3E v číslech - komplexní seminář

20.11.2023 - 22.11.2023
variabilní symbol: VS164

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory, kontrolory a další odborníky organizací veřejného sektoru, kteří jsou v rámci své agendy odpovědní za přípravu podkladů pro rozhodování vrcholového managementu (vedoucích orgánů veřejné správy, porad vedení, ředitelů, zastupitelstva, rady, starostové, ředitelé úřadů a tajemníci úřadů) v nejrůznějších oblastech, jakož i odborníci, kteří tyto procesy a pravidla nastavují, ověřují či kontrolují. Dále také odborníci zabývající se řízením rizik v územních samosprávách a interní auditoři ověřující v rámci auditu systému funkčnost systému řízení rizik v organizaci veřejného sektoru. Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – senior.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem vzdělávacího programu je číselné doložení splnění zákonné podmínky „3E“ u veřejných výdajů. Takový přístup vždy zlepšuje kvalitu a robustnost rozhodování o veřejných penězích a také významně zlepšuje auditní stopu za tímto procesem. Lze ho provést mnoha způsoby.

Cílem tohoto semináře je nejen získat příležitost k nabytí nové teoretické znalosti z oblasti „3E“, ale především získat možnost je aplikovat na modelových příkladech a případových studiích. Seminář je zaměřen na tři nejvýznamnější a nejpoužívanější metody pro ověřování „3E“, a to 1) nákladově užitkové metody, 2) kalkulace úplných nákladů a 3) rozhodování s auditní stopou. První metoda představuje asi nejrozšířenější postupy, které jsou globálně nad veřejnými výdajovými programy aplikovány. Vycházejí z teorie a praxe veřejných financí a fiskální politiky, přináší zkušenost s konkrétních aplikací v rozvinutém světě a také diskusi nad přínosy a aplikovatelností v českém prostředí. Druhá metoda cílí na sestavení kalkulace úplných nákladů na veřejné služby, jejichž poskytování je smyslem existence organizací veřejného sektoru. Není-li známo, kolik skutečně stojí to, co organizace dělá, není snad ani možné konstatovat, že je její hospodaření řádné a že se při poskytování služeb a při své činnosti chová skutečně efektivně a hospodárně. Tato část semináře předkládá účastníkům nejlepší praxi v oblasti manažerského účetnictví aplikovanou do českého veřejného sektoru. Třetí metoda předkládá to nejlepší a nejaktuálnější z moderních technik manažerského rozhodování, a to způsobem srozumitelným a aplikovatelným do českého veřejného sektoru. Nezaměřuje se na příliš komplexní metodiky a algoritmy, ale naopak vybírá ty postupy, které jsou přímočaré a prakticky použitelné. Vždy je jejich společným jmenovatelem to, aby za konkrétním ekonomickým (či jiným) rozhodnutím zůstala explicitní a přezkoumatelná auditní stopa.

S využitím všech těchto metod lze zajistit doložení splnění podmínek 3E preciznějším způsobem než pouze s odkazem na dosavadní zvyklosti v organizaci, a tím zajistit naplnění kritéria správnosti finančních a majetkových operací dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Z důvodu větší míry pohodlí, přehlednosti a také praktičnosti bude velká část příkladů řešena v prostředí programu MS Excel (na vlastních noteboocích účastníků). Tím bude umožněna intenzivní interakce mezi posluchači a lektorem v průběhu řešení jednotlivých příkladů a výrazně individuální přístup. U posluchačů se tedy předpokládá základní uživatelská znalost tohoto programu či obdobného tabulkového procesoru.

OBSAH SEMINÁŘE

1) Základní principy „3E“ – účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti v rámci veřejných politik a veřejných výdajů, legislativní ukotvení v ČR, metody a postupy ověřování „3E“ v Česku i globálně.
2) Nákladově užitkové metody vyhodnocování „3E“.
 • Obecný postup uplatnění.
 • Charakteristika a podmínky aplikace jednotlivých metod nákladově užitkové analýzy.
 • Příklady a případové studie k uplatnění jednotlivých nákladově užitkových metod v prostředí v prostředí MS Excel.
3) Kalkulace nákladů veřejné služby
 • Vymezení klíčových termínů z oblasti finančního a manažerského účetnictví.
 • Náklady a jejich členění, potenciál využití členění nákladů ve veřejném sektoru.
 • Aplikace do výpočtu úplných nákladů na poskytnutou veřejnou službu – úvod (kalkulační vzorec, předmět a cíle kalkulací, kalkulační metody).
 • Alokace režijních nákladů s důrazem na nepřímé režie – modelové příklady a případové studie v prostředí MS Excel.
4) Rozhodování s auditní stopou
 • Úvod do manažerského rozhodování.
 • Varianty pro rozhodování.
 • Rozhodování za rizika a nejistoty
 • Strategické řízení a některé jeho nástroje.
 • Moderní trendy řízení ve veřejné správě.
5) Shrnutí, závěry a diskuse

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Michal Svoboda, Ph.D.

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 6 700,- Kč bez DPH (8 107,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 8 200,- Kč bez DPH (9 922,- Kč s DPH)

Přihlásit se