Členství

PODMÍNKY ČLENSTVÍ

Kdo se může stát členem ČIIA?

Členem Českého institutu interních auditorů může být fyzická i právnická osoba, která má zájem podílet se na rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování interního auditu. Fyzická osoba je individuálním členem, právnická osoba je skupinovým členem. Pro účely výkonu svých členských práv a povinností určí právnická osoba jednu nebo více fyzických osob jako své zástupce, zpravidla z řad svých zaměstnanců, z nichž každý má stejné postavení jako individuální člen. Kromě řádných členů působících v profesi interní auditor se mohou jako přidružení členové zapojit i zástupci profesí příbuzných a z akademické oblasti. V odůvodněných případech může ČIIA do svých řad přijmout rovněž čestné členy, kteří se významně podílejí na podpoře interního auditu v České republice. Přijímání nových členů se uskutečňuje na základě písemné žádosti - Přihlášky, projednané a odsouhlasené Radou institutu.

Povinnosti a práva členů ČIIA

Členství v ČIIA je podmíněno závazkem:
respektovat Etický kodex a Standardy pro profesionální činnost ČIIA platit řádně členské příspěvky ve stanovené výši a termínu dodržovat stanovy a další vnitřní pravidla, schválená a vydaná orgány Institutu
S členstvím je spojeno právo:
účastnit se Sněmu, vyjadřovat se ke všem projednávaným věcem a uplatnit na něm své hlasovací právo být volen do orgánů Institutu

Výši členských příspěvků stanovuje Příspěvkový řád ČIIA.


Co ČIIA nabízí?

 • Nabízíme širokou škálu jednodenních vzdělávacích seminářů a workshopů zaměřených na otázky zřizování a působení útvarů auditu, zvyšování odborné úrovně auditorů, bezpečnosti informací, řídící systémy, bezpečnost IT, účetnictví, daňové zákony, apod.
 • Máte možnost složení zkoušky k získání mezinárodně uznávaného titulu CIA (Certified Internal Auditor), který je známkou odborné kvalifikace pro oblast zásad a praktického uplatnění interního auditu a slouží v současné době jako nejvýznamnější mezinárodní uznání pro interní auditory. Nabízíme Vám možnost zapojit se do programu IIA k získání certifikátu CIA a vstoupit tak do řad 30 000 držitelů CIA po celém světě a na vlastní osobě si vyzkoušet, jak rozdílné možnosti může pro Vám získání certifikátu CIA znamenat.
 • K získání titulu CIA Vám může pomoci i další produkt, který Vám nabízíme - dlouhodobý systém vzdělávání zaměřený na rozvoj profese interního auditu. Školení zahrnuje 320 hodin výuky v 8 jednotýdenních cyklech po dobu dvou let. Každý cyklus zahrnuje témata sestavená ze čtyř částí zkoušek CIA.
 • Veřejné a státní správě nabízíme řadu akreditovaných jednodenních školení a akreditované kursy: "Základní kurs" a "Atestační kurs". Základní kurs probíhá v rámci jednotného systému přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit a je uznán MŠMT jako rekvalifikační pro profesi interního auditora ve veřejné správě.
 • Atestační kurs je koncipován jako navazující vzdělávání se specializací na ucelené tématické bloky finančního řízení k funkčnosti jeho kontrolních mechanismů a nejlepších zkušeností při výkonu jednotlivých druhů interního auditu.
 • V roce 2003 jsme pro všechny zájemce zřídili i pobočku v Brně, kde se konají jednodenní semináře, základní a atestační kursy a klubové večery.
 • Časopis "Interní auditor", který se zabývá aktuálními otázkami ze světa interního auditu a financí.
 • Setkávání interních auditorů a vzájemnou výměnu informací a zkušeností při příležitosti pravidelně pořádaných fór , klubových večerů a národních konferencí.
 • Zprostředkujeme Vám kontakty s významnými zahraničními odborníky z oboru interního auditu.
 • Vydáváme odborné publikace o interním auditu a Standardy pro profesní praxi.
 • Delegujeme vybrané interní auditory z ČR do pracovních orgánů mezinárodních institucí pro oblast interního auditu.


STAŇTE SE ČLENEM ČIIA

Výhody Základního členského příspěvku

 • Členství v ČIIA Vám přinese komplexní informace o nových trendech v IA prostřednictvím pravidelných e-mailových novinek, časopisu a webu.
 • Výběr z řady odborných publikací, z nichž většina je všem členům v rámci členství poskytována zdarma. Zajišťujeme Vám odborný překlad do češtiny aktuálního znění Mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu a Doporučení pro praxi, které jsou součástí Mezinárodního rámce profesní praxe interního auditu. Tuto publikaci poskytujeme všem členům zdarma. Dále umožňujeme svým členům účastnit se celosvětového připomínkového řízení a ovlivňovat tak podobu Standardů.
 • Budete mít možnost účastnit se klubových večerů, fór, kulatých stolů a konferencí, kde jsou prezentovány nejzajímavější trendy v IA.
 • Poskytneme Vám slevy na pořádané kurzy, certifikaci a konferenci.
 • Bezplatně obdržíte odbornou členskou literaturu, čtyřikrát ročně časopis Interní auditor a dvakrát ročně Katalog vzdělávacích akcí.
 • Získáte přístupové jméno a heslo k přihlášení se do členské sekce webových stránek www.interniaudit.cz a rovněž www.theiia.org. Zde budete mít možnost čerpat další informace a stahovat potřebné dokumenty zcela zdarma.
 • Umožníme Vám zdarma přístup do naší knihovny.
 • Můžete aktivně spolupracovat v jednotlivých odborných výborech a pracovních komisích.
 • Můžete předávat své zkušenosti, prezentovat své názory a odborné znalosti.
 • S členstvím v institutu je spojeno i právo s účastí na Sněmu, vyjadřovat se ke všem projednávaným věcem a uplatnit své hlasovací právo a také možnost být zvolen do orgánu institutu.
 • Jsme Vám k dispozici 5 dní v týdnu pro Vaše případné dotazy. Kancelář i Rada ČIIA zrpostředkovává informace i odpovědi na dotazy členů. Networking na akcích ČIIA patří k nejcennějším výhodám členství.

Výhody členského příspěvku BENEFIT

 • Standardní výhody v rámci Základního členství
 • Prodej odborných publikací nabízených ČIIA se slevou 10%
 • Účast na jednom jednodenním semináři (max. v hodnotě Kč 5 000)
 • Sleva na konferenci ve výši 15% z konferenčního poplatku (pro člena ČIIA)

Přihláška

 • Členem ČIIA může být fyzická i právnická osoba (individuální a skupinové členství).
 • Přijímání nových členů seuskutečňuje na základě písemné žádosti - přihlášky; členské příspěvky jsou placeny dle platného Příspěvkového řádu.
 • Online přihlášku naleznete na http://interniaudit.cz nebo si tamtéž stáhněte její tiskopis.


Veškeré lektorské služby zajišťují zkušení a kvalifikovaní lektoři z řad profesorů vysokých škol, předních auditorských a finančních společností a ministerstev.

Etický kodex ČIIA

Informace o veškerých aktivitách ČIIA získáte v katalogu na internetových stránkách www.interniaudit.cz nebo v kanceláři na Karlově nám. 3, Praha 2, tel: 224 919 361, e-mail: ciia@interniaudit.cz