ČIIA Dokumenty Nominační proces

Nominační proces Českého institutu interních auditorů

 1. Cíle nominačního procesu

  • 1.1. Nominační proces definuje jednoznačná pravidla navrhování kandidátů do Rady ČIIA s cílem zprůhlednit tento postup.
  • 2.1. Nominační proces žádným způsobem neovlivňuje přímé navrhování kandidátů do orgánů ČIIA tak, jak je to zakotveno ve 1.3. Volebním řádu Sněmu ČIIA (§ 4, odst. 3).
  • 3.1. Nominační proces neupravuje žádným způsobem navrhování kandidátů do Kontrolní komise ČIIA ani do Čestného prezidia ČIIA.

 

 1. Hlavní prvky a zásady nominačního procesu

  • 2.1. Návrhy na volbu do Rady ČIIA může podávat každý člen ČIIA či kterýkoli orgán ČIIA.
  • 2.2. Návrhy jsou shromažďovány a projednávány Nominačním výborem. Každý návrh obsahuje zdůvodnění návrhu, krátký profesní životopis navrhovaného, vizi navrhovaného o jeho/jejím působení v Radě ČIIA a jeho souhlas s navržením a další požadavky dle Volebního řádu Sněmu ČIIA uvedené v § 3. Pokud jde o návrh znovuzvolení člena Rady (tj. volbu na další funkční období) je oprávněn úřadující prezident k návrhu připojit informace o činnosti člena Rady v uplynulém funkčním období. Takto shromážděné návrhy tvoří tzv. kandidátní listinu.
  • 2.3. Kandidátní listinu, kterou z podaných návrhů vytvoří Nominační výbor, schvaluje Rada. Nominační výbor a Rada odpovídají za to, že kandidátní listina bude oznámena členům ČIIA prostřednictvím kanceláře ČIIA vhodným způsobem (mail, webové stránky), nejméně 15 dnů před konáním volby.
  • 2.4. V souladu se Stanovami ČIIA o zvolení kandidátů navržených Radou rozhodují příslušné orgány ČIIA.

 

 1. Nominační výbor

  • 3.1. Nominační výbor má klíčovou úlohu v procesu nominace.
  • 3.2. Dohlíží na oznámení možnosti podávat návrhy na kandidáty členům ČIIA.
  • 3.3. Shromažďuje a projednává podané návrhy na obsazované pozice.
  • 3.4. Nominační výbor se skládá z past-prezidentů ČIIA Ivo Středy, Vladimíra Valenty, Bohuslava Podušky, Pavla Váchy, Petra Vobořila a z úřadujícího prezidenta. Tito členové jsou schvalováni Radou znovu pro každé nominační období.
  • 3.5. Nominační výbor sestaví návrh kandidátní listiny, kterou předloží Radě. Přílohou návrhu kandidátní listiny je seznam všech návrhů, které byly Nominačnímu výboru předloženy.

 

 1. Úloha a postavení Rady ČIIA v procesu nominace

  • 4.1. Rada, v souladu s jejím postavením, projedná návrh kandidátní listiny a schválí její konečnou podobu.
  • 4.2. Tento návrh je předložen příslušnému orgánu ČIIA k volbě.

 

 1. Úloha a postavení členů ČIIA v procesu nominace

  • 5.1. Člen ČIIA má právo předkládat své návrhy na kandidáty Nominačnímu výboru.

 

 1. Závěrečná usnesení

  • 6.1. Nominační proces nabývá účinnosti jeho přijetím Radou dne 14. 1. 2016.
  • 6.2. Změny v nominačním procesu podléhají schválení Rady.

 

V Praze, dne 14. 1. 2016

Rada ČIIA


Ke stažení: