Volná místa

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA - NABÍZÍ

Zveřejnění na jeden měsíc je zdarma, za každý další započatý měsíc účtujeme poplatek Kč 500,- + DPH. Inzerci volných míst si můžete objednat u Petry Škvorové skvorova@interniaudit.cz.

16. leden 2018

Systémový specialista – interní auditor

Generální ředitelství Správy železniční dopravní cesty, státní  organizace (SŽDC), hledá uchazeče/uchazečky o zaměstnání na pozici:

SYSTÉMOVÝ SPECIALISTA - INTERNÍ AUDITOR

Druh PPV: pracovní poměr na dobu neurčitou

Pracoviště: Praha

Možný nástup: dle dohody

Kontakt:
Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte v elektronické podobě na adresu O17sek@szdc.cz, do předmětu e- mailu uveďte: „Interní auditor“

 • Kontaktní osoba: Mgr. Karel Peška, MBA, ředitel odboru interního auditu, generálního ředitelství SŽDC.

Požadované vzdělání: VŠ ekonomického nebo právního směru

Požadovaná praxe: praxe v interním auditu nebo na pozici s přímým kontaktem s činností auditu výhodou

Kvalifikační předpoklady:

 • orientace v oblasti Mezinárodního rámce profesní praxe interního auditu a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění
 • velmi dobrá uživatelská znalost MS Office
 • znalost z oblasti průřezových činností organizace (spisová služba, tvorba vnitřních předpisů, veřejné zakázky, registr smluv apod.) výhodou

Požadovaný profil:

 • strategické, analytické a koncepční myšlení se schopností kritického hodnocení faktů
 • zodpovědnost, svědomitost, pečlivost
 • efektní práce v týmu
 • dobré komunikační schopnosti
 • ochota učit se novým věcem

Pracovní náplň:

 • komplexní výkon interního auditu
 • poradenská činnost v oblasti řídících a kontrolních procesů organizace
 • zpracování úkolů vyplývajících ze střednědobého a ročního plánu auditní činnosti v souladu se Statutem IA, Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu a obecně závaznými právními předpisy ČR a ES
  a vnitřními předpisy SŽDC
 • zpracování auditních zpráv
 • projednání závěrů a doporučení z provedeného auditu
 • ověření účinnosti nápravných opatření
 • zpracování stanovisek či informací za odbor interního auditu
 • archivace dokumentů
 • plnění dalších úkolů dle pokynu nadřízeného

Nabízíme:

 • benefity dle PKS SŽDC (6 týdnů dovolené, jízdní výhody ČD, příspěvek na dovolenou, stravenky apod.)

Co je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace?

 • Již 14 let plníme funkci provozovatele a vlastníka železniční dopravní cesty v České republice.
 • Zajišťujeme provozování, provozuschopnost, údržbu, opravy, rozvoj a modernizaci drážní infrastruktury.
 • Dlouhodobě se profilujeme jako moderní, stabilní a perspektivní společnost.
 • Se svými více než 17 tisíci zaměstnanci patříme mezi největší zaměstnavatele v České republice.

 

15. leden 2018

ODBORNÝ RADA - INTERNÍ AUDITOR

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlásil výběrové řízení na služební místo
odborný rada – interní auditor do Samostatného oddělení interního auditu:

 • služební místo je zařazeno 13. platové třídy,
 • služba bude vykonávána v pracovním poměru na dobu neurčitou,
 • místo výkonu práce: Praha,
 • předpokládaný termín nástupu do služby je 1. březen 2018.

Hlavní náplní bude zejména:

 • výkon auditních činností zaměřených na systémové posuzování procesů při administraci programů, projektů i činností – ověřování a vyhodnocování souladu s externí a interní legislativou,
 • přezkoumávání, vyhodnocování a zdokonalování vnitřního kontrolního systému Fondu a navrhování opatření k nápravě u zjištěných skutečností,
 • identifikace rizik, předcházení nebo zmírňování rizik vztahujících se k činnostem Fondu,
 • metodická a konzultační činnost v oboru své působnosti,

 

Žádosti se podávají do 31. ledna 2018.

Pro zájemce jsou kompletní podmínky a podrobnosti uveřejněny na webových stránkách SFŽP zde:  https://www.sfzp.cz/clanek/810/3544/odborny-rada-interni-auditor-ka-v-samostatnem-oddeleni-interniho-auditu/

 


11. leden 2018

REFERENT - AUDITOR

MF – odbor AUDITNÍ ORGÁN (pobočka České Budějovice) – VŘ NA POZICI REFERENT - AUDITOR v oblasti auditu prostředků spolufinancovaných z fondů EU (zástup MD/RD)

Ministerstvo financí vyhlásilo výběrové řízení na služební místo FM 2947, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5205 – Audit OP ŽP:

 • služební místo je systemizováno do 13. platové třídy, zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů a motivační odměny ve smyslu usnesení vlády č. 444/2014,
 • služba bude vykonávána v pracovním poměru na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou),
 • místo výkonu práce: České Budějovice,
 • předpokládaný termín nástupu do služby je únor 2018.

