Komplexní řízení rizik od A do Z

5.12.2023 - 5.12.2023
variabilní symbol: 23314

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Vedoucí pracovníci / interní auditoři / manažeři / koordinátoři / vlastníci / analytici rizik a zájemci z podniků i veřejné správy potřebující koncentrovaný přehled moderní praxe řízení rizik s řadou praktických příkladů.

CÍL SEMINÁŘE

Podat ucelený přehled současné praxe komplexního řízení rizik, tj. celý rámec řízení rizik. Uvést praktické ukázky a případové studie úspěšné praxe řízení rizik jak v podnicích, tak ve veřejné správě. Předat dlouhodobé zkušenosti z mnoha úspěšných projektů z oblasti řízení rizik (analýza, návrh, implementace a audit systému řízení rizik

OBSAH SEMINÁŘE

• Základní pojmy, historie vzniku, podněty, přínosy a požadavky (např. zákonné).
• Komplexní přístup k řízení rizik a jeho součásti.
• Současné standardy nejlepší praxe řízení rizik, terminologie, klasifikace.
• Strategie, principy a politika řízení rizik v podnicích a veřejné správě.
• Organizace řízení rizik a její praktická realizace, styčné body a spolupráce s IA.
• Cyklický průběh a fáze (postupy) řízení rizik, hlavní procesy a činnosti.
• Identifikace rizik v praxi (zdroje, postup, techniky). Katalog rizik. Praktický příklad.
• Analýza rizik a jejich faktorů (zdrojů, příčin atd.), závislost rizik.
• Hodnocení a měření významnosti rizik (kritéria, stupnice, základní metody).
• Mapa rizik a její sestavení. Příklad mapování rizik – podnik / veřejná správa.
• Taktiky a postupy zvládání (zajišťování) rizik, návrh a realizace opatření.
• Monitorování a vykazování, výkazy, postupy a evidence, funkce včasného varování, časový průběh cyklu řízení rizik – příklad souhrnného výkazu z praxe.
• Řízení specifických rizik a jejich integrace.
• Přehled IT podpory a softwaru, zálohování a přístup, praktické ukázky.
• Dokumentace o řízení rizik (směrnice, manuály, jednací řády atd.).
• Komunikace o řízení rizik, plán komunikace (příklad z praxe), vzdělávání.
• Kultura řízení rizik v organizaci a její rozvoj, potlačení „rizikového“ chování.
• Doporučený postup pro dosažení špičkové úrovně řízení rizik.
• Audit a hodnocení dosažené úrovně komplexního řízení rizik – ukázka z praxe.
• Praktické zkušenosti z realizovaných projektů – klíčové faktory úspěchu a hlavní překážky implementace, časté mýty a bludy o rizicích.
• Doplňkové aktuální informace ke komplexnímu řízení rizik.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., MBA

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 900,- Kč bez DPH (3 509,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 700,- Kč bez DPH (4 477,- Kč s DPH)

Přihlásit se