Vzdělávání Dlouhodobé vzdělávání Akademie Risk Managementu (ARM) Program

Program

I. BLOK - Znalosti a dovednosti RM

pondělí
9:00 - 16:00

Dr. Antonín Šenfeld, CIA (AXA ČR)


Témata:

PŘEHLED CÍLŮ, RÁMCŮ A PROCESŮ RM

 • Pojem rizika. Cíle RM. Přednosti RM. Klasifikace rizik.
 • Komplexní řízení rizik (ERM).
 • Regulatorní základna RM.
 • Rámce RM a jejich využití při hodnocení vyspělosti RM:
  • ISO 31000
  • COSO ERM (2017)
 • Složky ERM.
 • Strategie řízení rizik, rizikový apetit, riziková kapacita a tolerance.
 • Organizační začlenění RM, role aktérů RM.
 • RM vs. IA.
 • Prvky cyklu RM dle ISO 31000.
 • Kultura RM, komunikace o RM, dokumentace RM, IT podpora RM.
 • Trendy RM.
 • STD 2120 - Hodnocení účinnosti RM procesů - přesunout do hodnocení RM ze strany IA.
úterý
9:00 - 12:00

doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., MBA (EY)

Témata:

JEDNOTLIVÉ KROKY CYKLU RM PODROBNĚJI - IDENTIFIKACE, ANALÝZA RIZIK

 • Postupy a zdroje identifikace rizik, praktické příklady
  • Náplň a zdroje identifikace rizik
  • Celofiremní proces a techniky identifikace rizik
  • Katalog rizik a jeho realizace
  • "Černé labutě"
 • Analýza rizik s praktickými příklady
  • Určení zdrojů / faktorů rizik, dílčí rizika
  • Motýlkový diagram, strom příčin a následků
  • Analýza procesních rizik
  • Analýza "Co by kdyby", scénáře a závislosti rizik
úterý
13:00 - 16:00

doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., MBA (EY)

Témata:

JEDNOTLIVÉ KROKY CYKLU RM PODROBNĚJI - KLASIFIKACE, VYHODNOCENÍ A OŠETŘENÍ RIZIK

 • Hlavní a doplňkové druhy klasifikace, cíle, kritéria a škály
 • Vyhodnocení a měření významnosti rizik s praktickými příklady
  • Rekapitulace pojmů rizikový apetit, kapacita, tolerance
  • Kvalitativní měření rizik, mapy rizik, expertní hodnocení
  • Kvantitativní měření rizik, simulační techniky, Monte Carlo
  • Vícekriteriální vyhodnocení významnosti rizik
 • Postupy ošetření (zvládání) rizik s praktickými příklady
  • Taktiky možných zvládání rizik
  • Motýlkový diagram - využití v návrhu opatření
  • Opatření pro zvládání rizik (preventivní a následná, černé labutě)
  • Opatření pro projektová rizika

středa
9:00 - 12:00


Ing. Marek Mádl
Témata:

POSTUPY KVANTIFIKACE A VYBRANÁ OPERAČNÍ RIZIKA - RM POSTUPY A PRINCIPY KVANTIFIKACE HLAVNÍCH DRUHŮ RIZIK

 • Operační riziko, korelace několika operačních rizik mezi sebou
 • Kreditní riziko
 • Tržní riziko
 • Riziko likvidity
 • Koncept kapitálové přiměřenosti a regulatorní rámce (Basel II a Solvency II).
 • Obecné metody měření rizik (tržní, kreditní, operační).
 • Regulatorní rámec (Basel II a Solvency II).
středa
13:00 - 16:00

Ing. Radek Ščotka, MBA (Argeus)

Témata:

PPOSTUPY KVANTIFIKACE A VYBRANÁ OPERAČNÍ RIZIKA - PRAKTICKÉ PŘÍKLADY VYHODNOCENÍ VYBRANÝCH OPERAČNÍCH RIZIK

 • Možné příklady:
  • Podvod v nákupním oddělení.
  • Výpadek IT systémů.
  • Porušení regulatorních omezení.
  • Ukazatele rizika (KRI), Lead a lag indikátory
  • Motýlkový diagram rizika
  • Mainelliho typy KRI
  • Příklady využití KRI
   • Rizika cyklu vývoje software - nová položka CRMA sylabu 2021.
čtvrtek
9:00 - 12:00

