Vzdělávání Dlouhodobé vzdělávání Akademie Corporate Compliance (ACC) Program

Program

I. BLOK

pondělí
9:00 - 12:00

Mgr. Filip Vančo (Home Credit )

Témata:

COMPLIANCE A ŘÍZENÍ ORGANIZACE

 • Využití compliance v rámci řídicího akontrolního systému a z pohledu legislativy:
  Etika a integrita, cíl ŘKS dle COSO, corporate governance, regulace dle oborů
 • Co, kdo a jak dělá při řízení rizika nesouladu, identifikaci, hodnocení a řízení:
  Role RM, OM, IA, MANAGEMENTU
pondělí
13:00 - 16:00

Ing. Věra Mazánková (Česká národní banka)

Témata:

COMPLIANCE OČIMA REGULÁTORA FINANČNÍHO TRHU

 • Pilíře regulace compliance na finančním trhu:
  Regulatorní pojetí a vymezení compliance
  Vnitřní působnosti, usporádání a procesy při zajišťování compliance očima regulátora
  Střípky z dohledové praxe
úterý
9:00 - 12:00

JUDr. Vladimír Valenta (ČEZ)

Témata:

COMPLIANCE OČIMA COMPLIANCE OFFICERA

 • Role compliance v internal governance, compliance jako funkce vnitří kontroly ke zvládání rizik nesouladu, institucionální pokrytí compliance v různých typech organizací
  Pojetí a vymezení compliance v soukromém sektoru a finančních institucích
  Organizační uspořádání a požadavky na zajišťování compliance, hodnocení a reporting

úterý
13:00 - 16:00


Mgr. Filip Zelingr (Letiště Praha)

Témata:

COMPLIANCE A ŘÍZENÍ RIZIK

 • COMPLIANCE A JEHO ZAOJENÍ DO ŘÍZENÍ RIZIK V ORGANIZACI, IDENTIFIKACE A ANALÝZA RIZIK
  Compliance risk managementu, zabezpečení legislativních a regulatorních požadavků, řízení střetu zájmů, úloha compliance v oblasti fraud prevention
středa
9:00 - 12:00

Ing. Tereza Kubínová, CFE (EY)

Témata:

COMPLIANCE A TRESTNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST FIREM V PRAXI

 • Vymezení problematiky trestněprávní odpovědnosti firem v České republice
 • Legislativní rámec a zkušenosti s trestněprávní odpovědností v zahraničí:
  Americký zákon Foreign Corrupt Practices Act, britský UK Bribery Act a známé kauzy
 • Aktuální trendy trestněprávní odpovědnosti v České republice - statistiky a případy z praxe
 • Nástroje předcházení možným trestním postihům firem

II. BLOK

středa
9:00 - 12:00

JUDr. Anna Stejskalová (Česká spořitelna)

Témata:

COMPLIANCE A VNITŘNÍ PŘEDPISY

 • Soustava vnitřních předpisů:
  Úloha vnitřních předpisů v organizaci z pohledu compliance, optiámlní nastavení a udržování soustavy předpisů
 • Proškolování, informace a reporting o předpisech:
  Zásady compliance v oblasti práce s vntřními předpisy
středa
13:00 - 16:00

Ing. Jaroslav Chlouba (Pojišťovna VZP)

Témata:

COMPLIANCE KONTROLY ZÁSAD A POSTUPŮ

 • Zajišťování kontrol compliance:
  Nastavení odpovědnosti za dodržování vnitřních předpisů,průběžné compliance kontroly, formalizace jejich zajišťování
čtvrtek
9:00 - 12:00

Ing. Rodan Svoboda, CIA, CRMA (Eurodan)

Témata:

COMPLIANCE AUDIT ŘÍZENÍ COMPLIANCE RIZIK

 • Vymezení compliance auditu, co vše z compliance je možné auditovat:
  Compliance audit jako jeden z typů auditů, předcházení riziku nesouladu dodržování předpisů, aplikace pro pravidelné ověřování regulovaných systémů (např. GDPR)

čtvrtek
13:00 - 16:00


Ing. Petr Grešl (Rogit)

Témata:

COMPLIANCE AUDIT OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ SOULADU

 • Nástroje a techniky pro provádění auditů operací compliance:
  Běžné využívané formuláře, automatizovaná podpora testování souladu
pátek
9:00 - 12:00
JUDr. Jiří Heneberk (Compllex)
VÝKON COMPLIANCE V PRAXI
 • Zásady a postupy zajišťování funkce compliance, praktické zkušenosti ze zajišťování compliance v různých typech organizací (finanční instituce, soukromý sektor, veřejný sektor, farmacie)
  Inspirace dle zkušeností lektora, zavádění a výkon s využitím outsourcingu, co-sourcingu
Závěrečný test