Hlavní náplní bude zejména:

 • výkon činností odpovídajících oborům služby 3 – Audit a 47 – Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy ve smyslu z. č. 234/2014 Sb., o státní službě;
 • výkon auditů systému a auditů operací pro prostředky poskytované v rámci politiky soudržnosti EU zejména se zaměřením na Operační program Životní prostředí – audity mohou být vykonávány v rámci celé ČR z pozice člena nebo vedoucího auditorského týmu;
 • spolupráce při naplňování auditní strategie, poskytování podkladů pro zpracování ročního a střednědobého plánu auditní činnosti;
 • spolupráce při zpracování prohlášení při uzavření pomoci za programové období 2007 – 2013;
 • provádění analytické činnosti a reportingu;
 • spolupráce při zpracovávání stanovisek k návrhům orgánů EU;
 • účast na jednáních odborných pracovních skupin;
 • zpracování zpráv o výsledcích auditů a vedení složek auditů.

Žádosti se podávají do 29. ledna 2018.

 

4. leden 2018

Kontrolor kvality staveb v odboru interního auditu a kontroly

Ředitelství silnic a dálnic ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem naší činnosti je správa, údržba a oprava dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.

Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Kontrolor kvality staveb v odboru interního auditu a kontroly

 

Pracoviště-lokalita: Praha 4  - Kačerov

Náplň práce

 • kontrola dodržování technologické kázně při opravách a rekonstrukcích
 • provádění kontrol staveb pozemních komunikací silnic I. třídy
 • kontrola přípravy a realizace staveb pozemních komunikací
 • posuzování dokumentace staveb v úrovni DZS (dokumentace pro zadání stavby), RDS (realizační dokumentace stavby)
 • provádění analýz nedostatků jakosti staveb pozemních komunikací
 • provádění kontrol v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Požadujeme

 • VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního směru
 • orientace v technických předpisech (ČSN, TKP, TP, RDS, PDPS apod.), praxe v oboru dopravních staveb výhodou
 • analytické myšlení, pečlivost a přesnost
 • schopnost samostatné i týmové práce
 • spolehlivost a mlčenlivost
 • trestní bezúhonnost
 • dobrá uživatelská znalost MS Office
 • řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič – cesty v rámci ČR, ochota cestovat)

Nabízíme

 • rozmanitou a zodpovědnou práci ve státní příspěvkové organizaci
 • podílení se na zlepšování procesů v rámci celé organizace
 • možnost odborného růstu
 • pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravenky
 • využití rekreačních zařízení organizace a další benefity

Termín nástupu: Dle dohody

Pracovní poměr:
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

Platové podmínky:
11. platová třída dle NV ČR č. 344/2017 Sb., příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn

Termín zaslání přihlášky:
Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz do 3. 2. 2018
(do předmětu uveďte „Kontrolor kvality staveb")

Pro další informace prosím kontaktujte
PhDr. Irena Jelínková Havránková, prace@rsd.cz, tel. 241 084 127

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých v životopisu a dalších požadovaných dokumentech dává uchazeč o zaměstnání souhlas, aby jeho osobní data, která poskytne Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56 Praha 4, IČO 65993390, včetně jeho dílčích organizačních složek a detašovaných pracovišť, byla interně použita pro účely výběrového řízení a pro uchování v databázi uchazečů do odvolání poskytovatelem písemnou či ústní formou za předpokladu, že s nimi bude nakládáno důvěrným způsobem, a to v souladu s § 11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 


2. leden 2018

Interní auditor

Revmatologický ústav přijme INTERNÍHO AUDITORA dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.


Náplň práce

 • Zajištění výkonu interního auditu a provádění auditů v souladu s mezinárodními standardy pro profesní praxi auditu, funkční nezávislost
 • Vypracování dokumentace interního auditora,plánů auditů, spolupráce při realizaci navržených opatření z provedených auditů a kontrole interních předpisů v ekonomické oblasti, reakce na změny v právních předpisech, předkládání doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému,
 • Provádění finančních auditů, ověřujících údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech, zdroje financování a hospodaření s majetkem státu
 • Provádění auditu systémů, zajišťujících financování a správu veřejných prostředků
 • Provádění auditů výkonu, zkoumajících hospodárnost, efektivnost a účelnost operací vzhledem k účinnosti vnitřního kontrolního systému
 • Vypracování zpráv z auditu včetně návrhu nápravných opatření vyplývajících ze zjištěných nesouladů

Požadujeme

 • VŠ vzdělání, nejlépe ekonomického směru
 • Praxi v interním auditu , zákon č. 320/2001 Sb., vyhláška č.416/2004 Sb.
 • Znalost problematiky příspěvkové organizace, znalost zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., vyhlášky č. 410/2006 Sb. a ČUS č.701-710, zákon č. 218/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech a zákon 219/2000 Sb., o hospodaření s majetkem státu
 • Praxi v oblasti finanční kontroly
 • Znalost účetního programu Helios nebo obdobného účetního programu vítána


Nabízíme

 • Pracovní poměr na dobu neurčitou, možnost i kratšího úvazku ( 0,8)
 • 5 týdnů dovolené
 • Příjemné pracovní prostředí v malém kolektivu
 • Platové zařazení podle vzdělání a praxe na základě platných mzdových tarifů
 • Příspěveky z FKSP na stravování, na rekreaci
 • Pracoviště v centru Prahy
 • Možnost dalšího vzdělávání

Předpokládaný nástup: od 1.2.2018 nebo dle dohody.

Zašlete strukturovaný profesní životopis s přehledem dosavadní odborné praxe
na adresu: personalni@revma.cz, tel: 234075204 personální odd. Pí Jana Rejmonová.