Ing. Jan Chmelík, CIA (Česká spořitelna)
TTémata:

PRINCIPY VNITŘNÍ KONTROLY A ŘÍZENÍ:

 • Řídicí a kontrolní systém (ŘKS) a jeho vazba na RM.
 • Regulatorní rámce IC.
 • COSO IC rámec.
 • 3LOD.
 • Typy kontrol.
čtvrtek
13:00 - 14:00
Ing. Jan Chmelík, CIA (Česká spořitelna)
Témata: AKTUALIZACE 2019 - Praktické aspekty provádění sebehodnocení rizik a kontrolních a řídicích mechanismů (RCSA)
čtvrtek
14:00 - 16:00
Dr. Antonín Šenfeld, CIA (AXA ČR)
Témata:

REKAPITULACE A PROHLOUBENÍ VYBRANÝCH TÉMAT

 • Monitoring rizik
  • KRI, pojmy riziková kapacita, rizikový apetit, riziková tolerance.
  • Sledování ztrát vyplývajících z rizik.
 • Psychologické aspekty hodnocení a vnímání rizik.
 • Add reference to Financial services practice guides: auditing model, conduct credit and liquidity risk.
 • Sobel - IAs role in Risk Management - zadarmo white paper pro členy IIA
 • Test základních pojmů
 • Zadání domácího úkolu - případové studie - identifikace, analýza a vyhodnocení vybraného typu konkrétního operačního rizika (Potřeba připravit).


II. BLOK - Ujišťovací a poradenské řinnosti v RM

pondělí
9:00 - 10:30


Dr. Antonín Šenfeld, CIA (AXA ČR)

Témata:

PORADENSKÁ ROLE INTERNÍHO AUDITU V OBLASTI RM

 • Požadavky Standardů na poradenské zakázky.
 • Hlavní typy poradenských zakázek v oblasti RM a jejich náplň.
pondělí
10:30 - 12:00
Ing. Simona Székelyová, MBA (NAKIT)
Témata:

RM V PROSTŘEDÍ STÁTNÍ SPRÁVY:

 • Normy upravující rízení rizik ve státní správě.
 • Rizika ve státní správě.
 • Indikativní seznam rizik v rámci operačních programů.
 • Rizika strukturálních fondů a dotací.
 • Řízení korupčních rizik.
pondělí
13:00 - 16:00

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Témata:

POSTUPY KOMUNIKACE A FACILITACE
 • Techniky kladení otázek a nejčastější chyby při naslouchání.
 • Postupy účinného přesvědčování.
 • AKTUALIZACE 2019 - Facilitace provádění sebehodnocení rizik.
úterý
9:00 - 12:00

Ing. Radek Ščotka, MBA (Argeus)

Témata:

UJIŠŤOVACÍ ROLE INTERNÍHO AUDITU V OBLASTI RM

 • Ujišťovací role IA v RM, vhodné, nevhodné role - vějíř - překryv s AŠ.
 • Hlavní typy ujišťovacích zakázek v oblasti RM.
  • Hodnocení podávání zpráv o rizicích.
  • Ujištění o procesu vyhodnocení rizik.
  • Ujištění o postupech řízení rizik.
  • IG 2010
  • Practice Guide: Developing a Risk-based IA plan
 • Vzorový program RM auditu.
  • NEW: Practice Guide: Assessing the Risk Management Process - náhrada PG Assessing the adequacy of RM using 31000.
 • Přístupy pro hodnocení:
  • Procesní prvky.
  • Klíčové principy.
  • Model vyspělosti.
 • PG COORDINATING RISK MANAEMENT AND ASSURANCE.
 • Zpětná vazba k případové studii z I. bloku.

úterý
13:00 - 16:00


Dr. Antonín Šenfeld, CIA (AXA ČR)

Témata:

REKAPITULACE A PROHLOUBENÍ VYBRANÝCH TÉMAT

 • Informace o zkoušce CRMA.
 • Test.
 • Prostor pro dotazy a témata účastníků.