ČIIA O nás Představení ČIIA

CO JE INTERNÍ AUDIT?

Informační a propagační leták o interním auditu - ZDE.

 • Interní audit je nezávislá, objektivně ujišťovací a poradenská činnost zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat jejich cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti systému řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a řízení a správy organizace (Definice interního auditu dle Rámce profesní praxe interního auditu).
 • Interní audit je v České republice poměrně mladá profese, která se zde ve svém moderním pojetí rozvinula až teprve v polovině devadesátých let minulého století. Výrazný rozvoj zaznamenala profese interního auditu díky zákonu č. 320/01 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě (Zákon o finanční kontrole), který vymezil působnost interního auditu ve veřejné správě.
 • Interní audit se zaměřuje na hodnocení vnitřního kontrolního systému v organizaci tím, že orgánům společností a vrcholovému managementu poskytuje informace, hodnocení, analýzy, doporučení a konzultace pro efektivní plnění jejich úkolů. Současně s nejnovějšími světovými trendy pak interní audit poskytuje ujištění o tom, že společnost si je vědoma rizik, kterým je vystavena, a zvládá je.

CO JE ČESKÝ INSTITUT INTERNÍCH AUDITORŮ?

 • Český institut interních auditorů (dále jen ČIIA) je zapsaný spolek interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice.
 • ČIIA je národním institutem mezinárodního institutu The Institute of Internal Auditors Inc., který vznikl v USA v roce 1941 a který dnes reprezentuje více než 180 tis. odborníky ze 190 zemí.
 • ČIIA byl přijat do Evropské konfederace institutů interního auditu (ECIIA), která vyvíjí svou činnost od roku 1982 a v současné době sdružuje 33 zemí z Evropy a z regionu Afriky a Asie, přilehlého ke Středozemnímu moři, dohromady s více než 12 tisíci interními auditory.
 • Český institut interních auditorů působí od března 1995. Má přes 1000 členů. Jeho nejvyšším orgánem je Sněm, který se schází pravidelně každý rok. Činnost ČIIA řídí Rada v čele s prezidentem, na jejíž činnost dohlíží tříčlenná kontrolní komise.

CO DĚLÁ ČIIA PRO NAPLNĚNÍ SVÉHO POSLÁNÍ?

 • soustřeďuje osoby, které pracují jak v oblasti interního auditu, tak v oblastech příbuzných
 • poskytuje informace o rozvoji interního auditu v ČR i v zahraničí a napomáhá tak společnému postupu v poznávání a řešení problémů této profese
 • poskytuje konzultace jako profesionální pomoc v jednotlivých oblastech auditu
 • publikuje materiály potřebné k získání a rozšíření znalostí o funkci interního auditu
 • organizuje různé formy vzdělávacích akcí
 • popularizuje činnost interního auditu
 • iniciuje a podporuje jednání a akce zaměřené na rozšiřování praxe interního auditu do dalších společností v ČR
 • čtvrtletně vydává pro členy institutu časopis "INTERNÍ AUDITOR"

CO NABÍZÍ ČIIA?

 • širokou škálu vzdělávacích kurzů a seminářů (pro členy za zvýhodněné ceny), zaměřených na otázky zřizování a působnosti útvarů auditu a na zvyšování odborné úrovně auditorů
 • pravidelné informování členů o aktivitách ČIIA a o aktuálních otázkách interního auditu v čtvrtletníku "INTERNÍ AUDITOR"
 • pro všechny členy bezplatný přístup do studovny a knihovny ČIIA obsahující cca 600 titulů publikací a dalších tiskovin k problematice interního auditu
 • setkávání interních auditorů z ČR a vzájemnou výměnu informací a zkušeností při příležitosti pravidelně pořádaných fór interních auditorů, klubových večerů a konferencí (národních i mezinárodních)
 • zprostředkování kontaktů s významnými zahraničními odborníky z oboru interního auditu
 • vydávání překladů standardů pro praxi interního auditu a dalších odborných původních i přeložených publikací
 • možnost složení zkoušky k získání mezinárodně uznávaného titulu Certified Internal Auditor (CIA) a dalších zkoušek (CGAP, CCSA, CFSA)
 • možnost delegování vybraných interních auditorů z ČR do pracovních orgánů mezinárodních institucí pro oblast interního auditu

CO MŮŽETE UDĚLAT VY PRO ČIIA?

 • především, kdykoliv budete mít zájem připojit se k ČIIA, přihlaste se - čím větší bude počet našich členů, tím více společných a individuálních úspěchů dosáhneme
 • aktivně pracovat v jednotlivých odborných výborech, redakční radě pro časopis a internet a dalších pracovních skupinách
 • zapojit se do aktivit ČIIA, zejména pomáhat při organizaci vzdělávacích akcí, přednášet na seminářích a kurzech, konferencích, klubových večerech, fórech pro interní auditory apod.
 • předávat své zkušenosti, prezentovat své názory a odborné znalosti v časopisu vydávaném ČIIA - "INTERNÍ AUDITOR"

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM ČIIA?

 • členem institutu může být fyzická i právnická osoba, která má zájem podílet se na rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování interního auditu
 • pro účely výkonu svých členských práv a povinností určí právnická osoba jednu nebo více fyzických osob jako své zástupce, zpravidla z řad svých zaměstnanců, z nichž každý má stejné postavení jako individuální člen
 • kromě řádných členů působících v profesi interní auditor se mohou jako přidružení členové zapojit i zástupci profesí příbuzných a z akademické oblasti
 • v odůvodněných případech může ČIIA do svých řad přijmout rovněž čestné členy, kteří se významně podílejí na podpoře interního auditu v České republice
 • přijímání nových členů se uskutečňuje na základě písemné žádosti - přihlášky adresované Kanceláři ČIIA nebo prostřednictvím on-line formuláře. Tyto žádosti jsou předány Radě institutu k projednání.

POVINNOSTI A PRÁVA ČLENŮ ČIIA

Členství v ČIIA je podmíněno závazkem:

 • respektovat Etický kodex a Standardy pro profesní praxi interního auditora
 • platit řádně členské příspěvky ve stanovené výši a termínu
 • dodržovat Stanovy a další vnitřní pravidla schválená a vydaná orgány institutu

S členstvím je spojeno právo:

 • účastnit se Sněmu, vyjadřovat se ke všem projednávaným věcem a uplatnit na něm své hlasovací právo
 • být volen do orgánů institutu

KDE NÁS NAJDETE?

Český institut interních auditorů sídlí na adrese:

Karlovo náměstí 319/3
120 00 Praha 2

Telefonní kontakty - ZDE


E-mail: ciia@interniaudit.cz
ID datové schránky: qym7m6
Internet: www.interniaudit.cz