IPPF

Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu

Souhrn závazných směrnic stanovených mezinárodními technickými výbory  IIA.

Závazné směrnice se skládají ze dvou kategorií:

Povinné směrnice: je vyžadován soulad s těmito směrnicemi; tyto směrnice byly důkladně připraveny a následně podrobeny veřejnému připomínkovému řízení. Pro profesní praxi interního auditu je nezbytný soulad s principy stanovenými v povinných směrnicích.

 • Definice interního auditu
 • Etický kodex
 • Mezinárodní Standardy profesní praxe interního auditu

Důrazně doporučené směrnice: je důrazně doporučen soulad s těmito směrnicemi a tyto směrnice jsou podporovány IIA. Popisuji postupy účinného zavaděni Definice interního auditu, Etického kodexu a Mezinárodních Standardů pro profesní praxi interního auditu vydanými IIA (dále Standardů).

 • Stanoviska
 • Doporučení pro praxi
 • Praktické pomůcky
PRVEK DEFINICE
Definice Definice interního auditu obsahuje základní cíl, charakter a rozsah působnosti interního auditu.
Etický kodex Etický kodex obsahuje základní zásady a předpoklady chováni jednotlivců nebo organizaci při výkonu interního auditu. Popisuje minimální požadavky kladené
na postoje a modely chovaní, nestanovuje však konkrétní požadované činnosti.
Mezinárodní Standardy pro profesní praxi interního auditu (Standardy) Standardy jsou založeny na základních zásadách a poskytují rámec pro výkon interního auditu a jeho podporu. Struktura Standardů zahrnuje Základní standardy, Standardy pro výkon a Prováděcí standardy. Standardyjsou souborem závažných požadavků skládajících se ze:>
 • Základních požadavků kladených na profesní praxi interního auditu a na hodnoceni účinnosti jeho výkonu. Tyto požadavky jsou aplikovatelné mezinárodně jak na fyzické, tak i na právnické
  osoby.
 • Interpretací, které vysvětluji pojmy nebo pojetí použité v jednotlivých požadavcích.
  Pro správné pochopeni a používaní Standardůje nezbytné se řídit jak jednotlivými požadavky, tak i jejich interpretacemi. Standardypoužívají řadu pojmů, jimž byl přiřazen specificky význam, který je uveden ve Vykladu pojmů.
Stanoviska (Position Papers) Stanoviska napomáhají Širokému okruhu zainteresovaných stran, včetně stran mimo profesi interního auditu, při pochopeni důležitých záležitostí týkajících se řízení a správy společnosti, rizik a kontrolního a řídicího systému. Dále napomáhají vymezeni souvisejících rolí a odpovědnosti interního auditu.
Doporučení pro praxi (Praktice Advisories) Doporučeni pro praxi obsahují přístupy, metodiky a úvahy, nikoli však podrobné procesy a postupy. Jsou vodítkem, které by mělo napomáhat interním auditorům při aplikaci Etického kodexu a Standardůa při prosazování správných postupů. Zahrnují postupy týkající se oblasti problémů v mezinárodním, národním nebo odvětvovém měřítku, určitých typů zakázek a právních či regulatorních otázek.
Praktické pomůcky (Praktice Guides) Praktické pomůcky jsou podrobnými postupy určenými pro provádění činnosti interního auditu. Zahrnují podrobné procesy a postupy, jako např. nástroje a metody, plány a postupná řešeni, včetně příkladů jejich výstupů.