ČIIA Novinky Nadcházející akce

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE

19. květen 2021

ČERVNOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ ČIIA

17. květen 2021

ČIIA ŠKOLÍ OPĚT PREZENČNĚ / Aktuální hygienická pravidla účasti na seminářích ČIIA

ČIIA aktuálně reaguje na Mimořádné opatření – omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 8. 6. 2021.

ČIIA zajistí:

 • v každé učebně pracovní místo pro účastníky a lektora s potřebným rozestupem,
 • v každé učebně a společných prostorech je zajištěn dezinfekční prostředek na ruce,
 • během dne jsou průběžně ošetřená místa, se kterými přicházejí účastníci do přímého kontaktu,
 • na toaletách jsou umístěny dávkovače s dezinfekčním mýdlem a jednorázové papírové ručníky,

Účast na seminářích ČIIA je umožněna za těchto podmínek:

 • u vstupu do prostoru ČIIA si účastník povinně provede dezinfekci rukou,
 • účastník nesmí v době konání semináře podléhat karanténě a musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (horečka, kašel),
 • účastníci a lektoři podepíší při vstupu do prostor ČIIA čestné prohlášení, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18 Mimořádného opatření:
  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě,
   podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
   a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
   b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
   c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,nebo
  • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebe testování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
  • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebe testování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy,
 • všechny přítomné osoby použijí po celou dobu konání akce, nestanoví-li mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující používání ochranných prostředků dýchacích cest jinak, ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.

Mimořádné opatření naleznete: ZDE.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Daniel Häusler, Ředitel kanceláře ČIIA

10. červen 2021

LETNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ ČIIA

18. červen 2021

DLOUHODOBÉ VZDĚLÁVÁNÍ ČIIA - 2. pololetí 2021

18. červen 2021

VZDĚLÁVÁNÍ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU - 2. pololetí 2021