Povinné osoby a jejich povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora

Aktualizováno

29.11.2024 - 29.11.2024
variabilní symbol: 24311

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen pro všechny tzv. „povinné osoby“ dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákon), a jejich zaměstnance zodpovědné za dodržování povinností vyplývajících z tohoto zákona a z dalších souvisejících předpisů.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a s povinnostmi, které jim ukládá AML zákon v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora, kterým je Finanční analytický úřad a Česká národní banka. Důraz bude kladen nejen na výklad dotčených povinností, ale také na příklady z praxe, kde a jak se tyto povinnosti uplatní. Pozornost bude věnována také otázce rizik a jejich hodnocení ve vztahu ke klientům, obchodům a geografickým faktorům. V rámci této problematiky budou účastníci blíže seznámeni např. s institutem politicky exponované osoby, vysoce rizikové třetí země a provazbou na mezinárodní sankce. V neposlední řadě bude pozornost věnována nové právní úpravě účinné od května 2024 a chystaným velkým změnám v AML legislativě na evropské a vnitrostátní úrovni.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Co představuje praní špinavých peněz a jeho fáze, příklady z praxe.
  • Právní úprava v této oblasti a základní pojmy.
  • Činnost a role Finančního analytického úřadu.
  • Povinné osoby dle AML zákona a jejich hlavní povinnosti, zejména identifikace a kontrola klienta, neprovedení obchodu, oznamování podezřelých obchodů.
  • Přestupková odpovědnost a praktické příklady porušení některých povinností.
  • Novela AML zákona.
  • Připravované změny v AML legislativě – evropský AML balíček a chystaná novela AML zákona.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
Ing. Mgr. Magdaléna Plevová

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)

Přihlásit se