Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu

Nový

7.6.2024 - 7.6.2024
variabilní symbol: 24135

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen pro všechny tzv. „povinné osoby“ dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákon), a jejich zaměstnance zodpovědné za dodržování povinností vyplývajících z tohoto zákona a z dalších souvisejících předpisů.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a s povinnostmi, které jim ukládá AML zákon v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Důraz bude kladen nejen na výklad dotčených povinností, ale také na příklady z praxe, kde a jak se tyto povinnosti uplatní. Pozornost bude věnována také otázce rizik a jejich hodnocení ve vztahu ke klientům, obchodům a geografickým faktorům. V rámci této problematiky budou účastníci blíže seznámeni s institutem politicky exponované osoba a vysoce rizikové třetí země.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Co představuje praní špinavých peněz a jeho fáze, příklady z praxe.
  • Právní úprava v této oblasti a základní pojmy.
  • Činnost a role Finančního analytického úřadu.
  • Povinné osoby dle AML zákona a jejich hlavní povinnosti, zejména identifikace a kontrola klienta, neprovedení obchodu, oznamování podezřelých obchodů.
  • Přestupková odpovědnost a praktické příklady porušení některých povinností.
  • Novela AML zákona.
  • Nadcházející hodnocení ČR v této oblasti a jeho případné dopady.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
Ing. Mgr. Magdaléna Plevová

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)

Přihlásit se