Vzdělávání Dlouhodobé vzdělávání Akademie Risk Managementu (ARM) Program

Program

I. BLOK - Znalosti a dovednosti RM
30. 9. - 3. 10. 2019

pondělí 30.9.
9:00 - 16:00

Dr. Antonín Šenfeld, CIA (AXA ČR)

Témata:

ZÁKLADNÍ CÍLE, RÁMCE, SLOŽKY A PROCESY RM. IDENTIFIKACE, KLASIFIKACE A ANALÝZA RIZIK

 • Pojem rizika.
 • Přehled rámců RM a jejich využití při hodnocení vyspělosti RM: COSO, ISO 31000, AS/NZS 4360:2004, SOX 404.
 • Přijatelná úroveň rizika a riziková tolerance.
 • Metody identifikace, klasifikace a analýzy rizik.
úterý 1.10.
9:00 - 12:00

Ing. Radek Ščotka, MBA (Argeus)

Témata:

PRAKTICKÉ ASPEKTY FUNGOVÁNÍ RM V RŮZNÝCH ORGANIZACÍCH

 • Základní přehled subjektů zainteresovaných na RM. Organizační začlenění RM.
 • Příklady fungování RM v různých typech organizací.
 • Rizika outsourcovaných činností.
 • Praktické příklady analýzy rizik.
úterý 1.10.
13:00 - 16:00

Doc. Ing. Jiří Dudorkin (EY)

Témata:

HODNOCENÍ, PRIORITIZACE A ZVLÁDÁNÍ RIZIK
EXTERNÍ KONTEXT

 • Hlavní techniky hodnocení a prioritizace rizik, mapa rizik.
 • Postupy zvládání rizik.
 • Externí vlivy (kontext) v řízení rizik (faktory, trendy, scénáře, zainteresované strany).

středa 2.10.
9:00 - 16:00


Ing. Mgr. Václav Novotný (ARM)
Témata:

RM JAKO SOUČÁST STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI, POSTUPY MĚŘENÍ RIZIK

 • Měření rizik - přehled nezbytné matematiky a statistiky.
 • Obecné metody měření rizik (tržní, kreditní, operační).
 • Regulatorní rámec (Basel II a Solvency II).
čtvrtek 3.10.
9:00 - 12:00

Ing. Jan Chmelík, CIA (Česká spořitelna)

Témata:

PRINCIPY VNITŘNÍ KONTROLY A ŘÍZENÍ

 • Řídicí a kontrolní systm (ŘKS) a jeho vazba na RM.
 • Modely a komponenty ŘKS.
 • AKTUALIZACE 2019 - Praktické aspekty provádění sebehodnocení rizik a kontrolních a řídicích mechanismů (RCSA)
čtvrtek 3.10.
13:00 - 16:00

Dr. Antonín Šenfeld, CIA (AXA ČR)
TTémata:

REKAPITULACE A PROHLOUBENÍ VYBRANÝCH TÉMAT

 • Reporting, KRI, pojmy riziková kapacita, rizikový apetit, riziková tolerance.
 • Sledování ztrát vyplývajících z rizik.
 • Psychologické aspekty hodnocení a vnímání rizik.
 • Test, zadání domácího úkolu - případové studie.


II. BLOK - Ujišťovací a poradenské řinnosti v RM
10. - 11. 10. 2019

čtvrtek 10.10
9:00 - 10:30

Dr. Antonín Šenfeld, CIA (AXA ČR)

Témata:

PORADENSKÁ ROLE INTERNÍHO AUDITU V OBLASTI RM

 • Požadavky Standardů na poradenské zakázky.
 • Hlavní typy poradenských zakázek v oblasti RM a jejich náplň.
čtvrtek 10.10
10:30 - 12:00
Ing. Simona Székelyová, MBA (NAKIT)
Témata:

RM V PROSTŘEDÍ STÁTNÍ SPRÁVY:

 • AKTUALIZACE 2019 - Specifika RM v segmentu státní správy
čtvrtek 10.10.
13:00 - 16:00

Ing. Hana Ondrušková

Témata:

POSTUPY KOMUNIKACE A FACILITACE
 • Techniky kladení otázek a nejčastější chyby při naslouchání.
 • Postupy účinného přesvědčování.
 • AKTUALIZACE 2019 - Facilitace provádění sebehodnocení rizik
pátek 11.10.
9:00 - 12:00

Ing. Radek Ščotka, MBA (Argeus)

Témata:

UJIŠŤOVACÍ ROLE INTERNÍHO AUDITU V OBLASTI RM

 • Hlavní typy ujišťovacích zakázek v oblasti RM.
 • Zpětná vazba k případové studii z I. bloku.
 • Modely vyspělosti RM a jejich praktické využití.

pátek 11.10.
13:00 - 16:00


Dr. Antonín Šenfeld, CIA (AXA ČR)

Témata:

REKAPITULACE A PROHLOUBENÍ VYBRANÝCH TÉMAT

 • Informace o zkoušce CRMA.
 • Test.
 • Prostor pro dotazy a témata účastníků.