena. Zrušenou certifikaci nebude možné jakkoli obnovit, bude případně nutné projít znovu celým procesem certifikace a složit všechny zkoušky.

Pro podrobnější informace navštivte CPE Policy Changes for 2023.

 

INFORMACE O CPE

CPE představuje povinný systém soustavného vývoje a zdokonalování odborných znalostí a dovedností, které jsou nezbytným předpokladem pro úspěšný výkon profese.
Od všech certifikovaných je požadováno udržovat a průběžně zdokonalovat své znalosti a dovednosti, aby bylo zajištěno, že v dynamicky se rozvíjející profesi interního auditu nadále zůstávají kompetentními odborníky. Držitelé certifikátů Certified Internal Auditor® (CIA®), Certification in Control Self-Assessment® (CCSA®), Certified Government Auditing Professional® (CGAP®), Certified Financial Services Auditor® (CFSA®) a Certification in Risk Management Assurance® (CRMA®) musí pravidelně potvrzovat za svou osobu absolvování vyžadovaného počtu hodin průběžného vzdělávání. Je odpovědností každé certifikované osoby zajistit, aby hlášené hodiny CPE byly v souladu s pokyny stanovenými Radou IIA pro profesní certifikaci.

 

ROČNÍ HLÁŠENÍ CPE

Roční hlášení CPE se podává vždy za období od 1. ledna do 31. prosince. Hlášení CPE musí být odevzdáno v systému CCMS každý rok nejpozději 31. prosince.

V rámci hlášení potvrzujete, že:

 • jste za daný kalendářní rok získali celkem požadovaný počet hodin,
 • jste získali minimálně 2 hodiny z oblasti etiky,
 • vykonáváte svou činnost v souladu se Standardy
 • dodržujete Etický kodex IIA.

 

CPE HODINY

Pro držitele CIA platí, že praktikující interní auditoři hlásí 40 hodin ročně, nepraktikující hlásí 20 hodin ročně.

Pro držitele ostatních certifikací platí, že praktikující hlásí 20 hodin ročně, nepraktikující 10 hodin ročně.

Osoby na rodičovské dovolené nevykazují hodiny žádné, pokud doloží, že po celý rok nevykonávali pracovní činnost.

Pokud získáte za daný kalendářní rok více hodin, než je potřeba, můžete si je „ušetřit“ do příštího kalendářního roku (max. 20 hodin pro CIA, max. 10 hodin pro ostatní certifikace).

Jaké aktivity lze do hlášení CPE zahrnout a v jaké výši specifikuji přesně Continuing Professional Education Policy.

 

CPE AUDIT

Každá certifikovaná osoba by měla v souladu s požadavky CPE být schopna doložit nahlášené hodiny, a to prostřednictvím oficiálního certifikátu nebo potvrzení v podobě prohlášení pořadatele vzdělávací akce nebo personalisty/nadřízeného. Tato dokumentace se nepředkládá přímo s hlášením, ale až na vyžádání v případě, že certifikovaný bude vybrán daný rok pro CPE Audit. Taková dokumentace pak musí obsahovat zejména:

 1. Jméno absolvujícího.
 2. Název programu a/nebo popis jeho obsahu.
 3. Datum absolvování.
 4. Pořádající organizaci.
 5. Počet CPE hodin za dobu školení dle doporučení pořadatele kurzu.

Certifikovaní jsou povinni uchovat záznamy o nahlášených CPE hodinách a dokumentaci prokazující jejich získání minimálně po dobu 3 let.

 

Důsledky neodevzdání hlášení

Pokud není hlášení odevzdáno včas, přejde Vaše certifikace do stavu „Neaktivní – Grace Period“. Osoba s neaktivní certifikací nesmí nikde uvádět svůj titul ani se certifikací jakkoli prezentovat. Certifikaci je možné obnovit zpětným doplněním neodevzdaných hlášení CPE. V případě nedostatku hodin za daný kalendářní rok je možné získat hodiny v následujícím kalendářním roce a hlášení jimi doplnit. Tyto hodiny pak ale nesmí být znovu uplatněny v následujícím hlášení. Pokud není po dobu 24 měsíců odevzdáno ani jedno hlášení, bude Grace Period ukončena a certifikace nevratně zrušena bez možnosti obnovení.